Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä

Request to:
Suomen metsäkeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten vaikka excel- tai csv- tai muussa muokattavassa avoimen datan muodossa - MetZo-projektissa 2012 tuotetut alueelliset Zonation-analyysit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Dec. 23, 2014, 4:04 p.m.
To
Suomen metsäkeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten vaikka excel- tai csv- tai muussa muokattavassa avoimen datan muodossa - MetZo-projektissa 2012 tuotetut alueelliset Zonation-analyysit.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 11 months agoDec. 23, 2014, 4:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
From
"Uitamo Janne (MK)" <janne.uitamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Dec. 29, 2014, 4:01 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei Olen koonnut alle puhelimessa keskustelemiamme asioita. Tarvittavan kirjallisen tietopyynnön malli löytyy metsäkeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.metsakeskus.fi/lomakkeet sekä tämän viestin liitteenä. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011, "metsätietolaki") säädetään metsäkeskuksen henkilötietoja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja siinä olevien tietojen käsittelystä. Lain 13 §:n 3 momentin mukaan metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt tietojen luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Tietojen luovuttamisesta ja sitä koskevasta menettelystä säädetään metsätietolain 13 §:ssä, jonka mukaan tietojen luovuttamista haetaan kirjallisesti metsäkeskukselta. Tietopyyntöön on liitettävä julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys tietojen käyttötarkoituksesta ja muista tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisista seikoista. Tämän lisäksi tiedon pyytäjän on esitettävä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten. Rekisteriselosteeseen sisältyy mm. selvitys henkilötietolain 32 §:ssä säädettyjen tietojen suojaamista koskevien vaatimusten huomioon ottamisesta. Luovutuksensaajan tulee mm. varmistaa teknisin keinoin henkilötietojen suojaaminen ulkopuolisilta ja muulta asiattomalta käytöltä. Metsävaratietoja ovat metsätietolain mukaan metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä koskevat tiedot, jotka kohdistuvat kuvioon tai muuhun maantieteellisesti rajattuun metsäalueeseen. Silloin, kun metsävaratiedot liittyvät luonnollisiin henkilöihin, niidenkäyttötarkoituksia ja käsittelyä metsäkeskuksessa koskevat metsätietolain säännökset. Luonnollisten henkilöiden metsiä koskeva metsävaratieto on sen tyyppistä ja sen metsätietolaissa säädetyt käyttötarkoitukset sellaisia, että tieto voi olla henkilötietoa. Kuviolla tarkoitetaan aluetta, joka on pyritty rajaamaan kasvupaikan, puuston ja mahdollisen käsittelytarpeen suhteen mahdollisimman homogeeniseksi. Zonation analyysikartalla tarkoitetaan puolestaan rasterimuotoista metsää koskevaa paikkatietoa, joka sisältää kohteelle määritellyn monimuotoisuusarvon. Metsäkeskuksen tuottaman analyysikartan rasterin koko on 60 metriä x 60 metriä, joka likimain vastaa metsätietolain 3 §:ssä määritellyn kuvion keskimääräistä kokoa. Muun muassa kuvion monimuotoisuutta koskevat tiedot ovat metsätietolain 4 §:ssä tarkoitettuja metsävaratietoja. Tällä perusteella on ilmeistä, että myös rasterimuotoinen kohteen monimuotoisuusarvoa kuvaava tieto on metsävaratietoa. Metsäkeskus on pitänyt metsätietojärjestelmään sisältyvää yksityisiin henkilöihin liittyvää metsävaratietoa henkilötietona, jonka luovuttamiseen säädetään julkisuuslain 16 §:n 3 momentin säännöksiä. Tämä tarkoittaa, että tietopyynnössä on esitettävä esim. henkilötietolain 8 §:ssä säädetty edellytys, jonka perusteella luovutuksensaaja voi käsitellä kyseistä henkilötietoa. Metsätietolailla ei säännellä niiden metsävaratietojen käsittelyä, jotka eivät liity luonnollisiin henkilöihin. Näitä tietoja voidaan kuitenkin metsätietolain 4 §:n 4 momentin mukaan tallettaa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään ja niiden julkisuus sekä tietojen luovuttaminen määräytyvät pelkästään julkisuuslain mukaan. Tällainen tieto annetaan metsäkeskuksen tietojärjestelmästä julkisuuslain 16 §:n 2 momentin mukaisesti esim. teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Esimerkiksi kuntien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen metsävaratieto on siis saatavissa metsäkeskukselta julkisuuslain mukaisesti erityisiä perusteluja esittämättä. Ystävällisin terveisin Janne Uitamo johtava metsälainsäädännön asiantuntija puh. 029 432 4246, fax 02 250 6200 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Keskusyksikkö Kuralankatu 2, 20540 Turku www.metsakeskus.fi | Facebook | Twitter
 1. 8 years, 11 months agoDec. 29, 2014, 4:02 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
 2. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 5:20 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 17, 2015, 5:45 p.m.
To
Suomen metsäkeskus

Hei Janne, henkilötiedothan ei tietenkään meitä tässä kiinnosta, kuten viittaat viestissäsi. Lomakehan olisi henkilötietojen käsittelyä varten. Ehkä onkin siksi helpompi että pyydämme saada Metsävaratieto eli Aarni-tietojärjestelmässä yhdistetty kiinteistö-, omistaja ja kuviokohtainen anonyymi metsävaratieto kokonaisuudessaan. Metsävaratieto sisältää kuviokohtaista maaperä- ja puustotietoa sekä toimenpide-ehdotukset ja monimuotoisuustietoa (mm. metsälain mukaiset elinympäristöt, muut luontokohteet). Pyydän rakenteellisena datana Metsätietojärjestelmästä otteen metsätietojärjestelmän rekisteriseloisteen mukaisesti http://www.metsakeskus.fi/sites/defau... Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 165 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 10 months agoJan. 17, 2015, 5:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
 2. 8 years, 10 months agoJan. 23, 2015, midnight: This request became overdue
From
"Uitamo Janne (MK)" <janne.uitamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 23, 2015, 1:10 p.m.
Attachments

Hei << Nimi poistettu >> Viestisi on valitettavasti mennyt metsäkeskuksen asiakastukeen, jossa ilmeisesti on ollut epätietoisuutta, kenelle Jannelle viesti pitäisi välittää. Sen vuoksi vastaus on viipynyt. Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään sisältyvän metsävaratiedon on katsottu olevan henkilötietoa siltä osin kuin se liittyy luonnollisiin henkilöihin. Tämä lähtökohta käy ilmi tietojärjestelmästä annetun lain ("metsätietolain") perusteluista sekä mm. lain 4 §:stä, jossa säädetään tietojärjestelmän sisällöstä ja tietojen käyttötarkoituksista. 4 §.ssä säädetään ensin luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista (mm. luonnollisten henkilöiden metsävaratiedoista) ja tämän jälkeen todetaan, että tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa sellaisia tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja. Koska kysymyksessä katsotaan olevan henkilötietojen luovuttamisen siltä osin kuin tietopyyntö kohdistuu luonnollisiin henkilöihin liittyviin metsävaratietoihin, tietopyynnön yhteydessä on esitettävä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä selvitys esim. oheisella lomakkeella (lomake on saatavissa myös metsäkeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.metsakeskus.fi/lomakkeet). Lomakkeella on esitettävä mm. se peruste (esim. rekisteröidyn antama suostumus; toimeksianto tai sopimus, jonka toimeenpanoon tietoja tarvitaan; tieteellinen tai historiallinen tutkimus ym.), jolla tietopyynnön esittäjä voi käsitellä pyydettyjä henkilötietoja. Olen liittänyt tämän viestiketjun alkuun aiemmin sinulle 29.12.2014 lähettämäni sähköpostin, jossa käydään läpi metsätietojärjestelmään sisältyvän henkilötiedon luovuttamisen edellytyksiä. Siltä osin kuin kysymys ei ole luonnollisiin henkilöihin liittyvästä metsävaratiedosta, tiedot voidaan luovuttaa sähköpostissa lähettämäsi tietopyynnön perusteella. Ei-luonnollisiin henkilöihin liittyvän metsävaratiedon irrottaminen tietokannasta ei todennäköisesti ole ihan ongelmatonta. Siihen liittyvistä kysymyksistä ja julkisuuslain perusteella mahdollisesti perittävästä maksusta on varmaan syytä keskustella ennen toimeen ryhtymistä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tuntevat tietojärjestelmän. Pyytäisin ilmoittamaan, miten toivot edettävän asiassa. Ystävällisin terveisin Janne Uitamo johtava metsälainsäädännön asiantuntija puh. 029 432 4246, fax 02 250 6200 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Keskusyksikkö Kuralankatu 2, 20540 Turku www.metsakeskus.fi | Facebook | Twitter
From
"Uitamo Janne (MK)" <janne.uitamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 23, 2015, 1:10 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei << Nimi poistettu >> Viestisi on valitettavasti mennyt metsäkeskuksen asiakastukeen, jossa ilmeisesti on ollut epätietoisuutta, kenelle Jannelle viesti pitäisi välittää. Sen vuoksi vastaus on viipynyt. Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään sisältyvän metsävaratiedon on katsottu olevan henkilötietoa siltä osin kuin se liittyy luonnollisiin henkilöihin. Tämä lähtökohta käy ilmi tietojärjestelmästä annetun lain ("metsätietolain") perusteluista sekä mm. lain 4 §:stä, jossa säädetään tietojärjestelmän sisällöstä ja tietojen käyttötarkoituksista. 4 §.ssä säädetään ensin luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista (mm. luonnollisten henkilöiden metsävaratiedoista) ja tämän jälkeen todetaan, että tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa sellaisia tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja. Koska kysymyksessä katsotaan olevan henkilötietojen luovuttamisen siltä osin kuin tietopyyntö kohdistuu luonnollisiin henkilöihin liittyviin metsävaratietoihin, tietopyynnön yhteydessä on esitettävä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä selvitys esim. oheisella lomakkeella (lomake on saatavissa myös metsäkeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.metsakeskus.fi/lomakkeet). Lomakkeella on esitettävä mm. se peruste (esim. rekisteröidyn antama suostumus; toimeksianto tai sopimus, jonka toimeenpanoon tietoja tarvitaan; tieteellinen tai historiallinen tutkimus ym.), jolla tietopyynnön esittäjä voi käsitellä pyydettyjä henkilötietoja. Olen liittänyt tämän viestiketjun alkuun aiemmin sinulle 29.12.2014 lähettämäni sähköpostin, jossa käydään läpi metsätietojärjestelmään sisältyvän henkilötiedon luovuttamisen edellytyksiä. Siltä osin kuin kysymys ei ole luonnollisiin henkilöihin liittyvästä metsävaratiedosta, tiedot voidaan luovuttaa sähköpostissa lähettämäsi tietopyynnön perusteella. Ei-luonnollisiin henkilöihin liittyvän metsävaratiedon irrottaminen tietokannasta ei todennäköisesti ole ihan ongelmatonta. Siihen liittyvistä kysymyksistä ja julkisuuslain perusteella mahdollisesti perittävästä maksusta on varmaan syytä keskustella ennen toimeen ryhtymistä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tuntevat tietojärjestelmän. Pyytäisin ilmoittamaan, miten toivot edettävän asiassa. Ystävällisin terveisin Janne Uitamo johtava metsälainsäädännön asiantuntija puh. 029 432 4246, fax 02 250 6200 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Keskusyksikkö Kuralankatu 2, 20540 Turku www.metsakeskus.fi | Facebook | Twitter
 1. 8 years, 10 months agoJan. 23, 2015, 1:11 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
 2. 8 years, 10 months agoJan. 23, 2015, 1:11 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 26, 2015, 12:24 p.m.
To
Suomen metsäkeskus

Hyvä Janne Uittamo, Metsätietojärjestelmän rekisteriseloste (http://www.metsakeskus.fi/sites/defau...) kertoo meille että Metsävaratieto löytyy anonymisoituna Aarni-tietojärjestelmästä. Tämä on kuvattu sisältämään "yhdistetyn kiinteistö-, omistaja ja kuviokohtaisen metsävaratiedon anonymisoituna". Pyydämme saada yllä kuvatun anonymisoidun metsävaratiedon kokonaisuudessaan. Anonymisointihan viittaa juuri siihen että kyse ei ole luonnollisiin henkilöihin liittyvästä metsävaratiedosta, joten tätä aineistoa voidaan käsitellä julkisuuslain alaisena avoimena datana. Pyydämme aineistoja rakenteellisena koneluettavana datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa koneluettavassa muodossa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 165 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 10 months agoJan. 26, 2015, 12:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
From
"Uitamo Janne (MK)" <janne.uitamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: VS: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 26, 2015, 1:16 p.m.

Tervehdys Mielestäni metsätietojärjestelmän rekisteriselosteessa, johon viestissäsi on linkki, ei ole mainintaa jonka mukaan metsävaratieto olisi anonymisoitua, vaan nimenomaisesti kuvataan kuviokohtaisen metsävaratiedon olevan yhdistetty tietoon sen sijaintikiinteistöstä sekä kiinteistön omistajasta tai haltijasta. Osan metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä muodostavaa Aarni-metsävaratietokantaa kuvataan rekisteriselosteessa seuraavasti: "Metsävaratieto (Aarni) · Metsävaratiedon tietokanta ja -järjestelmä · Metsävaratieto sisältää kuviokohtaista maaperä- ja puustotietoa sekä toimenpide-ehdotukset ja monimuotoisuustietoa (mm. metsälain mukaiset elinympäristöt, muut luontokohteet) · Aarni-tietojärjestelmässä on yhdistetty kiinteistö-, omistaja ja kuviokohtainen metsävaratieto." Metsätietojärjestelmän kokonaisuudesta rekisteriselosteessa kirjoitetaan: "Metsätietojärjestelmä koostuu toisiinsa kytkeytyvistä tietokannoista ja käyttöliittymistä. Metsätietoja ylläpidetään Metsätietokannassa (Meti), metsävaratietokannassa (Aarni) ja AHJO-asiakkuustietokannassa. Metin, Aarnin ja Ahjon tietoja yhdistellään Julkaisukannassa. Metsään.fi-asiointipalvelu hyödyntää Julkaisukannan ja Ahjon tietoja. .... Meti-kantaa hyödynnetään käyttöliittymien kautta. Tietojärjestelmiä ovat asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä (Aste), metsälakijärjestelmä (Masto), kestävän metsätalouden rahoituslakijärjestelmä (Kemera) ja maastotarkastusten tietojärjestelmä (Virta, Hirvi-Virta) sekä näihin kytkeytyvä karttajärjestelmä." Metsäkeskuksen tietojärjestelmäkokonaisuus muodostaa henkilörekisterin. Metsätietojärjestelmään sisältyvä tieto on yhdistettävissä - ja tiedon metsätietolaissa säädetyt käyttötarkoitukset ovat sellaisia, että tieto yhdistetään - metsän omistaviin henkilöihin. Kysymyksessä on siis henkilötietolain 3 §:n henkilörekisteri-määritelmässä tarkoitetulla tavalla käyttötarkoituksensa vuoksi yhteen kuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko. Henkilötietolain määritelmähän sisältää ns. loogisen rekisterikäsitteen, joka lain esitöiden (HE 96/1998 vp.) mukaan merkitsee sitä, että "... samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttöyhteydessä riippumatta siitä, miten ja mihin ne on talletettu". Looginen rekisterikäsite merkitsee myös sitä, että tietojenkäsittelyssä syntyviä lyhytaikaisia tiedostoja ja tallenteiden eri sukupolvia ei pidetä eri henkilörekistereinä silloin, kun ne ovat rekisterinpitäjän hallussa ja niitä käytetään määriteltyihin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin. Sama asia käy ilmi myös metsätietolain perusteluista (HE 261/2010 vp.): ”Metsäkeskusten tietojärjestelmien kehittämiseen liittyen maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt selvitystä siitä, tarvitaanko metsäkeskusten tietojärjestelmien osalta henkilötietolakia täydentäviä erityissäännöksiä. Ministeriö on ollut vuonna 2006 yhteydessä tietosuojavaltuutettuun. Tuolloin tarkastelun kohteena oli henkilötiedon määritelmän laajuus ja erityisesti se, ovatko metsävaratiedot henkilötietoja. Mainitun yhteydenoton johdosta ministeriössä päädyttiin siihen, että metsäkeskusten tietojärjestelmät muodostavat henkilörekisterin. Esimerkiksi tiettyä luonnollista henkilöä koskevat metsävaratiedot voidaan löytää tietojärjestelmästä helposti siitä huolimatta, että metsävaratiedot ja toisaalta maanomistajien yhteystiedot on talletettu tietojärjestelmän eri osiin. Tältä osin metsäkeskusten tietojärjestelmä eroaa esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen metsiä koskevista tietoaineistoista, joita ei ole järjestetty siten, että olisi mahdollista löytää tiettyihin luonnollisiin henkilöihin liittyviä tietoja. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät eivät edellytä yhteydenpitoa maanomistajiin eivätkä tutkimuslaitoksen tietoaineistot sen vuoksi edes sisällä maanomistajien yhteystietoja. Kun tarkasteltiin lähemmin metsäkeskusten tietojärjestelmien tietojen keruuta ja tietojen yhdistämistarpeita, päädyttiin siihen, ettei henkilötietolaki yleislakina riitä kattamaan kaikkia henkilötietojen käsittelytarpeita ja että henkilötietojen käsittelystä tarvitaan erityissäännöksiä. Henkilötietolaki sallii tietojen käsittelyn muun muassa silloin, kun kyse on laissa säädetystä tehtävästä. Erityissääntelyn tarve johtuu nimenomaan siitä, että suunniteltu maanomistajien henkilötietojen käsittely ei kaikilta osin perustu sellaisiin tehtäviin, joista olisi metsäkeskusten osalta säännelty riittävän yksityiskohtaisesti erityislainsäädännössä. … Metsäkeskukset hoitavat viranomaistehtävien lisäksi myös muita julkisia hallintotehtäviä sekä harjoittavat liiketoimintaa. Laadukkaan metsävaratiedon varmistamiseksi olisi tarpeen, että eri tehtävissä saatua henkilötietoa voitaisiin yhdistää. Perustuslakivaliokunnan ratkaisukäytännön valossa on selvää, että tällainen henkilötietojen käsittely edellyttää laintasoista sääntelyä. Henkilötietojen käsittelyn sääntelyn tarve on metsäkeskusten tietojärjestelmien osalta ilmeinen.” Näistä lähtökohdista ja metsätietolain säännösten perusteella luonnollisiin henkilöihin liittyvien metsävaratietojen luovutusmenettely metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä on kuvattu rekisteriselosteessa seuraavasti: "Luonnollisiin henkilöihin liittyviä julkisia metsätietoja voidaan luovuttaa metsätietojärjestelmästä, kun viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt tietojen luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Luonnollisiin henkilöihin liittyvien tietojen luovuttaminen sivulliselle edellyttää, että luovutuksensaaja voi käsitellä tietoja henkilötietolaissa tai Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa säädetyllä perusteella. Tietojen luovuttaminen edellyttää yksilöityä hakemusta. Metsäkeskus tekee kustakin tietojenluovutuksesta hallintopäätöksen, jossa yksilöidään luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus; mahdollinen tietojen luovuttaminen edelleen henkilötietolaissa säädetyillä edellytyksillä; määritellään luovutusmenettely; jos tietoja aiotaan yhdistää muihin tietoihin, määritellään yhdistettävät tiedot; viitataan henkilötietolain velvoitteisiin; päätökseen liitetään tietojen mahdollisia virheitä koskeva selvitys; sekä valitusosoitus. Mallilomake suostumuksen antamiseen metsätiedon käsittelyä varten on saatavissa Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun alueyksiköiden toimipisteistä." Esittämäsi tietopyynnön perusteella metsäkeskuksen tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa metsävaratieto, joka ei liity luonnollisiin henkilöihin. Kysymys on siis esim. kuntien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen omistamia metsiä koskevasta metsävaratiedosta, joka ei koske luonnollisia henkilöitä. Pyydän, että ilmoittaisit, miten toivot asiassa edettävän. Ystävällisin terveisin Janne Uitamo johtava metsälainsäädännön asiantuntija puh. 029 432 4246, fax 02 250 6200 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Keskusyksikkö Kuralankatu 2, 20540 Turku www.metsakeskus.fi | Facebook | Twitter
 1. 8 years, 10 months agoJan. 26, 2015, 1:18 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
From
"Uitamo Janne (MK)" <janne.uitamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: VS: VS: Tietopyyntö MetZo-projektin Zonation-analyyseistä [#165]
Date
Jan. 29, 2015, 3:24 p.m.

Tervehdys Olen lähettänyt sinulle 23.1. ja 26.1.2015 alla olevat tietopyyntöösi liittyvät vastaukset, joissa on kuvattu miltä osin pyytämäsi metsävaratiedot ovat luovutettavissa tietopyynnön perusteella sekä syyt siihen, miksi luonnollisiin henkilöihin liittyvää metsävaratietoa ei voida luovuttaa tietopyyntöäsi täydentämättä. Olen myös toimittanut oheisen metsäkeskuksen käyttämän lomakkeen, jolla voidaan esittää luonnollisiin henkilöihin liittyvää metsävaratietoa koskeva tietopyyntö sekä julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut kyseisen tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Oikeushenkilöihin liittyvä metsävaratieto voidaan luovuttaa esittämäsi tietopyynnön perusteella, kuten olen aiemmin kuvannut. Oikeushenkilöitä koskevan tiedon irrottaminen tietojärjestelmästä voi pyydetystä tietosisällöstä riippuen vaatia sellaisia erityisiä lisätoimenpiteitä, joista peritään tietoa annettaessa maksu. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (1069/2012) määrätty maksu on perusmaksu 150 euroa sekä lisätoimenpiteistä perittävä 100 euroa/tunti. Näistä syistä ennen tiedon esillehakemista on syytä keskustella tietopyynnön sisällöstä ja lisätoimenpiteistä, joita voidaan tarvita. Asioista kannattaa ottaa yhteyttä metsävara-asiantuntijamme Juha Inkilään <<sähköpostiosoite>> Pyydänkin, että yhteydessä häneen. Luonnollisiin henkilöihin liittyvien metsätietojen luovuttaminen edellyttää tietopyynnön täydentämistä julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetulla selvityksellä tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisista seikoista. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi aiemmin lähettämälläni lomakkeella. Pyynnön perusteella metsäkeskus tekee luonnollisiin henkilöihin liittyvien metsävaratietojen luovuttamisesta metsätietolain 13 §:ssä tarkoitetun päätöksen, johon liitetään mahdollisesti luovutettavien tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojen käytön ehdot ja rajoitukset. Pyydänkin ilmoittamaan, haluatko asian ratkaistavaksi tiedonluovutuspäätöksellä ja toimittamaan tätä varten tarvittavat lisätiedot. Luonnollisten henkilöiden metsävaratietojen luovuttamisesta niissä tapauksissa, joissa tietojen käsittelyn edellytyksistä ja tietojen käyttötarkoituksesta säädetään henkilötietolaissa, peritään tietojen luovuttamisen yhteydessä 150 euron ns. perusmaksu. Maksusta määrätään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1069/2012). Ystävällisin terveisin Janne Uitamo johtava metsälainsäädännön asiantuntija puh. 029 432 4246, fax 02 250 6200 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Keskusyksikkö Kuralankatu 2, 20540 Turku www.metsakeskus.fi | Facebook | Twitter
 1. 8 years, 10 months agoJan. 29, 2015, 3:26 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
 2. 8 years agoNov. 22, 2015, 2:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On Nov. 22, 2015, 2:06 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Osa aineistoista on nyt julkaistu: http://www.metsakeskus.fi/hakkuuaikomukset http://www.metsakeskus.fi/kemera-varaseuranta http://www.metsakeskus.fi/kirjanpainajakannan-seuranta http://www.metsakeskus.fi/yksityismetsien-metsavaratieto http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelun-virtausmallikartat

Osa aineistoista on nyt julkaistu:

http://www.metsakeskus.fi/hakkuuaikom...
http://www.metsakeskus.fi/kemera-vara...
http://www.metsakeskus.fi/kirjanpaina...
http://www.metsakeskus.fi/yksityismet...
http://www.metsakeskus.fi/vesiensuoje...