Vähäisen huumausainemäärän mittaaminen

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Valtakunnansyyttäjän ohjeen VKS:2018:2 liitteenä on taulukko sakon määräämistä varten (Liite 2). Jos henkilöltä löytyy omaa käyttöä varten tällainen vähäinen määrä huumausainetta, niin muunnetaanko aineen määrä vielä katukauppapitoisuuteen arvioitaessa, sopiiko aineen määrä vähäisen määrän rajoihin?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Vähäisen huumausainemäärän mittaaminen [#1135]
Date
Dec. 5, 2020, 6:20 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Valtakunnansyyttäjän ohjeen VKS:2018:2 liitteenä on taulukko sakon määräämistä varten (Liite 2). Jos henkilöltä löytyy omaa käyttöä varten tällainen vähäinen määrä huumausainetta, niin muunnetaanko aineen määrä vielä katukauppapitoisuuteen arvioitaessa, sopiiko aineen määrä vähäisen määrän rajoihin?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
=?utf-8?q?Syytt=C3=A4j=C3=A4laitos_Valtakunnansyytt=C3=A4j=C3=A4_-_=C3=85klagarmyndigheten_Riks=C3=A5klagaren?= <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Delivery confirmation
Date
Dec. 5, 2020, 6:20 p.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut viestinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert meddelande. Delivery confirmation <<sähköpostiosoite>> has received your message.
From
VKSV <vksv@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Dec. 5, 2020, 6:20 p.m.
Status
Request resolved

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut viestinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert meddelande.
From
=?utf-8?q?Syytt=C3=A4j=C3=A4laitos_Valtakunnansyytt=C3=A4j=C3=A4_-_=C3=85klagarmyndigheten_Riks=C3=A5klagaren?= <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
<<sähköpostiosoite>> - ei ole käytössä - är inte i bruk - is not in use.
Date
Dec. 5, 2020, 6:20 p.m.

Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen myötä sähköpostiosoite <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> on poistettu käytöstä. Lähettämänne viesti on välitetty uuteen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Pyydämme Teitä jatkossa lähettämään viestinne edellä mainittuun uuteen osoitteeseen. Edelleenvälitystoiminto poistetaan käytöstä 31.12.2019. E-postadressen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > har i samband med Åklagarmyndighetens organisationsförändring upphört att fungera. Ert meddelande har vidareförmedlats till den nya E-postadressen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Vi ber Er att i fortsättningen skicka Era meddelanden till denna nya E-postadress. Vidareförmedlingsfunktionen tas ur bruk 31.12.2019. Due to the reorganisation of the Finnish Prosecution Service, the E-mail address <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > has been taken out of use. Your message has been forwarded to the new E-mail address <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. We ask you to send your messages to this new E-mail address in the future. The forwarding service will be discontinued the 31.12.2019.
  1. 3 years, 7 months agoDec. 5, 2020, 6:20 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  2. 3 years, 7 months agoDec. 5, 2020, 6:21 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  3. 3 years, 7 months agoDec. 5, 2020, 6:21 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  4. 3 years, 7 months agoDec. 5, 2020, 6:21 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
"Hirvonen Lauri (SY)" <lauri.hirvonen@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
166/01/20 Humaania Päihdepolitiikkaa VL: Vähäisen huumausainemäärän mittaaminen [#1135]
Date
Dec. 15, 2020, 12:49 p.m.

Hyvä vastaanottaja, Vastauksena tiedusteluunne: "Valtakunnansyyttäjän ohjeen VKS:2018:2 liitteenä on taulukko sakon määräämistä varten (Liite 2). Jos henkilöltä löytyy omaa käyttöä varten tällainen vähäinen määrä huumausainetta, niin muunnetaanko aineen määrä vielä katukauppapitoisuuteen arvioitaessa, sopiiko aineen määrä vähäisen määrän rajoihin?" Aineen määrää ei muunneta. Ystävällisin terveisin, Lauri Hirvonen Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon erityisasiantuntija | Specialsakkunnig i informationshantering och dokumenthantering | Senior Specialist in Information and Records Management Syyttäjälaitos | Åklagarmyndigheten | National Prosecution Authority Valtakunnansyyttäjän toimisto | Riksåklagarens byrå | Office of the Prosecutor General 029 56 20850 050 3436009 lauri.hirvonen(at)oikeus.fi Luottamuksellisuusilmoitus Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Meddelande av konfidentiell karaktär Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. Tietosuoja Syyttäjälaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Syyttäjälaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta tai osoitteesta: https://syyttajalaitos.fi/tietosuoja Dataskydd Åklagarmyndigheten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Åklagarmyndighetens dataskyddsbeskrivning kan fås från registratorskontoret på riksåklagarens byrå eller på adressen: https://syyttajalaitos.fi/sv/dataskyd
  1. 3 years, 7 months agoDec. 15, 2020, 12:50 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  2. 3 years, 7 months agoDec. 15, 2020, 6:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 years, 3 months agoApril 11, 2021, 12:02 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Vähäisen huumausainemäärän mittaaminen' public.