Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle

Request to:
Vakuutusoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Vakuutusoikeutta selvittämään seuraavat asiat: 1. Kuinka moni ensin Valtiokonttorille osoitettu rikosvahinkolain mukainen asia on muuttunut viimeisen 40 vuoden aikana valittajan hyväksi Vakuutusoikeudessa sellaisissa tapauksissa joissa rikoksen tekijä on jäänyt tuntemattomaksi? Vastaus prosenteissa kahden desimaalin tarkkuudella ja tapausten lukumäärä eriteltynä per vuosi. 2. Kuinka monta Vakuutusoikeudelta palkkiota tai palkkioksi luettavaa etuutta saavaa laillistettua lääkäriä on tuomittu virkarikoksesta viimeisen 40 vuoden aikana? 3. Kuinka moni lääkäri antaa tai on antanut samaan aikaan lausuntoja sekä Vakuutusoikeudelle että Valtiokonttorille vuosina 2000-2020? 4. Vakuutusoikeuden on perusteltava päätöksensä. Onko Vakuutusoikeuden päätöksellä lain edellyttämää muotovaatimusta? 5. Millaiseen virheeseen tai rikokseen syyllistyy se, joka allekirjoittaa päätöksen, jonka perustelut eivät täytä muotovaatimusta? 6. Mikä on se Vakuutusoikeuden sisäinen elin/virkamies, joka valvoo, että päätökset ovat perusteltu lain vaatimassa laajuudessa? 7. Missä laajuudessa muutoksenhakijan oma kuulemisperiaatteen mukainen selvitys täytyy ottaa huomioon ennen asian ratkaisua? 8. Voiko Vakuutusoikeus voimassa olevan lainsäädännön sallimana tehdä päätöksen muutoksenhakijan vahingoksi ilman Vakuutusoikeuden pyytämää, puolueettoman neurologin arviota silloin kun kyse on ratkaisevasti neurologian alaan kuuluvasta asiasta? Jos voi, minkä lain perusteella? 9. Kuuluvatko Vakuutusoikeuden tuomion purkua koskevat hakemukset tehostetun käsittelyn piiriin? Jos eivät kuulu, niin miksi? 10. Mitä ovat ne syyt, joiden perusteella muutoksenhakijan vaatima suullinen käsittely Vakuutusoikeudessa voidaan lain mukaan evätä?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle [#1100]
Date
Oct. 31, 2020, 12:29 a.m.
To
Vakuutusoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Vakuutusoikeutta selvittämään seuraavat asiat: 1. Kuinka moni ensin Valtiokonttorille osoitettu rikosvahinkolain mukainen asia on muuttunut viimeisen 40 vuoden aikana valittajan hyväksi Vakuutusoikeudessa sellaisissa tapauksissa joissa rikoksen tekijä on jäänyt tuntemattomaksi? Vastaus prosenteissa kahden desimaalin tarkkuudella ja tapausten lukumäärä eriteltynä per vuosi. 2. Kuinka monta Vakuutusoikeudelta palkkiota tai palkkioksi luettavaa etuutta saavaa laillistettua lääkäriä on tuomittu virkarikoksesta viimeisen 40 vuoden aikana? 3. Kuinka moni lääkäri antaa tai on antanut samaan aikaan lausuntoja sekä Vakuutusoikeudelle että Valtiokonttorille vuosina 2000-2020? 4. Vakuutusoikeuden on perusteltava päätöksensä. Onko Vakuutusoikeuden päätöksellä lain edellyttämää muotovaatimusta? 5. Millaiseen virheeseen tai rikokseen syyllistyy se, joka allekirjoittaa päätöksen, jonka perustelut eivät täytä muotovaatimusta? 6. Mikä on se Vakuutusoikeuden sisäinen elin/virkamies, joka valvoo, että päätökset ovat perusteltu lain vaatimassa laajuudessa? 7. Missä laajuudessa muutoksenhakijan oma kuulemisperiaatteen mukainen selvitys täytyy ottaa huomioon ennen asian ratkaisua? 8. Voiko Vakuutusoikeus voimassa olevan lainsäädännön sallimana tehdä päätöksen muutoksenhakijan vahingoksi ilman Vakuutusoikeuden pyytämää, puolueettoman neurologin arviota silloin kun kyse on ratkaisevasti neurologian alaan kuuluvasta asiasta? Jos voi, minkä lain perusteella? 9. Kuuluvatko Vakuutusoikeuden tuomion purkua koskevat hakemukset tehostetun käsittelyn piiriin? Jos eivät kuulu, niin miksi? 10. Mitä ovat ne syyt, joiden perusteella muutoksenhakijan vaatima suullinen käsittely Vakuutusoikeudessa voidaan lain mukaan evätä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 3 months agoOct. 31, 2020, 12:30 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vakuutusoikeus.
From
vakuutusoikeus@oikeus.fi – Vakuutusoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering (Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle [#1100], 31.10.2020 klo 0.30= 29
Date
Oct. 31, 2020, 12:37 a.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus Vakuutusoikeus on vastaanottanut sähköpostinne. Luemme ja tarkastamme kaikki saapuneet viestit. Mikäli viestin tai sen liitteiden avaamiseen liittyy ongelmia, otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Kvittering Försäkringsdomstolen har fått ert e-meddelande. Vi läser och granskar alla inkomna meddelanden. Vi tar kontakt så snart som möjligt om det uppstår problem vid öppnandet av meddelandet eller dess bilagor.
  1. 2 years, 3 months agoOct. 31, 2020, 12:38 a.m.: Received an email from Vakuutusoikeus.
From
vakuutusoikeus@oikeus.fi – Vakuutusoikeus
Subject
Asia: Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle [#1100]
Date
Dec. 8, 2020, 7:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Viitaten alle liitettyyn sähköpostiviestiinne, vakuutusoikeus ilmoittaa vastauksena kysymyksiinne seuraavaa: 1. Vakuutusoikeuden lainkäyttöasioita ei ole tallennettu asianhallintajärjestelmään siten, että järjestelmästä voisi hakutoimintoja käyttämällä erotella muista asioista neljänkymmenen vuoden ajalta sellaiset rikosvahinkoasiat, joissa molemmat esittämänne kriteerit toteutuvat (rikoksentekijä on jäänyt tuntemattomaksi ja asia on ratkennut valittajan vaatimuksen mukaisesti). Pyyntönne mukaisen tiedon antaminen edellyttäisi kaikkien rikosvahinkoasioissa annettujen ratkaisujen läpikäymistä yksitellen neljänkymmenen vuoden ajalta vakuutusoikeuden arkistossa. Vakuutusoikeudella ei ole resursseja pyyntönne toteuttamista varten. Autamme mielellämme, jos teidän on mahdollista täsmentää tietopyyntöänne tai jos tarvitsemaanne tietoa on mahdollista hakea tarkemmilla hakukriteereillä. Ohessa liitteenä tietoja kaikkien rikosvahinkoasioiden muutoksenhakuprosenteista viimeiseltä 10 vuodelta. 2. Valtioneuvoston vakuutusoikeuteen määräämiä lääkärijäseniä tai asiantuntijalääkäreitä (aiemmin käytetyt nimikkeet sivutoiminen lääkärijäsen ja lääkärivarajäsen) ei ole vakuutusoikeuden tietojen mukaan tuomittu virkarikoksista. 3. Valtioneuvoston vakuutusoikeuteen määräämät vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit ilmoittavat vakuutusoikeudelle, jos heiltä on pyydetty lausuntoa, jota he eivät esteellisyyssyistä voi antaa. Samoin menettelevät valtioneuvoston vakuutusoikeuteen määräämät lääkärijäsenet, jotka osallistuvat asian ratkaisemiseen tuomarin vastuulla. Vakuutusoikeudella ei ole tiedossa yhtään sellaista lainkäyttöasiaa, jossa lausunnon antanut asiantuntijalääkäri tai lääkärijäsen olisi antanut lausunnon samassa asiassa sekä Valtiokonttorille että vakuutusoikeudelle. 4. Vakuutusoikeudessa sovelletaan asian käsittelyssä hallintolainkäyttölakia ja sen kumonnutta 1.1.2020 voimaan tullutta lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Molempien lakien mukaan hallintotuomioistuimen on perusteltava päätöksensä (hallintolainkäyttölaki 53 § ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 87 §). Perusteluista on ilmettävä sovelletut lainkohdat sekä se, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Välipäätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat, jollei asian luonne edellytä muita perusteluja. 5. Vakuutusoikeus ei voi ennalta ottaa kantaa hypoteettiseen eli oletettuun tapahtumaan. Mahdollisia virheitä koskevat väitteet käsitellään tapauskohtaisesti. Mahdollisten virkarikosten tutkiminen kuuluu poliisin toimivaltaan. Poliisin tehtävänä on ensivaiheessa arvioida, onko jossakin asiassa syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. 6. Vakuutusoikeudessa ei ole erillistä sisäistä toimielintä tai virkamiestä, jonka vastuulla olisi valvoa päätösten perustelujen laajuutta. Ohessa tietoa asian ratkaisemisesta ja päätöksen laatimisesta vakuutusoikeudessa: Asiat ratkaistaan esittelijän esittelystä. Kolmi- ja viisijäseniselle kokoonpanolle kuuluvat asiat voidaan ratkaista istuntoa järjestämättä, kun kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätösluonnoksen perusteluineen merkinnöillään, eikä yksikään jäsen ole esittänyt istunnon järjestämistä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 4 §:ssä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä. Yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 5 §:ssä. Istunnossa ratkaistavan asian ajankohdan määrää puheenjohtaja. Istunnossa ovat läsnä kaikki asian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet. Lääkeopillisten asioiden ratkaisemiseen osallistuu yhden lainoppineen sijasta lääkärijäsen. Istunnossa asiasta keskustellaan. Jos päätöksentekoon osallistuvat jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä, siitä äänestetään. Asian ratkaisemisen ajankohdasta ei ilmoiteta erikseen. Istunnon jälkeen esittelijä laatii tehdyn ratkaisun mukaisen päätöksen, joka toimitetaan ratkaisukokoonpanon jäsenille tarkastettavaksi. Sen jälkeen päätös viimeistellään valmiiksi ja esittelijä allekirjoittaa lopulliset päätöskappaleet. Asia toimitetaan vielä osaston johtajalle jälkitarkastusta sekä ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden valvontaa varten. Sen jälkeen päätösasiakirjat toimitetaan asianosaisille. Asian käsittely vakuutusoikeudessa päättyy päätöksen lähettämiseen. 7. Kaikki muutoksenhakijan vakuutusoikeuteen lainkäyttöasiassa toimittama selvitys otetaan huomioon asian käsittelyssä ja päätösharkinnassa. Päätösharkinnassa tuomioistuin harkitsee kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa. 8. Hallintolainkäyttölain 7 luvussa ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 luvussa säädetään asian käsittelystä ja selvittämisestä. Hallintotuomioistuimen on hankittava oma-aloitteisesti selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat. Asian käsittelyyn, jonka ratkaisuun voi vaikuttaa lääketieteellinen selvitys, osallistuu aina valtioneuvoston määräämä lääkärijäsen, joka toimii tuomarin vastuulla. Vakuutusoikeudella on myös mahdollisuus pyytää valtioneuvoston vakuutusoikeuteen määräämiltä asiantuntijalääkäreiltä tarvittaessa asiantuntijalääkärilausunto vakuutusoikeudessa vireillä olevaan asiaan. Vakuutusoikeuteen pyritään määräämään sekä lääkärijäseniä että asiantuntijalääkäreitä eri lääketieteen erikoistumisalueilta. Sama lääkäri voi olla erikoistunut usealle lääketieteen erikoistumisalueelle. Ratkaisukokoonpano arvioi lainsäädännön antaman harkintavallan mukaisesti, hankitaanko asiaan lisäselvitystä esimerkiksi asiantuntijalääkärinlausunnon muodossa. 9. Vakuutusoikeuden päätöstä koskevan purkuhakemuksen käsittelee korkein hallinto-oikeus. Päätöksen poistamista koskevan asian käsittelee vakuutusoikeus. Tietyt asiaryhmät on vakuutusoikeudessa määrätty tehostettuun käsittelyyn kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kuntoutusasiat. Lisäksi tehostettuun käsittelyyn otetaan asiat, joiden käsittelyaika ennen asian vireilletuloa vakuutusoikeudessa on ollut erityisen pitkä. Tehostettuun käsittelyyn kuuluvat asiat pyritään ratkaisemaan alle puolessa vuodessa vireilletulosta. Vakuutusoikeuden lainkäyttöasioiden keskimääräinen käsittelyaika on 7-13 kuukautta. Poistohakemusten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä noin 9-10 kuukautta. Yksittäisen asian käsittelyaika voi poiketa edellä selostetusta. Käsittelyajan pidentymiseen voi vaikuttaa muun muassa asiakirja-aineiston laajuus tai asian monimutkaisuus. Myös lisäselvityksen toimittaminen saattaa pidentää asian käsittelyaikaa. 10. Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Vakuutusoikeus voi kuitenkin toimittaa suullisen käsittelyn muutoksenhakijan pyynnöstä tai asian selvittämiseksi myös omasta aloitteestaan. Molemmissa edellä mainituissa laeissa on sitä koskevat säädöksensä. Hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaan suullinen käsittely voidaan muutoksenhakijan pyynnöstä huolimatta kuitenkin jättää toimittamatta, jos valitus jätetään tutkimatta tai jos suullisen käsittelyn toimittaminen on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n mukaan suullinen käsittely voidaan jättää muun muassa seuraavissa tilanteissa: asian ratkaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on jo saatu riittävä selvitys, jonka perusteella asia voidaan ratkaista ilman, että tuomioistuimelle jää varteenotettavaa epäilystä tosiseikoista tai tosiseikat voidaan selvittää muulla tavoin taikka suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten ilmeisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Ratkaisukokoonpano arvioi lainsäädännön antaman harkintavallan mukaisesti, järjestetäänkö asiassa asian selvittämiseksi suullinen käsittely vai ei. Ystävällisin terveisin Hanna Ul Masih Hallinnollinen lakimies Vakuutusoikeus Ratapihantie 9, PL 1005 00521 HELSINKI puhelin: 029 564 3200 (vaihde), 029 564 3210 (kirjaamo) telekopio: 029 564 3100 sähköposti: vakuutusoikeus(at)oikeus.fi Tämä viesti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja poistakaa viesti välittömästi. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Ifall ni inte är meddelandets avsedda mottagare, vänligen informera avsändaren om detta och radera meddelandet omedelbart. This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message immediately. Vastausta pyydetään kenelle " << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>" <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kopio: Aihe: Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle [#1100] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Vakuutusoikeutta selvittämään seuraavat asiat: 1. Kuinka moni ensin Valtiokonttorille osoitettu rikosvahinkolain mukainen asia on muuttunut viimeisen 40 vuoden aikana valittajan hyväksi Vakuutusoikeudessa sellaisissa tapauksissa joissa rikoksen tekijä on jäänyt tuntemattomaksi? Vastaus prosenteissa kahden desimaalin tarkkuudella ja tapausten lukumäärä eriteltynä per vuosi. 2. Kuinka monta Vakuutusoikeudelta palkkiota tai palkkioksi luettavaa etuutta saavaa laillistettua lääkäriä on tuomittu virkarikoksesta viimeisen 40 vuoden aikana? 3. Kuinka moni lääkäri antaa tai on antanut samaan aikaan lausuntoja sekä Vakuutusoikeudelle että Valtiokonttorille vuosina 2000-2020? 4. Vakuutusoikeuden on perusteltava päätöksensä. Onko Vakuutusoikeuden päätöksellä lain edellyttämää muotovaatimusta? 5. Millaiseen virheeseen tai rikokseen syyllistyy se, joka allekirjoittaa päätöksen, jonka perustelut eivät täytä muotovaatimusta? 6. Mikä on se Vakuutusoikeuden sisäinen elin/virkamies, joka valvoo, että päätökset ovat perusteltu lain vaatimassa laajuudessa? 7. Missä laajuudessa muutoksenhakijan oma kuulemisperiaatteen mukainen selvitys täytyy ottaa huomioon ennen asian ratkaisua? 8. Voiko Vakuutusoikeus voimassa olevan lainsäädännön sallimana tehdä päätöksen muutoksenhakijan vahingoksi ilman Vakuutusoikeuden pyytämää, puolueettoman neurologin arviota silloin kun kyse on ratkaisevasti neurologian alaan kuuluvasta asiasta? Jos voi, minkä lain perusteella? 9. Kuuluvatko Vakuutusoikeuden tuomion purkua koskevat hakemukset tehostetun käsittelyn piiriin? Jos eivät kuulu, niin miksi? 10. Mitä ovat ne syyt, joiden perusteella muutoksenhakijan vaatima suullinen käsittely Vakuutusoikeudessa voidaan lain mukaan evätä? Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 1 month agoDec. 8, 2020, 7:04 p.m.: Received an email from Vakuutusoikeus.
  2. 2 years, 1 month agoDec. 28, 2020, 10:27 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 months, 1 week agoNov. 27, 2022, 2:20 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tietopyyntö Vakuutusoikeudelle' public.