Maskitus

Request to:
Sisäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Vaaditaanko hätäkeskuksen työntekijöiltä maskia?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Maskitus [#1313]
Date
March 17, 2021, 1:29 p.m.
To
Sisäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaaditaanko hätäkeskuksen työntekijöiltä maskia?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Viestinne on vastaanotettu | Ert meddelande har mottagits | Your message has been delivered
Date
March 17, 2021, 1:30 p.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sisäministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://intermin.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av inrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i inrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://intermin.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of the Interior. For information on how the Ministry of the Interior processes personal data, go to: https://intermin.fi/en/data-protection Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 17, 2021, 1:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 17, 2021, 1:31 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
VS: Maskitus [#1313]
Date
March 18, 2021, 1:57 p.m.

Hyvä vastaanottaja Oheinen viesti kohdistuu Hätäkekuslaitoksen toimialaan. Tämän vuoksi sisäministeriön kirjaamo siirtää viestin hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla Hätäkeskuslaitoksen käsiteltäväksi. Ystävällisin terveisin Sisäministeriön kirjaamo
  1. 3 years, 3 months agoMarch 18, 2021, 1:58 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
From
Matilainen Lasse HAK <lasse.matilainen@112.fi> – Hätäkeskuslaitos
Subject
Tietopyyntönne koskien kasvomaskien käyttöä
Date
March 22, 2021, 3:31 p.m.
Attachments

Hei! Hätäkeskuslaitos on pandemian aikana ohjeistanut henkilöstöään turvalliseen käyttäytymiseen THL:n kulloistenkin suositusten mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevät voidaan jakaa päivystystehtäviä suorittavaan henkilöstöön sekä hallinto- ja tukihenkilöstöön. Hallinto- ja tukihenkilöstöön kuuluvat työskentelevät pääosin etätyössä nyt pandemian aikana. Päivystyshenkilöstö työskentelee hätäkeskuksissa. Kasvomaskien käytöstä hätäkeskuksissa on ohjeistettu 4.12.2020 sisäisessä intranetissä sekä kiinnittämällä asiasta kertovia ohjeita toimipisteiden kulkuovien läheisyyteen. Kasvomaskia on käytettävä muussa kuin varsinaisessa päivystystyössä. Tällaista työtä on esimerkiksi osallistuminen koulutustilaisuuksiin. Varsinaisessa päivystystyössä maskin käyttö ei ole mahdollista, koska se aiheuttaisi sankaluurin käytöstä johtuen vuorovaikutukseen liittyviä riskejä hätätilanteen hoidossa, jos puhe ei kuulu ilmoittajalle tai hälytetyille tahoille selvästi. Siitä syystä päivystystehtävissä ei maskia käytetä. Päivystäjien työpisteiden etäisyys toisistaan ja kyseisten tilojen ilmanvaihdon määrä takaa turvallisen työskentely-ympäristön. Tarkemmat tekniset ratkaisut, mitoitukset, kuvat ja piirustukset ovat salassa pidettäviä Julkisuuslain 621/1999 kohtien 7 ja 8 perusteella, koska niistä tietojen antaminen vaarantaisi turvallisuusjärjestelyjen toteutumisen sekä poikkeusoloihin varautumista. Terveisin, Lasse Matilainen <<sähköpostiosoite>> Lasse Matilainen Johtokeskuksen päällikkö Chef, ledningscentral 0295 481 289 0295 480 112 (vaihde / växel) <<sähköpostiosoite>> PL 112, Tapulikatu 15, 04200 KERAVA, FINLAND 112.fi <https://112.fi/> I Facebook<https://facebook.com/hata... I Twitter<https://twitter.com/112_Fi... I Linkedin<https://www.linkedin.com/... I Instagram<https://www.instagram.co... I You Tube<https://www.youtube.com/user/... Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 22, 2021, 3:32 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 22, 2021, 5:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Maskitus.
  3. 3 years, 3 months agoMarch 22, 2021, 5:32 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Maskitus.
  4. 3 years, 2 months agoMarch 27, 2021, 10:33 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.