Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi päätöksen toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema. Päättäjät: Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Päätös on tehty ennen organisaatiomuutosta 1.6.2017, oletettavasti kokouksessa 20.2.2017. Apulaiskaupunginjohtajana toimineen Pekka Saurin lausunnon 5.10.2017 mukaan päätös tilojen siirtämisestä Tukkutorin hallintaan on ollut "käytännöllis-tekninen". Toimivallan siirrosta pitäisi kuitenkin olla olemassa päätös ja siihen liittyvät asiakirjat. Myöhemmin organisaatiouudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt toimivallan siirrosta kaksi päätöstä, ensin määräaikaisena talvikaudelle 2017-2018 ja syksyllä 2018 toistaiseksi voimassaolevana. Kesän 2018 ajan Tukkutori-yksikkö toimi ilman toimivaltaa. Ennen organisaatiouudistusta tehtyyn toimivallan siirtoon on kuitenkin viitattu vuokratarjousten hylkäyspäätöksessä 20.6.2017.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema [#673]
Date
Nov. 2, 2018, 10:09 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi päätöksen toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema. Päättäjät: Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Päätös on tehty ennen organisaatiomuutosta 1.6.2017, oletettavasti kokouksessa 20.2.2017. Apulaiskaupunginjohtajana toimineen Pekka Saurin lausunnon 5.10.2017 mukaan päätös tilojen siirtämisestä Tukkutorin hallintaan on ollut "käytännöllis-tekninen". Toimivallan siirrosta pitäisi kuitenkin olla olemassa päätös ja siihen liittyvät asiakirjat. Myöhemmin organisaatiouudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt toimivallan siirrosta kaksi päätöstä, ensin määräaikaisena talvikaudelle 2017-2018 ja syksyllä 2018 toistaiseksi voimassaolevana. Kesän 2018 ajan Tukkutori-yksikkö toimi ilman toimivaltaa. Ennen organisaatiouudistusta tehtyyn toimivallan siirtoon on kuitenkin viitattu vuokratarjousten hylkäyspäätöksessä 20.6.2017.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoNov. 2, 2018, 10:09 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 2, 2018, 10:10 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema [#673]
Date
Nov. 2, 2018, 2:44 p.m.

Diaarinumero on HEL 2018-011511
From
Montell Kristina <kristina.montell@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö koskien päätöksiä toimivallan siirrosta Helsingin tukkutorille Malmin lentoasemaa koskevissa asioissa
Date
Nov. 16, 2018, 11:20 a.m.
Attachments

Hei! Olette pyytänyt 2.11.2018 saada nähtäväksenne Malmin lentokenttää koskevat Helsingin tukkutorin ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen toimivaltapäätökset, jotka sijoittuvat kevääseen 2017 aikaan ennen kaupungin organisaatiouudistusta. Asiakirjaa, josta ilmenee Helsingin tukkutorin toimivalta ennen organisaatiouudistusta Malmin lentokenttää koskevissa asioissa ei voida luovuttaa, koska asiakirjaa ei ole olemassa. Keväällä 2017 Helsingin tukkutori on jatkanut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston työtä tekemällä vuokrasopimuksia Malmin lentokenttäalueesta samoin perustein kuin on aikaisemmin tehty. Kyseessä on ollut työnjakokysymys, josta on sovittu virkamiesvalmistelussa kyseessä olevien apulaiskaupunginjohtajien kanssa. Tämän jälkeen asia on esitelty teknisen palvelun lautakunnalle talousarvion toteutumisennusteen yhteydessä toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa. Helsingin tukkutorin toimitusjohtajan toimivalta ennen Helsingin kaupungin organisaatiomuutosta 1.6.2017 on perustunut tukkutorin johtosääntöön, jonka 2 ja 3 §:n mukaan laitoksen päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa laitoksen toimintaa. Laitoksen johtamiseen on sisältynyt yleinen toimivalta tehdä laitosta koskevia tavanomaisia merkitykseltään vähäisiä sitoumuksia. Helsingin kaupungin ennen 1.6.2017 voimassa olleen hallintosäännön 26 §:n mukaan laitoksen päällikkö on allekirjoittanut laitoksen sopimukset. Teille toimitetaan tämän sähköpostiviestin liitetiedostoina seuraavat asiakirjat: Helsingin kaupungin 13.12.1995 päivätty hallintosääntö. Helsingin tukkutorin 21.10.1998 päivätty johtosääntö. Helsingin kaupunginvaltuuston 20.10.2010 hyväksymä kiinteistötoimen johtosääntö. Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös 27.5.2014 (289 §) Päätösvallan siirtäminen kiinteistöviraston osastojen viranhaltijoille sekä sen liitteenä oleva uudet ja muutetut delegoinnit -asiakirja. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön päätös 9.4.2015 (20 §) päätösvallan siirtämisestä muille osaston viranhaltijoille. Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pöytäkirja 27.4.2017. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 31.10.2017 (190 §) Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 4.9.2018 (421 §) Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 31.10.2017 (190 §) päättänyt siirtää 31.5.2018 saakka hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikölle seuraavasti: Tukkutori-yksikön päällikkö päättää Malmin lentokentän lentokonehallin (hangaarin) vuokraamisesta ja muusta luovuttamisesta tapahtumakäyttöön kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi sekä siihen liittyvien alueiden luovuttamisesta tapahtumakäyttöön kolmannelle myös Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle vuokratulla alueella kaupungin ja lentokenttäyhdistyksen välillä maanvuokrasopimuksessa nro 24319 solmituin ehdoin. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 4.9.2018 (421 §) edellä mainitun toimivallan siirtämisestä koskevan päätöksen määräaikaisuuden vuoksi päättänyt asiasta uudelleen seuraavasti: Tukkutori-yksikön päällikkö - päättää Malmin lentokentän entisen lentokonehallin (ns. hangaarirakennus) sekä Malmin lentokenttäalueen, myös Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle vuokratun alueen osalta Helsingin kaupungin ja lentokenttäyhdistyksen välillä 21.12.2016 allekirjoitetussa maanvuokrasopimuksessa nro 24319 solmituin ehdoin, vuokralle antamisesta ja muusta luovuttamisesta tapahtumakäyttöön sekä muuhun tilapäiseen ja pienempään käyttöön kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi. Samalla päätöksellään kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikön ajalla 1.6. - 3.9.2018 tekemät päätökset. Tietopyytäjälle luovutetaan ohessa kaikki ne asiakirjat, jotka ovat olemassa Helsingin tukkutorin toimivallasta ennen Helsingin kaupungin organisaatiouudistusta Malmin lentokenttää koskevissa asioista. Edellä mainittuja asiakirjoja lukuun ottamatta muuta päätöstä, josta ilmenisi Helsingin tukkutorin toimivalta ennen organisaatiouudistusta Malmin lentokenttää koskevissa asioissa ei voida luovuttaa, koska tällaista asiakirjaa ei ole olemassa. Lisätietoja antavat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden tukkutori-yksikön vs. päällikkö Risto Heikkinen puh. 09 310 23101 ja tiimipäällikkö Merja Sorakari puh. 09 310 33988. Ystävällisin terveisin Kristina Montell päätöksenteon tuki -yksikön vs. päällikkö Kristina Montell yksikön päällikkö Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimiala hallinto- ja lakipalvelut päätöksenteon tuki -yksikkö PL 58200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, Helsinki 58 Puh. (09) 310 36421, +358 40 334 1738 email: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 5 years agoNov. 20, 2018, 3:41 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoNov. 20, 2018, 3:42 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 5 years agoNov. 20, 2018, 3:49 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 5. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 6. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 7. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 8. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 9. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 10. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 11. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 12. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 13. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:33 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema.
 14. 5 years agoNov. 20, 2018, 4:34 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.