This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Omat P1 ja P2 testien tulokset

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei, Voisinko saada tietooni omat armeija-aikaset PI ja P2 testien tulokset? Tiedot mielellään sähköisessä muodossa. Palvelin Turun Laivastoasemalla v. 1975 (tammi-joulukuu).

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Omat P1 ja P2 testien tulokset [#1159]
Date
Jan. 5, 2021, 3:06 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Voisinko saada tietooni omat armeija-aikaset PI ja P2 testien tulokset? Tiedot mielellään sähköisessä muodossa. Palvelin Turun Laivastoasemalla v. 1975 (tammi-joulukuu).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 10 months agoJan. 5, 2021, 3:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
  2. 1 year, 10 months agoJan. 5, 2021, 3:39 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Omat P1 ja P2 testien tulokset' public.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Omat P1 ja P2 testien tulokset [#1159]
Date
Jan. 5, 2021, 3:45 p.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Huvudstaben registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Defence Command Finland. Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 10 months agoJan. 5, 2021, 3:46 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Omat P1 ja P2 testien tulokset [#1159]
Date
Jan. 5, 2021, 3:52 p.m.
Status
Awaiting response

Pyyntö rekisteröity asialle 220/2021 tunnuksella AR151 Pääesikunnan kirjaamo Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 10 months agoJan. 5, 2021, 3:53 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Ohje henkilötietojen tarkastuspyynnön laatimiseksi
Date
Jan. 7, 2021, 10:10 a.m.

Asiastanne Olette viiteasiakirjana mainitulla kirjeellänne pyytänyt Pääesikunnalta seuraavaa: Hei, Voisinko saada tietooni omat armeija-aikaset PI ja P2 testien tulokset? Tiedot mielellään sähköisessä muodossa. Palvelin Turun Laivastoasemalla v. 1975 (tammi-joulukuu). Asianne käsittely on Pääesikunnassa siirretty Pääesikunnan henkilöstöosastolle, joka vastaa Pääesikunnan työjärjestyksen perusteella tietosuojan toimeenpanosta Puolustusvoimissa. Ohje Pääesikunnan henkilöstöosasto ei kirjeenne perusteella toteuta pyyntöänne. Henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämisestä henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n tarkoittamissa rekistereissä säädetään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 23 §:n 2. momentissa. Mainitun lainkohdan tarkka sanamuoto on seuraava: " Se, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, voi esittää tätä tarkoittavan pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona." Käyttääksenne teille kuuluvaa oikeutta henkilötietojenne tarkastamiseksi, Pääesikunnan henkilöstöosasto pyytää teitä toimittamaan asiassa kirjallisen omakätisesti allekirjoitetun tai vastaavalla tavalla varmennetun pyynnön Pääesikunnan henkilöstöosastolle. Pyynnöstä tulee käydä ilmi riittävät yksilöintitiedot (HETU, nimi, osoite), jotta pyyntö voidaan yksilöidä Teidän henkilötietojanne koskevaksi. Pyyntönne voitte osoittaa Pääesikunnan kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > tai postiosoitteeseen: Pääesikunta Henkilöstöosasto PL 919, 00131 HELSINKI Edellä mainitut tarkentavat henkilötiedot ja tunnistautuminen on tarpeen, myös siinäkin tapauksessa, että tietopyyntönne kohdistuisi ainoastaan teitä itseänne koskevien henkilötietojen saantiin muussa kuin tietojen tarkastamistarkoituksessa. Pääesikunnan henkilöstöosasto myös ilmoittaa Teille, että tarkastusoikeuden käyttäminen kohdistuu ja ulottuu vain henkilötietoon. Teille ei siis tulla asiassanne laatimaan yksityiskohtaisia selvityksiä ja erillislausuntoja testitulostenne tulkinnasta, koska sellaisia ei ole. Tämä asiakirja ei ole asiaanne koskeva päätös. Halutessanne Pääesikunnan henkilöstöosasto toimittaa Teille tässä asiassa kirjallisen valituskelpoisen hallintopäätöksen muutoksenhakuosoituksineen ilmoittamaanne postiosoitteeseen. Vireillä olevaa asiaanne on tässä vaiheessa Pääesikunnan henkilöstöosastolla käsitelty hallintolain (434/2003) 8 §:ssä tarkoitettuna neuvonta-asiana. Tiedonannot Teille tässä asiakirjassa annettu ohjaus annetaan tiedoksi Puolustusvoimien tietosuojavastaava ylitarkastaja Juhani Parkkarille <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) Lisätietoja Tätä asiaa Pääesikunnan henkilöstöosastolla hoitaa tietosuojajohtaja Kari J Laitinen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >). Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________ Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 year, 10 months agoJan. 7, 2021, 10:11 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Ohje henkilötietojen tarkastuspyynnön laatimiseksi [#1159]
Date
Jan. 8, 2021, 10:38 a.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Lähetän erillisen pyynnön spostilla kirjaamoon Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1159 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 year, 10 months agoJan. 8, 2021, 10:39 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Ohje henkilötietojen tarkastuspyynnön laatimiseksi [#1159]
Date
Jan. 11, 2021, 12:02 p.m.

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Huvudstaben registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Defence Command Finland. Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 10 months agoJan. 11, 2021, 12:03 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 1 year, 10 months agoJan. 20, 2021, 2 a.m.: This request became overdue