Naisen euro

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän sosiaali- ja terveysministeriön diaareista otteet, joista selviää otsikkotasolla ministeriön nk. naisen euroon, eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta, liittyvät dokumentit. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2000 - 2014. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan, vastauksena tähän viestiin, mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.
Summary of Resolution

"4. Segregaatio ja palkkaerot

Segregaation, eli työmarkkinoiden sukupuolen mukaiset eriytymisen, vaikutusta palkkaeroihin on tutkittu paljon ja ansiokkaasti sekä kansainvälisesti että kotimaassa . Seuraavassa käydään läpi osa tuoreimpien tutkimusten keskeisistä tuloksista. Koska aihetta on tutkittu runsaasti, ei ole mielekästä käydä kaikkea tutkimusta läpi. Tutkimusten tulokset ovat keskenään samansuuntaisia.

Tilastokeskuksen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien Tutkimuslaitoksen (STM selvityksiä 2008:26) toteuttamassa tutkimuksessa Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkittiin segregaatiota ja sen seurauksia monipuolisista näkökulmista ja erilaisia aineistoja hyödyntäen. Tulosten mukaan segregaation tasossa ei ole suuria eroja eri sektoreiden välillä. Tarkastelujaksolla 1995-2004 kaikilla sektoreilla ammatillinen segregaatio oli vähentynyt lievästi. Yksityisellä sektorilla havaittiin, että ammatillinen eriytyminen on suurempaa vanhemmissa ikäryhmissä, miesvaltaisilla aloilla sekä vähemmän koulutettujen työntekijöiden keskuudessa.

Edellä mainitussa tutkimuksessa selvitettiin myös segregaation palkkavaikutuksia ja hahmotettiin parhaita menetelmiä mitata palkkavaikutuksia. Tutkijoiden mukaan lupaavaksi osoittautui ns. sopimusluokitusmenetelmä, joka tuottaa arviot siitä, miten suuren osan palkkaeroista selittää miesten ja naisten sijoittuminen eri työehtosopimuksiin ja ammatteihin. Malli huomioi myös taustatekijöiden merkityksen palkanmuodostuksessa. Tutkimuksessa kaikilla sektoreilla palkkaero oli 17-20 prosentin välillä vuosina 1995-2004. Ammattisegregaatio ja sopimussegregaatio yhdessä selittivät huomattavan osan palkkaeroista, erityisesti kunta-alalla, jossa näiden yhteisvaikutus oli 80-95 prosenttia. Yksityisellä sektorilla ammatillisen segregaation merkitys nousi korkeimmaksi palvelualoilla (STM selvityksiä 2008:26).
Teknologiateollisuuden aineistossa analyysit osoittavat, että erot hierarkkiseen asemaan sijoittumisessa selittävät 50-60 prosenttia havaitusta palkkaerosta. Hierarkkiseen asemaan liittyvässä valikoitumisessa oli myös tehottomuutta, esim. koulutuksella ja työkokemuksella oli yllättävän vähän vaikutusta johtotehtäviin valikoitumiseen.

Paljon siteerattu Juhana Vartiaisen tutkimus vuodelta 2001 hyödyntää ekonomistien yleisesti käyttämää ns. Oaxaca-palkkahajotelmaa, jossa palkkaero jaetaan selittyvään ja selittymättömään osaan. Osan palkkaerosta katsotaan tässä lähestymistavassa selittyvän esimerkiksi erilaisella osaamisella tai tuottavuudella. Jäljelle jäävä palkkaero on selittymätöntä eli sitä ei pystytä selittämään käytössä olevilla muuttujilla. Tämän eron katsotaan edustavan sukupuolten erilaista kohtelua työmarkkinoilla. Käytännössä myös selittyvään osaan sisältyy erilaista kohtelua työmarkkinoilla, eihän voi pitää itsestään selvänä että juuri miesvaltaisista tehtävistä tulisi maksaa enemmän. Tämä lähestymistapa kuitenkin auttaa ymmärtämään, mistä keskimääräinen palkkaero muodostuu. Vartiaisen aineistossa keskimääräisestä 20 prosentin palkkaerosta selittyy puolet, kun huomioidaan ikä, koulutus ja ammatteihin valikoituminen (Vartiainen 2001).

Ossi Korkeamäen tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan myös sukupuolten palkkaeroa yksityisen sektorin toimihenkilöillä. Hiukan yli puolet kokonaiserosta selittyy naisten keskittymisellä matalapalkkaisiin töihin yritysten sisällä. Kun otetaan huomioon erot koulutuksessa, työkokemuksessa ja työn vaativuudessa on selittymätön palkkaero kuusi prosenttia miesten keskipalkasta. Tulosten mukaan kuitenkin miesvaltaisissa tehtävissä maksetaan suurempaa palkkaa kuin samantasoisissa naisvaltaisissa tehtävissä. Korkeamäen mukaan siis samanarvoisia tehtäviä kohdellaan eri tavalla riippuen siitä, mikä on tehtävää hoitavien enemmistön sukupuoli. Työpaikkatason palkkaeroista kolmannes on palautettavissa tiettyjen tehtävien naisvaltaisuuteen eikä eroja voida selittää muilla muuttujilla (Korkeamäki 2012).

Anna-Maija Lehto (2007) kritisoi palkkaerotutkimusta ja erityisesti ekonomistien tekemiä palkkahajotelmia siitä, että selittäessään palkkaeroa segregaatiolla, ne itse asiassa häivyttävät alojen erilaisen arvostuksen ja erilaisen palkkatason vaikutuksen palkkaeroihin. Lehdon mielestä tutkimuksen rooli on varsin tärkeä siinä, minkälainen mielikuva palkkaeroista julkisuudessa luodaan. Kun tilastollisilla malleilla palkkaerot häivytetään pois, ei lähestymistapa juuri edesauta ongelman ratkaisemista. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa onkin hyvä ymmärtää se, että palkkaeron selittyminen tilastollisessa mallissa ei tarkoita, että ero on muulla tapaa oikeutettu. Ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että tietty tekijä osaltaan vaikuttaa palkkaeron syntymiseen, jonkin mekanismin kautta. " Liite_3_3._KOKOUS_11.5.2012_MUISTIO_Liite_II_-_Tyelmn_muutosten_v

Aineistosta ilmenee, että "naisen euro" on laskettu suoraan siitä, paljonko naiset saa keskimäärin palkkaa työelämästä.

Ohjelman tavoitteista selviää myös että naiset tekee Suomessa 17% vähemmän töitä kuin miehet. Tavoite oli saada tuo 15%:iin, 18% joka oli lähtötila, mutta jäätiin 17%:iin. Siksi miehiltä löytyy työuria joiden eteen on tehty enemmän töitä.

Samapalkka.fi-sivustolla lanseerataan käsite sukupuolisilmälaiseista. Pitäisi kokeilla muiden ihmisryhmien sukupuolisilmälaseja. http://stm.fi/tasa-arvo/sukupuolisilm...

Miehet tekee siis 20,04% enemmän töitä. Ja heidän oletetaan tekevän 20% enemmän töitä.

Paikat jotka edellyttää kilpailemista tullakseen valituksi, helposti päätyy ihmisille jotka tekee enemmän töitä tai esiintyy ihmisryhmän edustajana jonka oletetaan tekevän enemmän töitä. Ehkä voidaan lähteä siitä että Korkeamäen kuusi prosenttia miesten keskipalkasta liittyy enemmän töitä tekevän ihmisryhmän edustajana esiintymiseen, ansiottakin.

Tämähän on tunnettu seikka että nainen joutuu tekemään paljon enemmän töitä ennen kun huomataan että hän ihan oikeasti tekee paljon töitä. Ennen kuin miehet tai naiset huomaa että hän ihan oikeasti tekee paljon töitä.

On myös naisia jotka esiintyy ihmisryhmän edustajana jonka ei oikeasti tarvitse tehdä niin paljon töitä. Tämmöinen esiintyminen ei tietenkään edistä naisten asemaa valikoitaessa ihmisiä hyvin palkattuihin tehtäviin.

Biasoituminen tai stereotyyppien perusteella palkkaaminen selittää siis noin 6% palkkaerosta, ja 11% selittyy sillä että naisille muodostuu vähäisempi ammatillinen kyky tuottaa arvoa koska eivät panosta uriin.

Asiassa ei ollut lainkaan huomioitu 20% enemmän työskentelyn epätasa-arvoisia haittavaikutuksia miehille: esimerkiksi työiässä kuolemista, oletettuja vastuita mitä naisille ei oleteta kuten fyysisesti kuluttavammat ja terveydelle riskialttiimmat tehtävät, tehtävien fyysinen vaatimuus mikä voi ilmetä vaikkapa matkustustamisen edellyttämisenä, tai heikkoa asemaa kotielämässä ja perheen lasten elämässä.

Perusolettamat oli sellaisia, että lienee syytä vastaisuudessa tulevissa hankkeissa kehittää voimakkaasti kansalaisten inklusiivistä osallisuutta hankkeeseen, molempien sukupuolten edustajien, jo hankkeen varhaisessa vaiheessa olettamia asetettaessa.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Naisen euro [#247]
Date
Nov. 22, 2015, 4:21 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sosiaali- ja terveysministeriön diaareista otteet, joista selviää otsikkotasolla ministeriön nk. naisen euroon, eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta, liittyvät dokumentit. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2000 - 2014. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan, vastauksena tähän viestiin, mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 11 months agoNov. 22, 2015, 4:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöönne; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit
Date
Dec. 21, 2015, 1:37 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 << Nimi poistettu >> , ohessa Outi Viitamaa-Tervosen vastaus asiakirjapyyntöönne. Lähetämme sähköiset asiakirja-aineistot tiedostojen suuren koonsa vuoksi useampana viestinä. Toimeksi saaneena Benjamin Allemand / STM:n kirjaamo Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 1:38 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntönne / Johtoryhmän kokous 1.12.2011
Date
Dec. 21, 2015, 1:54 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 1:55 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntönne / Johtoryhmän kokoukset v. 2012
Date
Dec. 21, 2015, 1:58 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 1:59 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntönne / Johtoryhmän kokoukset v. 2013
Date
Dec. 21, 2015, 2 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:01 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntönne / Johtoryhmän kokoukset v. 2014
Date
Dec. 21, 2015, 2:02 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:03 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntönne / Johtoryhmän kokoukset v. 2015
Date
Dec. 21, 2015, 2:03 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:04 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus tietopyyntöönne; asiantuntijaryhmä; kokoukset 11/2011-2/2012
Date
Dec. 21, 2015, 2:08 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:09 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus tietopyyntöönne; asiantuntijaryhmä; kokoukset 5/2012-10/2012
Date
Dec. 21, 2015, 2:12 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:13 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus tietopyyntöönne; asiantuntijaryhmä; kokoukset 11/2012-2/2013
Date
Dec. 21, 2015, 2:15 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:16 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus tietopyyntöönne; asiantuntijaryhmä; kokoukset 5/2013-11/2013 SEKÄ ASETTAMISPÄÄTÖS
Date
Dec. 21, 2015, 2:18 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:19 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön; asiantuntijaryhmä, kokoukset 2014
Date
Dec. 21, 2015, 2:21 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö, asiakirjapyyntö; nk. naisen euroon eli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen palkan osalta liittyvät dokumentit; STM:n päätös Asianumero: STM/4154/2015 STM:n käsittelijä: Allemand Benjamin VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60778 Tämä on viimeinen lähetys.... Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 10 months agoDec. 21, 2015, 2:22 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:14 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 3. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:16 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 4. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:21 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 5. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:27 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus asiakirjapyyntöön; asiantuntijaryhmä, kokoukset 2014 [#247]
Date
Dec. 30, 2015, 11:34 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Outi Viitamaa-Tervonen ja Benjamin Allemand, kiitos vastauksesta. Tässä tosiaan pyydettiinkin työn minimoimiseksi vain diaareista otteita, jotka ensimmäisessä viestissä toki olikin. Jos mahdollista, olisi toivottavaa että ainakin diaarit, ja miksei myös dokumentit, olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Tämä aineisto oli silmiä avaavaa. Selvisi kertaheitolla, kuinka "naisen euro" on laskettu suoraan siitä, paljonko naiset saa keskimäärin palkkaa työelämästä. Perusolettamat oli sellaisia, että lienee syytä vastaisuudessa tulevissa hankkeissa kehittää voimakkaasti kansalaisten inklusiivistä osallisuutta hankkeeseen, jo hankkeen varhaisessa vaiheessa olettamia asetettaessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 247 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:35 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 4. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 5. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 6. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 7. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 8. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 9. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 10. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 11. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 12. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 13. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 14. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 15. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 16. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 17. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 18. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 19. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 20. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 21. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 22. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 23. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 24. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 25. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 26. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 27. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 28. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 29. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 30. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 31. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 32. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 33. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 34. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 35. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 36. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:06 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 37. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:06 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 38. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:06 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 39. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 40. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 41. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 42. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 43. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 44. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 45. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 46. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 47. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 48. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 49. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 50. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 51. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 52. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 53. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 54. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 55. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 56. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 57. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 58. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 59. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 60. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 61. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 62. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 63. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 64. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 65. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 66. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 67. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 68. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 69. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 70. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 71. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 72. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 73. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 74. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 75. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 76. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 77. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 78. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 79. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.
 80. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Naisen euro.