Roschier, lasku 20847155

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Roschier Asianajotoimisto Oy:lle vuonna 2019 maksettua laskua 20847155 (laskun tunniste) sisältäen erittelyn ja tähän palveluun/toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja: tarjouskirje, toimeksiantosopimus, tuotetut muistiot ja esitykset, loppuraportti ja muut mahdolliset vastaavat asiakirjat riippumatta tarkasta termistä. Toivon asiakirjoja sähköpostitse.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Roschier, lasku 20847155 [#972]
Date
June 6, 2020, 11:46 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Roschier Asianajotoimisto Oy:lle vuonna 2019 maksettua laskua 20847155 (laskun tunniste) sisältäen erittelyn ja tähän palveluun/toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja: tarjouskirje, toimeksiantosopimus, tuotetut muistiot ja esitykset, loppuraportti ja muut mahdolliset vastaavat asiakirjat riippumatta tarkasta termistä. Toivon asiakirjoja sähköpostitse.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 10 months agoJune 6, 2020, 11:47 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"Sari.Loytokorpi@vnk.fi" <sari.loytokorpi@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöön VN/14256/2020: Roschier, lasku 20847155 [#972] 6.6.2020
Date
June 18, 2020, 5:41 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , olette pyytäneet valtioneuvoston kanslialta 6. kesäkuuta 2020 11:47 lähettämässänne tietopyynnössä Roschier Asianajotoimisto Oy:lle vuonna 2019 maksettua laskua 20847155 (laskun tunniste) sisältäen erittelyn ja tähän palveluun/toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja: tarjouskirje, toimeksiantosopimus, tuotetut muistiot ja esitykset, loppuraportti ja muut mahdolliset vastaavat asiakirjat riippumatta tarkasta termistä. Olette myös ilmaisseet, että olisi toivottavaa, että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaatiomme Web-sivulla. Lasku ja sen liitteet ovat tämän sähköpostin liitteinä, sekä kaikki meneillään olevaa hanketta koskevat muut valtioneuvoston kanslialla olevat asiakirjat: - Hankkeen lasku 20847155 liitteineen - Päätös selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnasta liitteineen - Sopimus liitteineen - Ohjausryhmän pöytäkirjat 22.11.2019 Hanke, jota lasku koskee, on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke nimeltään "Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä". Vielä käynnissä olevan hankkeen julkinen kuvaus on saatavilla organisaatiomme Web-sivuilla osoitteessa https://tietokayttoon.fi/hankkeet/han.... Hanke toteuttaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa 2019<https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/6426740/Vuoden+2019+selvitys-+ja+tutkimussuunnitelma/3986f72d-00e5-4322-a427-0e083ee185f0/Vuoden+2019+selvitys-+ja+tutkimussuunnitelma.pdf?version=1.0> ja sen taustamuistiossa <https://tietokayttoon.fi/documents/19... määriteltyä tietotarvetta ja se on toimeenpantu avoimen haun kautta. Ensimmäisestä vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpanevasta hausta<https://tietokayttoon.fi/haku/ilmoitus/-/asset_publisher/vuoden-2019-selvitys-ja-tutkimussuunnitelmaa-toimeenpaneva-haku> ei saatu kyseessä olevaan tietotarpeeseen yhtään hakemusta. Tämän vuoksi tietotarvekuvausta tarkennettiin ja teema avattiin uudelleen haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2019 ensimmäisessä täydentävässä haussa<https://tietokayttoon.fi/haku/ilmoitus/-/asset_publisher/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-vuoden-2019-ensimmainen-taydentava-haku>. Valtioneuvoston kanslia vastaanotti hakuajan päättymiseen mennessä teemasta kaksi hakemusta. Ehdollisessa päätöksessä selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnasta todetaan, että suoritetun hakemusten arvioinnin perusteella Roschier Asianajotoimisto Oy:n hanke valittiin toteutettavaksi. Ennen sopimuksen tekoa valtioneuvoston kanslia edellytti valitulta hanketoimijalta päivitetyn hankesuunnitelman, joka on sopimuksen liitteenä. Hankehakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja muilta osin, paitsi liitteeksi tuleva yksityiskohtainen hankesuunnitelma on lähtökohtaisesti salainen, ellei hakija toisin ilmoita tai viranomainen toisin päätä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 6. luku § 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat, kohta 21). Koska Roschier Asianajotoimisto Oy:n hanketoimijat ovat todenneet, että hankesuunnitelma ei sisällä salassa pidettäviä tietoja, on valtioneuvoston kansliassa päätetty liittää sopimuksen liitteenä oleva hankesuunnitelma vastauksena tähän tietopyyntöön. Hankkeen sisällöllistä toteuttamista on seurannut valtioneuvoston kanslian osoittama ohjausryhmä, jonka pitämät kokouspöytäkirjat on liitetty tämän viestin liitteiksi. Hanketoimijat ovat lähettäneet tähän mennessä valtioneuvoston kanslialle vain yhden ohjausryhmän puoltaman laskun (liitteenä). Hankkeesta ei ole vielä toimitettu valtioneuvoston kanslialle loppuraporttia julkaistavaksi. Julkaisutuotannossa on tauko 10.7.-13.8.2020, joten saattaa olla, että julkaiseminen tapahtuu vasta elokuussa. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sähköisessä julkaisusarjassa, valtioneuvoston pysyvässä julkaisuarkisto VALTO:ssa (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ha...) ja julkaisusta tiedotetaan lehdistötiedotteella, joka julkaistaan valtioneuvoston verkkosivustolla tietokayttoon.fi<https://tietokayttoon.fi/etusivu>. Ystävällisin terveisin, Sari Löytökorpi johtava asiantuntija, FT, dos. Valtioneuvoston kanslia | Strategiaosasto 040 357 6069 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [VNK-tunnus_fi-sv_vaaka-min-02]<https://valtioneuvosto.fi/> Snellmaninkatu 1 A | Helsinki PL 23 | 00023 Valtioneuvosto tietokayttoon.fi<http://tietokayttoon.fi/>
  1. 3 years, 10 months agoJune 26, 2020, 5:58 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 3 years, 10 months agoJune 28, 2020, 9:03 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
  3. 3 years, 10 months agoJune 28, 2020, 9:03 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Roschier, lasku 20847155' public.