This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Tietopyyntö

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluan nähtäväkseni kaikki tiedot, mitä munusta on tallennettu poliisin rekistereihin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö [#1368]
Date
April 23, 2021, 1:56 a.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan nähtäväkseni kaikki tiedot, mitä munusta on tallennettu poliisin rekistereihin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 23, 2021, 1:57 a.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus Vuorimiehentie 3 PL 1000 02151 ESPOO p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 year, 7 months agoApril 23, 2021, 1:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.
  2. 1 year, 7 months agoApril 23, 2021, 1:58 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  3. 1 year, 7 months agoApril 23, 2021, 1:59 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tietopyyntö' public.
From
Kukkola Harri POL POHA <harri.kukkola@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen vastaus ja ohjaus
Date
April 26, 2021, 8:32 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Olette esittänyt Poliisihallitukselle seuraavansisältöisen tietopyynnön: " Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Haluan nähtäväkseni kaikki tiedot, mitä munusta on tallennettu poliisin rekistereihin. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron." Poliisihallituksen vastaus ja ohjaus Tietopyynnöt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella Julkisuuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka lain 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä julkisuuslain 17 §:ssä säädetään. Asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin säädetään julkisuuslain 11 §:ssä ja asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoituksista mm. julkisuuslain 11 §:n 2 momentissa. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen rikosten ehkäisemistä tai niiden selvittämistä varten ylläpitämät rekisterit ja rikosten ehkäisemistä koskevat selvitykset ovat salassa pidettäviä. Kyseisien rekisterien tiedot ja niihin talletetut viranomaiset asiakirjat voivat olla salassa pidettäviä myös muun muassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3, 5, 15 ja 26 kohtien nojalla. Julkisuuslain 14 ja 15 §:n mukaisesti asiakirjojen tiedonsaantia koskevan asian päättää lähtökohtaisesti se viranomainen/poliisiyksikkö, jonka käsiteltävänä asiakirjapyyntöön liittyvä asia on tai on ollut. Samalla todettakoon, että asiakirjapyynnön pitää olla yksilöity riittävästi julkisuuslain 13 §:n edellyttämällä tavalla siten, että sen perusteella on mahdollisuus selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan asiakirjapyyntöänne ei ole yksilöity riittävästi julkisuuslain 13 §:n edellyttämällä tavalla siten, että sen perusteella olisi mahdollisuus selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Poliisihallitus varaa teille mahdollisuuden täydentää pyyntöänne edellä esitetyllä tavalla 12.5.2021 mennessä. Asiakirjan antamista koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Pyynnöstä voimme antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen. Pyydämme teitä tällöin ilmoittamaan myös julkisuuslain edellyttämällä tavalla tietojen käyttötarkoituksen sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Julkisuuslain 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu Sisäministeriön asetuksessa (1117/2020) poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 säädetyllä tavalla. Lisäksi Poliisihallitus lausuu yleisenä ohjauksena seuraavaa Läpinäkyvän ja avoimen informoinnin toteuttamiseksi sekä rekisteröidyn oikeuksien käytön edistämiseksi poliisi on asettanut kaikkien saataville kattavan informaatioaineiston www.poliisi.fi -sivustolle. Sivustolta löytyy yksityiskohtaista tietoa muun muassa siitä, miten rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot, milloin tietojen tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa, miten ja millä edellytyksillä tietoja voi saada oikaistua tai poistettua, miten lokitietoja käsitellään poliisissa ja miten poliisi rekisterinpitäjänä huolehtii rekisteröityjen oikeuksista ja henkilötietojen käsittelyn sisäisestä valvonnasta. Sen seikan varmistamiseksi, että edellä mainittu informaatioaineisto on myös muulla tavalla asetettu kaikkien saataville, on jokaiseen poliisin asiakaspalvelupisteeseen sijoitettu poliisin henkilörekisterit -kansio, jossa on vastaavaa rekisteröidylle tarkoitettua informaatioaineistoa paperiasiakirja-muodossa. Kansio sisältää tarkastusoikeuden käyttöön liittyvän keskeisen lainsäädännön, Poliisihallituksen ohjeen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta poliisissa, tietosuojaselosteet poliisin valtakunnallisista henkilörekistereistä, rekisteriselosteet ao. yksikön käyttämistä yksikkökohtaisista poliisin henkilörekistereistä ellei rekisteriselosteen saatavilla pitoa ole laissa rajoitettu sekä tarkastusoikeuden käyttöön liittyviä lomakkeita. Voitte halutessanne käydä tutustumassa ko. kansion sisältöön esimerkiksi asuinpaikkakuntanne poliisilaitoksella. Tietopyyntöasiaanne käsitellään Poliisihallituksessa diaarinumerolla POL-2021-42990. Ylitarkastaja Harri Kukkola Poliisihallitus Poliisin tietosuojavastaava Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 year, 7 months agoApril 26, 2021, 8:33 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 1 year, 6 months agoMay 7, 2021, 3 a.m.: This request became overdue