P1 ja P2

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä,joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1 ja P 2 testien tulokset? Oman käyttö adhd tutkimus varten!

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
P1 ja P2 [#651]
Date
Sept. 25, 2018, 4:59 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä,joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1 ja P 2 testien tulokset? Oman käyttö adhd tutkimus varten!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 7 months agoSept. 25, 2018, 5 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 7 months agoSept. 25, 2018, 5 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'P1 ja P2' public.
  3. 2 years, 7 months agoOct. 10, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1 ja P2 [#651]
Date
Oct. 10, 2018, 11:16 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Tämä on neljäs yritys lähettää asiakirja. Aina tulee virheilmoitus. Toivottavasti nyt tulee perille. Ystävällisin terveisin Pääesikunnan kirjaamo
  1. 2 years, 7 months agoOct. 12, 2018, 6:44 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 7 months agoOct. 12, 2018, 7:36 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request P1 ja P2.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Sv: VS: P1 ja P2 [#651]
Date
Oct. 17, 2018, 8:12 p.m.
To
Puolustusvoimat

Terve,onko mitään mahdolisuus saada tietää P-arvot? Vai onko tää turha? Min offentlighetsbegäran "P1 ja P2" (2018-09-25, #651) var inte besvarad inom den tiden definerad utav lagen och är nu 9 dagar sen. Var vänlig uppdatera mig om statusen av min begäran så snart som möjligt. Med vänliga hälsningar, Namnet borttaget Namnet borttaget Begäranden till 651 Svar till: <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen
  1. 2 years, 7 months agoOct. 17, 2018, 8:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: VS: P1 ja P2 [#651]
Date
Oct. 18, 2018, 9:29 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette alla olevalla kirjeellänne tiedustelleet mahdollisuutta "saada tietää P -arvonne" teille ilmeisimmin varusmiespalveluksen yhteydessä suoritetuista soveltuvuustestauksista. Teille toimitetun rekisteriselosteen mukaisen rekisterin rekisterivastuuhenkilönä ilmoitan teille seuraavaa: Puheena olevat ns P -testien tulokset kuuluvat asevelvollisuuslain (1438/2007) 94§:ssä kuvattuun asevelvollisrekisterin tietosisältöön. Asevelvollisuuslain 91§:n 3. momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn (asevelvollisrekisterissä) sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä. Edelleenkin voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) 26§:ssä säädetään tarkastusoikeudesta. Säännöksen 1. momentin mukaan Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolain 28§:n 1-2 momenteissa seuraavasti: " Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi." Käyttääksenne teille kuuluvaa tarkastusoikeutta teidän tulee siis toimia edellä kuvatulla tavalla ja toimittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö näiden henkilötietojen tarkastamisesta. Samalla ilmoitan teille, että testitulosten tarkastaminen toteutetaan henkilökohtaisesti käymällä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla sen jälkeen kun Pääesikunnan koulutusosasto on antanut heille toimeksiannon tarkastuksen toteuttamisesta. Ilmoitan teille myös, että henkilötietojen tarkastusoikeus tässä asiassa koskee testin tulosta (P -luku ja testin osioiden pistemäärät, joista luku muodostuu) Tämä tarkoittaa sitä, että teille ei laadita erillislausuntoja testin tulkinnasta ja sen ilmentämistä henkilökohtaisista ominaisuuksistanne. Tätä asiaanne olen käsitellyt hallintolain (434/2003) 8§:ssä tarkoitettuna neuvonta-asiana. Saatan teille annetun ohjauksen Puolustusvoimien tietosuojavastaava Juhani Parkkarin tiedoksi. Pyydän Pääesikunnan kirjaamoa diaroimaan tämän annetun vastauksen Lindgrenin pyyntöä koskevalle asialle rajatulla käyttäjäryhmällä Laitinen/Parkkari. Ystävällisesti Kari J Laitinen Erikoissuunnittelija Pääesikunnan koulutusosasto
  1. 2 years, 7 months agoOct. 18, 2018, 9:30 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 4 months agoDec. 25, 2018, 9:15 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Begäran delvis besvarad'.