This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

P1 ja P2 kokeiden tulokset

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Voisinko saada selville P-kokeiden tulokset?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
P1 ja P2 kokeiden tulokset [#1108]
Date
Nov. 12, 2020, 11:20 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisinko saada selville P-kokeiden tulokset?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years agoNov. 12, 2020, 11:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
  2. 2 years agoNov. 12, 2020, 11:22 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'P1 ja P2 kokeiden tulokset' public.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1 ja P2 kokeiden tulokset [#1108]
Date
Nov. 13, 2020, 8:19 a.m.
Status
Request resolved

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Huvudstaben registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Defence Command Finland. Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years agoNov. 13, 2020, 8:20 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Ohje henkilötietojen tarkastuspyynnön laatimiseksi
Date
Nov. 13, 2020, 3:13 p.m.

Olette Pääesikunnalle 12.11.2020 osoittamallanne kirjeellä tiedustellut seuraavaa: " Voisinko saada selville P-kokeiden tulokset?" Henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämisestä henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n tarkoittamissa rekistereissä säädetään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 23 §:n 2. momentissa. Mainitun lainkohdan tarkka sanamuoto on seuraava: " Se, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, voi esittää tätä tarkoittavan pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona." Käyttääksenne teille kuuluvaa oikeutta henkilötietojenne tarkastamiseksi, Pääesikunnan henkilöstöosasto pyytää teitä toimittamaan asiassa kirjallisen omakätisesti allekirjoitetun tai vastaavalla tavalla varmennetun pyynnön Pääesikunnan henkilöstöosastolle. Pyynnöstä tulee käydä ilmi riittävät yksilöintitiedot (HETU, nimi, osoite), jotta pyyntö voidaan yksilöidä Teidän henkilötietojanne koskevaksi. Pyyntönne voitte osoittaa Pääesikunnan kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> tai postiosoitteeseen: Pääesikunta Henkilöstöosasto PL 919, 00131 HELSINKI Edellä mainitut tarkentavat henkilötiedot ja yksilöinti on tarpeen, myös siinäkin tapauksessa, että tietopyyntönne kohdistuisi ainoastaan teitä itseänne koskevien henkilötietojen saantiin muussa kuin tietojen tarkastamistarkoituksessa. Pääesikunnan henkilöstöosasto myös ilmoittaa Teille, että tarkastusoikeuden käyttäminen kohdistuu ja ulottuu vain henkilötietoon. Teille ei siis tulla asiassanne laatimaan yksityiskohtaisia selvityksiä ja erillislausuntoja testitulostenne tulkinnasta, koska sellaisia ei ole. Tämä asiakirja ei ole asiaanne koskeva päätös. Halutessanne Pääesikunnan henkilöstöosasto toimittaa Teille tässä asiassa kirjallisen valituskelpoisen hallintopäätöksen muutoksenhakuosoituksineen ilmoittamaanne postiosoitteeseen. Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________ Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years agoNov. 13, 2020, 3:14 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 2 years agoNov. 28, 2020, 11:04 a.m.: Puolustusvoimat refused to provide information on the grounds of n/a.