Syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Tehdäänkö esitutkintaa, jos epäillään tai tiedetään, että syyteoikeus on vanhentunut? Jos esitutkintaa tehdään, voiko tällaisessa tapauksessa käyttää pakkokeinoja tavanomaisen esitutkinnan tapaan.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan [#1133]
Date
Dec. 5, 2020, 6:06 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tehdäänkö esitutkintaa, jos epäillään tai tiedetään, että syyteoikeus on vanhentunut? Jos esitutkintaa tehdään, voiko tällaisessa tapauksessa käyttää pakkokeinoja tavanomaisen esitutkinnan tapaan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 2 years, 12 months agoDec. 5, 2020, 6:07 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Arvelin Konsta POL POHA <konsta.arvelin@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan [#1133]
Date
Dec. 15, 2020, 4:02 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Hallintolain (434/2003) 8 §:n viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Humaania Päihdepolitiikkaa ry tiedusteli Poliisihallitukselta sitä: 1. suorittaako poliisi esitutkinnan, jos epäillään tai tiedetään, että rikoksen syyteoikeus on vanhentunut; ja 2. voiko tällaisessa tapauksessa käyttää pakkokeinoja tavanomaisen esitutkinnan tapaan, jos esitutkinta kuitenkin suoritetaan? Poliisihallitus vastaa asiassa hallintolain 8 §:n mukaisesti seuraavaa: 1. Poliisi ei aloita esitutkintaa ja jättää esitutkinnan toimittamatta, jos rikoksen syyteoikeus on vanhentunut. Poliisi lopettaa aloitetun esitutkinnan, jos esitutkinnan aikana ilmenee, että rikoksen syyteoikeus on vanhentunut. 2. Poliisi käyttää esitutkinnassa pakkokeinoja, jos pakkokeinojen käytön edellytykset ovat olemassa. Pakkokeinoja voidaan käyttää myös sellaisen rikosasian esitutkinnassa, jossa vasta myöhemmin selviää, että rikoksen syyteoikeus on vanhentunut. Pakkokeinoja ei käytetä, jos esitutkintaa ei toimiteta, esitutkinta on lopetettu tai esitutkinta on päätetty. Hallintolain 8 §:n soveltamista koskevat tulkintakysymykset eivät ole sellainen toimenpide, jolla hallintoasia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Se ei ole myöskään sellainen asiakirjapyyntö, joka on olisi oikeus saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Tämän vuoksi asiasta ei voi valittaa tai vaatia oikaisua. Mukavaa joulun odottelua. Terveisin Konsta Arvelin poliisitarkastaja | polisinspektör POLIISIHALLITUS | POLISSTYRELSEN Poliisitoimintayksikkö - Valvonta- ja hälytystoiminta Polisverksamhetsenhet - Övervaknings- och alarmfunktioner Asemapäällikönkatu 14 | Stinsgatan 14 PL 22 | PB 22 00521 Helsinki | 00521 Helsingfors <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [Logo suomi-ruotsi-englanti.png] _____________________________________________________________________ Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 4:03 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 6:57 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 7:05 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan' public.