Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin sähköisessä muodossa nykyisen Salon alueen jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit vuosilta 2000 - 2014. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014 [#250]
Date
Nov. 23, 2015, 3:46 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin sähköisessä muodossa nykyisen Salon alueen jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit vuosilta 2000 - 2014. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 6 months agoNov. 23, 2015, 3:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
On Nov. 23, 2015, 3:47 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Salolle tehtiin http://tietopyynto.fi/r/246, ja kun ilmoittivat että heiltä ei löydy tietoja sähköisessä muodossa, ehdottivat lähettämään pyynnön ELY:lle.

From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014 [#250]
Date
Nov. 24, 2015, 7:32 a.m.
Status
Awaiting response

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.
 1. 8 years, 6 months agoNov. 24, 2015, 7:33 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Halonen Miikka (ELY)" <miikka.halonen@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
Dec. 8, 2015, 9:42 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, tässä vastaus tietopyyntöönne. Pyytäisin sähköisessä muodossa nykyisen Salon alueen jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit vuosilta 2000 - 2014. Kyseessä on laaja tietopyyntö, jota ei voida pitää tavanomaisena julkisuuslain 34 § tarkoittamana: Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu peritään kuitenkin silloin, kun on pyydetty asiakirjaa, joka ei 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen tämän lain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla. Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai kuntalain (365/1995)<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365> nojalla päätetä. Maksu määrätään ja peritään siten kuin kuntalain nojalla päätetään tai valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suoritteesta säädetään. Kopion tai tulosteen hinnoittelussa 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan soveltaa sivukohtaista tai muuta yksikkökohtaista keskihintaa, joka voidaan määritellä erikseen tavanomaisia asiakirjapyyntöjä ja erikseen erityisiä toimenpiteitä vaativia asiakirjapyyntöjä varten. Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään sellaisen muun kuin 2 momentissa tarkoitetun asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Perittävän maksun perusteeksi laskettaviin kustannuksiin ei valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten maksuja määriteltäessä lueta asiakirjan esille hakemisesta ja salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuvia kustannuksia kysymyksen ollessa tavanomaisesta asiakirjapyynnöstä. KEHA-keskus on tehnyt päätöksen 15.1.2015 ELY-keskusten, TE-toimiostojen ja KEHA-keskuksen hinnastoksi. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta peritään maksut. Asiantuntijan veroton hinta on 64,52 euroa tunti ja assistentin työ on 49,19 euroa tunti. Salon jätevedenpuhdistamoraporteista vain muutama vuosiraportti löytyy valmiiksi sähköisessä muodossa. Vuodet 2000-2009 ovat pelkästään paperimuodossa. Näiden raporttien hakemiseen, skannaamiseen ja tallentamiseen menee arviolta 4-6 tuntia. Tarkoititteko tietopyynnössänne vuosien 2000-2008 osalta Saloon vasta vuonna 2009 liittyneitä kuntia? VAHTi-rekisteristä saa numerotietoja, mitä tietoja tarvitsette sieltä? Riittääkö numerotieto esim. tieto fosforikuormituksesta? Koskeeko tietopyyntö Saloon vasta vuonna 2009 liittyneitä kuntia vai pelkästään Salon kaupunkia? Arvio tietojen keräämisestä vie 4-6 tuntia. Liitteenä excel tiedosto, johon on kerätty tietoja kokonaisfosforin määrästä. Riittääkö tiedot tässä muodossa? Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. ELY-keskukset ovat saaneet Arkistolaitoksen luvan asiakirjojen sähköisen säilyttämiseen ja Arkistolaitoksen hyväksymä tiedostomuoto aineistolle on PDF/A tai TIFF. http://www.arkisto.fi/uploads/normit/... VAHTI rekisteristä tietoja saa myös xls tai doc muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Viittaan edelliseen vastaukseen. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Tiedot toimitetaan mahdollisimman pian jos sitoudutte maksamaan aineiston keruusta aiheutuvan työn ja ilmoittamaan laskutusta varten tarvittavat tiedot. ystävällisin terveisin, Miikka Halonen Palvelujohtaja Asianhallinta- ja virastopalvelut yksikkö 0295 037 158 (myös tekstiviestit) <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > PL 8060 (Hallituskatu 3B), 96101 Rovaniemi [KEHA-elementti.png]ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus www.keha-keskus.fi<http://www.keha... <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Kutsunumero 0295 020 000
 1. 8 years, 5 months agoDec. 8, 2015, 9:43 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
 2. 8 years, 5 months agoDec. 8, 2015, 12:16 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöönne [#250]
Date
Dec. 8, 2015, 12:29 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä Miikka Halonen, ref. puhelinkeskustelumme. Pienen soittelun jälkeen jäin käsitykseen että dokumentit nyt kuitenkin saisi digitaalisena 2009 jälkeen. Tarkennetaan pyyntöä nyt siis siltä osin että haettiin tosiaan vain sähköisesti talletettuja asiakirjoja. Tietopyyntö voi julkl 5 § mukaan perustua vain olemassa olevaan viranomaisen asiakirjaan. 2009 eteenpäin riittää, kaikille järkevämpää että tarkastellaan paperiversioita sitten tarvittaessa vaikka paikan päällä. Mielummin DOC, mutta vaikka nyt sitten PDF muodossa. Pyydellään alkuperäisiä DOC muotoisia sitten kunnista erikseen tarvittaessa. Jätepuhdistamojen kvantitatiivinen päästövertailu saattaisi tosiaan valaista tilannetta. Teen erillisen pyynnön myöhemmin jos löytyy rahoitus tuolle vähintään puolen päivän työlle. julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Vuosiraportit julkaistaan http://www.tietopyynto.fi/r/250 -sivulla, mutta ei varmaan pöllömpi idea julkaista näitä isolla vaivalla tehtyjä virallisia julkisia vuosiraportteja myös ELY-keskuksen kotisivuilla. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 250 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 5 months agoDec. 8, 2015, 12:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Halonen Miikka (ELY)" <miikka.halonen@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöönne [#250]
Date
Dec. 11, 2015, 1:55 p.m.
Status
Request resolved

Hei, aineistoa on kerätty Salon jätevedenpuhdistamoista, lähetetäänkö se sinulle sähköpostilla vai miten toimitaan? Terveisin Miikka Halonen
 1. 8 years, 5 months agoDec. 11, 2015, 1:56 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014 [#250]
Date
Dec. 16, 2015, 9:43 a.m.
Attachments

Hei, Erä 6. Anna-Liisa Luostarinen Arkistonhoitaja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus www.keha-keskus.fi <<sähköpostiosoite>> Kutsunumero 0295 020 000
 1. 8 years, 5 months agoDec. 16, 2015, 9:45 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014 [#250]
Date
Dec. 31, 2015, 12:39 a.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä Miikka Halonen, dokumentit voi lähettää sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ne julkaistaan sitten http://www.tietopyynto.fi/r/250 -sivulla. Ei varmaan myöskään pöllömpi idea julkaista näitä isolla vaivalla tehtyjä virallisia julkisia vuosiraportteja myös ELY-keskuksen kotisivuilla. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 250 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoDec. 31, 2015, 12:39 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
 2. 8 years, 4 months agoDec. 31, 2015, 12:39 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014.
 3. 8 years, 4 months agoDec. 31, 2015, 12:39 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014.
 4. 8 years, 4 months agoDec. 31, 2015, 12:39 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Salon jätevedenpuhdistamojen vuosiraportit 2000 - 2014 [#250]
Date
Jan. 12, 2016, 1:42 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hei Mikka, sain tiedot kirjaamosta, kiitos. Ystävällisin terveisin, <<Name removed >> << Name removed >> Request Number: 250 Reply To: <<email address>> Post Address: <<Name removed >> << Name removed >>
 1. 8 years, 4 months agoJan. 12, 2016, 1:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
 2. 8 years, 3 months agoFeb. 4, 2016, 11:47 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.