Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Poliisilain 9 luvun 1§:ssä sanotaan että poliisin on annettava pyynnöstä muulle viranomaiselle virka-apua, jos niin erikseen säädetään. Saisimmeko listan kaikista lainkohdista, joissa näin säädetään? Lisäksi haluamme kaikki poliisin virka-apua koskevat ohjeet.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus [#903]
Date
Feb. 2, 2020, 2:51 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Poliisilain 9 luvun 1§:ssä sanotaan että poliisin on annettava pyynnöstä muulle viranomaiselle virka-apua, jos niin erikseen säädetään. Saisimmeko listan kaikista lainkohdista, joissa näin säädetään? Lisäksi haluamme kaikki poliisin virka-apua koskevat ohjeet.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 3 years, 10 months agoFeb. 2, 2020, 2:52 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus [#903]
Date
Feb. 3, 2020, 12:33 p.m.
Status
Request resolved

Hei, pyyntönne on vastaanotettu ja kirjattu numerolla POL-2020-6514. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen Tiedonhallintasuunnittelija Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 3 years, 10 months agoFeb. 3, 2020, 12:34 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Arvelin Konsta POL POHA <konsta.arvelin@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus [#903]
Date
Feb. 6, 2020, 5:46 p.m.
Attachments

Hei Humaania Päihdepolitiikkaa ry -niminen rekisteröity yhdistys 1. PYYDETYT ASIAKIRJAT Ohessa on pyytämänne asiakirjat, eli poliisin virka-apua koskevat ohjeet. Ohjeita on kaksi, jotka ovat: ─ poliisin operatiivisesta virka-aputoiminnasta annettu Poliisihallituksen ohje sekä ─ poliisin virka-avusta lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten tavoittamiseksi annettu Poliisihallituksen ohje. Vaikka asiakirjapyyntönne koskikin vain ohjeita, on liitteenä myös poliisin operatiivisesta virka-aputoiminnasta annetun ohjeen liitteenä oleva virka-apupyyntölomake. Tämän lisäksi ohjeen liitteenä on poliisin johto- ja tilannekeskusten yhteystiedot. Asiakirja on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Asiakirjassa olevan tiedon salassa pidettävyyden vuoksi asiakirjaa ei teille luovuteta. Koska asiakirjapyyntöänne ei toteuteta pyyntönne mukaisesti, on teidän hyvä tietää seuraavat asiat: 1. Humaania Päihdepolitiikkaa Ry:llä on oikeus saattaa asiakirjajulkisuutta koskeva asia Poliisihallituksen ratkaistavaksi; 2. pyyntö saada asiakirjajulkisuutta koskeva asia Poliisihallituksen ratkaistavaksi voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostilla Poliisihallituksen kirjaamoon osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >, jos näin haluatte; ja 3. asiakirjajulkisuutta koskevan asian käsittelystä voidaan periä maksu, siten kuin siitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sekä poliisin suoritteiden maksullisuudesta on erikseen säädetty. 2. TIEDOT VIRKA-APUSÄÄNNÖKSISTÄ Toiseksi olette pyytänyt Poliisihallitusta listaamaan teille kaikki sellaiset lainkohdat, joissa säädetään muiden viranomaisten oikeudesta saada poliisilta virka-apua. Hallintolain (434/2003) 8 §:ssä säädetään viranomaisen neuvontavelvollisuudesta. Neuvontavelvollisuuden mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Poliisihallituksen tehtäviin ei kuulu selvittää hallinnon asiakkaan puolesta säädöskokoelmaan sisältyviä yksittäisiä säännöksiä. Tällaiset tiedot ovat saatavissa muun muassa sähköisestä säädöskokoelmasta, kuten Finlex-palvelusta. Jos tällaisen tiedon kokoaminen edellyttää oikeudellista osaamista, suosittelee Poliisihallitus rekisteröityä yhdistystä kääntymään esimerkiksi paikallisen oikeusaputoimiston puoleen oikeudellisen avun saamiseksi. Hallintolain 8 §:n soveltamista koskevat tulkintakysymykset eivät ole sellainen toimenpide, jolla hallintoasia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Se ei ole myöskään sellainen asiakirjapyyntö, joka on oikeus saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Tämän vuoksi asiasta ei voi valittaa tai hakea muutakaan muutosta. Mukavaa alkanutta vuotta. Terveisin Konsta Arvelin poliisitarkastaja | polisinspektör POLIISIHALLITUS | POLISSTYRELSEN Poliisitoimintayksikkö - Valvonta- ja hälytystoiminta Polisverksamhetsenhet - Övervaknings- och alarmfunktioner Asemapäällikönkatu 14 | Stinsgatan 14 PL 22 | PB 22 00521 Helsinki | 00521 Helsingfors <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [Logo suomi-ruotsi-englanti.png] _____________________________________________________________________ Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassapidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle. Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du är inte den nämnda mottagaren i meddelandet, bör du förstöra meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post. This email is intended solely for the use of the named recipient and it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please delete this e-mail from your system and notify the sender immediately by e-mail.
  1. 3 years, 9 months agoFeb. 6, 2020, 5:47 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 3 years, 9 months agoFeb. 8, 2020, 4:20 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus.
  3. 3 years, 9 months agoFeb. 8, 2020, 4:20 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus.
  4. 3 years, 9 months agoFeb. 8, 2020, 4:20 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus.
  5. 3 years, 9 months agoFeb. 8, 2020, 4:21 p.m.: Poliisihallitus answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
  6. 3 years, 9 months agoFeb. 8, 2020, 4:21 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus' public.