P1 ja P2

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä,joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1 ja P 2 testien tulokset? Oman käyttö adhd tutkimus varten!

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
P1 ja P2 [#651]
Päivämäärä
25. syyskuuta 2018 kello 16.59
Vastaanottaja
Puolustusvoimat
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä,joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1 ja P 2 testien tulokset? Oman käyttö adhd tutkimus varten!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 5 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. syyskuuta 2018 kello 17.00: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
  2. 5 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. syyskuuta 2018 kello 17.00: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> on pyytänyt tietopyyntöä 'P1 ja P2' julkiseksi.
  3. 5 kuukautta, 1 viikko sitten10. lokakuuta 2018 kello 3.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
VS: P1 ja P2 [#651]
Päivämäärä
10. lokakuuta 2018 kello 11.16
Tila
Odotetaan vastausta
Liitteet

Tämä on neljäs yritys lähettää asiakirja. Aina tulee virheilmoitus. Toivottavasti nyt tulee perille. Ystävällisin terveisin Pääesikunnan kirjaamo
  1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 19.36: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön P1 ja P2.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Sv: VS: P1 ja P2 [#651]
Päivämäärä
17. lokakuuta 2018 kello 20.12
Vastaanottaja
Puolustusvoimat

Terve,onko mitään mahdolisuus saada tietää P-arvot? Vai onko tää turha? Min offentlighetsbegäran "P1 ja P2" (2018-09-25, #651) var inte besvarad inom den tiden definerad utav lagen och är nu 9 dagar sen. Var vänlig uppdatera mig om statusen av min begäran så snart som möjligt. Med vänliga hälsningar, Namnet borttaget Namnet borttaget Begäranden till 651 Svar till: <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen
  1. 5 kuukautta sitten17. lokakuuta 2018 kello 20.13: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
VS: VS: P1 ja P2 [#651]
Päivämäärä
18. lokakuuta 2018 kello 9.29
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette alla olevalla kirjeellänne tiedustelleet mahdollisuutta "saada tietää P -arvonne" teille ilmeisimmin varusmiespalveluksen yhteydessä suoritetuista soveltuvuustestauksista. Teille toimitetun rekisteriselosteen mukaisen rekisterin rekisterivastuuhenkilönä ilmoitan teille seuraavaa: Puheena olevat ns P -testien tulokset kuuluvat asevelvollisuuslain (1438/2007) 94§:ssä kuvattuun asevelvollisrekisterin tietosisältöön. Asevelvollisuuslain 91§:n 3. momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn (asevelvollisrekisterissä) sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä. Edelleenkin voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) 26§:ssä säädetään tarkastusoikeudesta. Säännöksen 1. momentin mukaan Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolain 28§:n 1-2 momenteissa seuraavasti: " Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi." Käyttääksenne teille kuuluvaa tarkastusoikeutta teidän tulee siis toimia edellä kuvatulla tavalla ja toimittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö näiden henkilötietojen tarkastamisesta. Samalla ilmoitan teille, että testitulosten tarkastaminen toteutetaan henkilökohtaisesti käymällä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla sen jälkeen kun Pääesikunnan koulutusosasto on antanut heille toimeksiannon tarkastuksen toteuttamisesta. Ilmoitan teille myös, että henkilötietojen tarkastusoikeus tässä asiassa koskee testin tulosta (P -luku ja testin osioiden pistemäärät, joista luku muodostuu) Tämä tarkoittaa sitä, että teille ei laadita erillislausuntoja testin tulkinnasta ja sen ilmentämistä henkilökohtaisista ominaisuuksistanne. Tätä asiaanne olen käsitellyt hallintolain (434/2003) 8§:ssä tarkoitettuna neuvonta-asiana. Saatan teille annetun ohjauksen Puolustusvoimien tietosuojavastaava Juhani Parkkarin tiedoksi. Pyydän Pääesikunnan kirjaamoa diaroimaan tämän annetun vastauksen Lindgrenin pyyntöä koskevalle asialle rajatulla käyttäjäryhmällä Laitinen/Parkkari. Ystävällisesti Kari J Laitinen Erikoissuunnittelija Pääesikunnan koulutusosasto
  1. 5 kuukautta sitten18. lokakuuta 2018 kello 9.30: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. joulukuuta 2018 kello 9.15: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Begäran delvis besvarad'.