Metsänkäyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014

Request to:
Lounais-Suomen Metsäkeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen Metsäkeskuksen diaareista otteet, joista selviää metsänkäyttöilmoitukset vuosilta 2013 ja 2014. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Metsänkäyttöilmoitus sisältää metsänomistajan nimi- ja yhteystiedot, kiinteistötiedot, hakkuuoikeuden haltijan, ilmoituksen tekemiseen valtuutetun sekä ilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot sekä kohteen sijaintitiedon. Muistutan, että elinkeinonharjoittajan asiointi julkishallinnon kanssa on julkista, joten elinkeinonharjoittajien henkilötietojen luovuttaminen ei ole ongelmallista ilman Julkl. 24 § 20 momentin mukaista luokitteluperustetta yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Pyydän toimittamaan julkiset tiedot, tai julkiset osat näistä tiedoista. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet pyydän peittämään tai mustaamaan aineistosta. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Metsänkäyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#173]
Date
Jan. 17, 2015, 4:46 p.m.
To
Lounais-Suomen Metsäkeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen Metsäkeskuksen diaareista otteet, joista selviää metsänkäyttöilmoitukset vuosilta 2013 ja 2014. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Metsänkäyttöilmoitus sisältää metsänomistajan nimi- ja yhteystiedot, kiinteistötiedot, hakkuuoikeuden haltijan, ilmoituksen tekemiseen valtuutetun sekä ilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot sekä kohteen sijaintitiedon. Muistutan, että elinkeinonharjoittajan asiointi julkishallinnon kanssa on julkista, joten elinkeinonharjoittajien henkilötietojen luovuttaminen ei ole ongelmallista ilman Julkl. 24 § 20 momentin mukaista luokitteluperustetta yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Pyydän toimittamaan julkiset tiedot, tai julkiset osat näistä tiedoista. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet pyydän peittämään tai mustaamaan aineistosta. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years agoJan. 27, 2015, 2:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen Metsäkeskus.
From
=?utf-8?b?U2lldsOkbmVuIE1hcmtrdSAoTUsp?= <markku.sievanen@metsakeskus.fi> – Lounais-Suomen Metsäkeskus
Subject
VL: Metsänkäyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#173]
Date
Jan. 29, 2015, 3:04 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Markku Sievänen esittelijä, MH puh. 040 5253 609 tai 029 432 4237 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lounais-Suomi Kuralankatu 2 20610 TURKU www.metsakeskus.fi Tykkää Metsäkeskuksesta Facebookissa! www.facebook.com/suomenmetsakeskus Gilla Skogscentralen på Facebook!
  1. 8 years agoJan. 29, 2015, 3:06 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen Metsäkeskus.
On Feb. 23, 2015, 4:30 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Hyvä Markku Sievänen, Olitte laittaneet pyynnön vastauksena lomakkeen henkilöön liittyvistä metsävaratiedoista. Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Emme halua luonnolliseen ...

Hyvä Markku Sievänen,

Olitte laittaneet pyynnön vastauksena lomakkeen henkilöön liittyvistä metsävaratiedoista.

Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö.

Emme halua luonnolliseen henkilöön liittyviä metsävaratietoja.

From
=?utf-8?b?U2lldsOkbmVuIE1hcmtrdSAoTUsp?= <markku.sievanen@metsakeskus.fi> – Lounais-Suomen Metsäkeskus
Subject
VL: VL: Metsänkäyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#173]
Date
March 16, 2015, 10:04 a.m.

Hyvä << Name removed >> Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään sisältyvä tieto on julkisuuslain (621/1999) mukaisesti julkista. Metsänkäyttöilmoituksissa tai niitä koskevissa asiakirjarekisteriin (diaariin) sisältyvissä tiedoissa on harvoin sellaista tietoa, joka olisi julkisuuslain 24 §:n perusteella salaista. Asiakirjojen salassapitoa koskevat säännökset eivät siis yleensä rajoita metsänkäyttöilmoituksia koskevien tietojen antamista. Metsänkäyttöilmoituksia koskevat tiedot ovat Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011) tarkoitettuja metsätietoja kuten muutkin Suomen metsäkeskuksen käsittelemiä hallintoasioita koskevat tiedot. Metsäkeskuksen tietojärjestelmä muodostaa henkilörekisterin, johon sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentin säännöksiä henkilötietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä. Henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen antaminen sekä tietojen antaminen sähköisessä muodossa edellyttää, että luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa tai käyttää sellaisia henkilötietoja. Jos luovutuksensaajalla ei ole julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettua oikeutta henkilötietojen käsittelyyn, tieto julkisen henkilötietoja sisältävän asiakirjan sisällöstä voidaan antaa suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi. Pyytämiinne tietoihin sisältyy mm. luonnollisten henkilöiden nimi- ja yhteystietoja ja muita tietoja, joita voidaan niin ikään pitää henkilötietoina. Esimerkiksi hakkuuta tai muuta toimenpidettä koskeva tieto, joka on liitettävissä luonnolliseen henkilöön ja koskee häntä, voi olla henkilötieto. Henkilötietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa edellyttää, että esitätte julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen tietojen luovuttamisen edellytyksistä sekä tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää, jos henkilötietoja on tarkoitus säilyttää pidempiaikaisesti niin, että ne muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin. Tietojen luovuttamisen edellytyksillä tarkoitetaan esimerkiksi henkilötietolain 8 §:ssä säädettyä perustetta, jolla henkilötietoja saa käsitellä, tietojen käsittelyä tutkimustarkoituksessa henkilötietolain 14 §:ssä säädetyillä edellytyksillä, tai jotakin muuta laissa säädettyä henkilötietojen käsittelyn perustetta. Selvitys tietojen suojaamisesta voidaan esittää henkilötietolain 10 §:ssä tarkoitetulla rekisteriselosteella, joka on metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n mukaan liitettävä tietopyyntöön, jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten. Tarvittava selvitys voidaan esittää esimerkiksi metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvällä ”Tiedonluovutuspyyntö metsätietojärjestelmästä” lomakkeella http://www.metsakeskus.fi/lomakkeet#.... ja siihen liitettävillä asiakirjoilla. Tietopyyntöönne sisältyvien henkilötietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa edellyttää tietopyynnön täydentämistä edellä kuvatulla tavalla. Täydennetyn pyynnön perusteella metsäkeskus tekee tietojen luovuttamisesta metsäkeskuksen tietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n mukaisen valituskelpoisen päätöksen, johon liitetään mahdollisesti luovutettavien tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojen käytön ehdot ja rajoitukset. Esimerkiksi henkilötietojen luovuttaminen edelleen henkilötietolaissa tarkoitetuille sivullisille ei ole mahdollista. Pyydän, että ilmoitatte, haluatteko asian ratkaistavaksi metsäkeskuksen päätöksellä ja toimittamaan tätä varten tarvittavat lisätiedot. Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä luovuttavista tiedoista perittävistä maksuista määrätään maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa (130/2015), jota sovelletaan 1.3.2015 alkaen vireille tulleisiin asioihin. Ennen tätä vireille tulleisiin tietopyyntöihin sovelletaan vastaavaa aiempaa asetusta (1069/2012). Metsätietojen luovuttamisesta peritään uudemman asetuksen liitteen 2 mukaisesti 150 euron ns. perusmaksu. Julkisuuslain 9 ja 11 §:ssä tarkoitetun julkisen asiakirjan antamisesta suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi, kopiona tai tulosteena taikka sen lähettämisestä sähköpostilla peritään 150 euron maksu silloin, kun asiakirjan antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä. Pyytämänne tietoaineisto on varsin laaja. Alueella, jota tietopyyntö koskee tehdään vuosittain noin 15.000 – 25.000 metsänkäyttöilmoitusta. Tietopyynnön sisällöstä ja tiedonluovutuksesta mahdollisesti perittävistä maksuista on tästä syystä hyvä keskustella ennen tietojen mahdollista irrottamista. Pyydän teitä ottamaan asiasta yhteyttä allekirjoittaneeseen puhelimitse. Asia on sen laatuinen, että siitä olisi hyvä keskustella henkilökohtaisesti ja perinpohjin. Ystävällisin terveisin Markku Sievänen Markku Sievänen esittelijä, MH puh. 040 5253 609 tai 029 432 4237 <<email address>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lounais-Suomi Kuralankatu 2 20610 TURKU www.metsakeskus.fi Tykkää Metsäkeskuksesta Facebookissa! www.facebook.com/suomenmetsakeskus Gilla Skogscentralen på Facebook!
  1. 7 years, 2 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen Metsäkeskus.