Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Uutta Helsinkiä -sivuilla sivulla kaavoitus viitatussa asiakirjassa "Malmin lentokentän alueen rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, alustava arvokohteiden luettelo" (ei tietoja laatijasta, asiakirja on myös päiväämätön, oletettavasti vuodelta 2015 tai 2016) sivulla 5. kohdassa "Laadittavat lisäselvitykset" mainitaan: Lentokenttäalue, (RKY-alue): laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa inventoidaan - rakenteet - kiitotiet - valaisimet - tekniset laitteet - Helsinki-teksti Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde Fallkullan alue: laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys alueen kehiyyämisideoiden pohjaksi, tilan arvokkaat rakennukset, niihin liittyvät pihapiirin rakennelmat, puukujanne, kuusiaidat sekä arvokkaat puutarha- ja maisemakokonaisuudet inventoidaan Sunnuntaipalstat: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Nallenmäki: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Muinaismuistolain alaiset linnoituslaitteet: - osa linnoituksista ja teistä jää rakentamisen alle. Museoviraston esityksen mukaisesti muinaisjäännöksistä tehdään täydentävät arkeologiset selvitykset ja tutkimukset. Tämän jälkeen muinaisjäännöksiin kajoaminen on mahdollista. Tutkimusten ja selvitysten jälkeen muinaisjäännöskohteiden rauhoitus voidaan poistaa ja kohteet säilyvät muinaisjäännösrekisterissä statuksella poistettu muinaisjäännös. Pyydämme saada nähtäväksi em. selvitykset, tilausasiakirjat ja laskut sekä uusimman version em. arvokohteiden luettelosta, jos luetteloa on päivitetty sen julkaisemisen jälkeen. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Date
Dec. 27, 2018, 10:51 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uutta Helsinkiä -sivuilla sivulla kaavoitus viitatussa asiakirjassa "Malmin lentokentän alueen rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, alustava arvokohteiden luettelo" (ei tietoja laatijasta, asiakirja on myös päiväämätön, oletettavasti vuodelta 2015 tai 2016) sivulla 5. kohdassa "Laadittavat lisäselvitykset" mainitaan: Lentokenttäalue, (RKY-alue): laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa inventoidaan - rakenteet - kiitotiet - valaisimet - tekniset laitteet - Helsinki-teksti Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde Fallkullan alue: laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys alueen kehiyyämisideoiden pohjaksi, tilan arvokkaat rakennukset, niihin liittyvät pihapiirin rakennelmat, puukujanne, kuusiaidat sekä arvokkaat puutarha- ja maisemakokonaisuudet inventoidaan Sunnuntaipalstat: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Nallenmäki: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Muinaismuistolain alaiset linnoituslaitteet: - osa linnoituksista ja teistä jää rakentamisen alle. Museoviraston esityksen mukaisesti muinaisjäännöksistä tehdään täydentävät arkeologiset selvitykset ja tutkimukset. Tämän jälkeen muinaisjäännöksiin kajoaminen on mahdollista. Tutkimusten ja selvitysten jälkeen muinaisjäännöskohteiden rauhoitus voidaan poistaa ja kohteet säilyvät muinaisjäännösrekisterissä statuksella poistettu muinaisjäännös. Pyydämme saada nähtäväksi em. selvitykset, tilausasiakirjat ja laskut sekä uusimman version em. arvokohteiden luettelosta, jos luetteloa on päivitetty sen julkaisemisen jälkeen. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years, 3 months agoDec. 27, 2018, 10:51 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 27, 2018, 10:56 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 5 years, 3 months agoDec. 27, 2018, 10:57 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2018-013443/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 27, 2018, 12:32 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, laadittavat lisäselvitykset, Malmin lentokenttäalue, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-013443.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years, 3 months agoDec. 27, 2018, 12:33 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Date
Jan. 9, 2019, 12:38 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Pyytämiäsi selvityksiä on tehty seuraavasti. Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Sunnuntaipalstat ja Nallenmäki, rakennusinventointi, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Linnoituslaitteet, tukikohta IX:4 ja tukikohta IX:5, koekaivausraportti, 2018 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Sähköpostin liitteenä on konsulttitöiden tilaus- tai tilauksen päätösasiakirjat sekä laskut. Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi on tehty oman työnä. Alueiden täydennysrakentamisen tutkiminen jatkuu todennäköisesti tänä vuonna. Raportit ovat niin suurikokoisia, että niiden lähettäminen sähköpostilla ei onnistu. Yllä on linkit kaupungin karttapalveluun, josta raportit on luettavissa ja ladattavissa. Laitan tähän samaan sähköpostiosoitteeseen myös tiedostojakopalvelun linkit, joiden kautta raportit on mahdollista ladata. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama-Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Date
Jan. 9, 2019, 12:38 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Pyytämiäsi selvityksiä on tehty seuraavasti. Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Sunnuntaipalstat ja Nallenmäki, rakennusinventointi, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Linnoituslaitteet, tukikohta IX:4 ja tukikohta IX:5, koekaivausraportti, 2018 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Sähköpostin liitteenä on konsulttitöiden tilaus- tai tilauksen päätösasiakirjat sekä laskut. Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi on tehty oman työnä. Alueiden täydennysrakentamisen tutkiminen jatkuu todennäköisesti tänä vuonna. Raportit ovat niin suurikokoisia, että niiden lähettäminen sähköpostilla ei onnistu. Yllä on linkit kaupungin karttapalveluun, josta raportit on luettavissa ja ladattavissa. Laitan tähän samaan sähköpostiosoitteeseen myös tiedostojakopalvelun linkit, joiden kautta raportit on mahdollista ladata. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama-Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
 1. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:39 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.
Status
Request resolved

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:43 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=TPXQKWPZ6GO3BK3INSSNTM1G4C8U7QQIHULP5JOW> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:43 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=TPXQKWPZ6GO3BK3INSSNTM1G4C8U7QQIHULP5JOW> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:42 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=5JOXB2JM81IPHYBIQ2EFH8UINZTXTPDGWDIYR8K0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.
Status
Request resolved

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:42 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=5JOXB2JM81IPHYBIQ2EFH8UINZTXTPDGWDIYR8K0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=D71MCK865AKCMD581OUTSG7IMAASPCJFLFV1KHMJ> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.
Status
Request resolved

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=D71MCK865AKCMD581OUTSG7IMAASPCJFLFV1KHMJ> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.
Status
Request resolved

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=JE6I22DDGJBXZIFUGJ5ELMWULPEHNVCGPXTFJBT0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Date
Jan. 9, 2019, 12:43 p.m.

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=JE6I22DDGJBXZIFUGJ5ELMWULPEHNVCGPXTFJBT0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
 1. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:44 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:44 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:44 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 5. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 6. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 7. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 8. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 9. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 10. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 11. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 12. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:46 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 13. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:47 p.m.: Received an email from Helsinki.
 14. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:47 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 15. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:50 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 16. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:50 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 17. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:50 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 18. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:50 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Date
Jan. 9, 2019, 12:53 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos. Siis pitääkö paikkansa, että rakennushistoriallista selvitystä ei ole vielä laadittu, vaikka se on mainittu jo vuonna 2015 tai 2016 laadittavissa selvityksissä? Koska selvitys on tarkoitus laatia? "Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde" Request Number: 697 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 3 months agoJan. 9, 2019, 12:54 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Date
Jan. 22, 2019, 9:50 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastaustanne näihin kysymyksiin 9. tammikuuta 2019: Siis pitääkö paikkansa, että rakennushistoriallista selvitystä ei ole vielä laadittu, vaikka se on mainittu jo vuonna 2015 tai 2016 laadittavissa selvityksissä? Koska selvitys on tarkoitus laatia? "Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde" Request Number: 697 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 3 months agoJan. 22, 2019, 9:51 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Date
Jan. 22, 2019, 5:27 p.m.

Hei, Ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Freese Oy / Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2016) tehtiin alueen kaavoituksen ja suojelutavoitteiden asettamisen pohjaksi. Tutkimus tehdään suunnitteluvaiheen tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tutkimus jakaantui arkistotutkimukseen sekä kentän ja rakennusten inventointiin paikan päällä. Rakennuksista tutkittiin seikkaperäisesti terminaali ja hangaari, joiden rakennusosien ja sisä- ja ulkotilojen ominaispiirteet analysoitiin. Muut alueen rakennukset käytiin läpi arkistotietojen sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella ja esitettiin rakennusvaihe- ja arvotuskaavioissa. Työn ohjaamiseen osallistui Helsingin kaupunginmuseo. Selvityksiä tarkennetaan tarpeen mukaan kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheissa. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama—Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
From
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Date
Jan. 22, 2019, 5:27 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Freese Oy / Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2016) tehtiin alueen kaavoituksen ja suojelutavoitteiden asettamisen pohjaksi. Tutkimus tehdään suunnitteluvaiheen tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tutkimus jakaantui arkistotutkimukseen sekä kentän ja rakennusten inventointiin paikan päällä. Rakennuksista tutkittiin seikkaperäisesti terminaali ja hangaari, joiden rakennusosien ja sisä- ja ulkotilojen ominaispiirteet analysoitiin. Muut alueen rakennukset käytiin läpi arkistotietojen sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella ja esitettiin rakennusvaihe- ja arvotuskaavioissa. Työn ohjaamiseen osallistui Helsingin kaupunginmuseo. Selvityksiä tarkennetaan tarpeen mukaan kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheissa. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama—Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
 1. 5 years, 3 months agoJan. 22, 2019, 5:28 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 3 months agoJan. 23, 2019, 1:24 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 3. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:15 p.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 10. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 11. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 12. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 13. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 14. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 15. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 16. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 17. 5 years agoApril 6, 2019, 10:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 18. 5 years agoApril 6, 2019, 10:41 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.