Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Onko suljetussa Facebook-ryhmässä, jonka sisällön näkevät vain ryhmän jäsenet, tehty lahjoituspyyntö lain tarkoittamaa julkista vetoamista, vai katsotaanko yleisö tällöin rajatuksi? Entä jos Facebook-ryhmä on salainen, eli sitä ei löydy julkisella haulla, jolloin siihen pääsee jäseneksi vain kutsuttuna? Millä perusteella kyseessä on tai ei ole julkinen vetoaminen? Onko tässä asiassa esimerkiksi jotain ryhmän jäsenmäärää koskevia suuntaviivoja? Onko verkkosivulla tilinumeron julkaiseminen luvallista? Entä jos sen vieressä lukee ”Lahjoitukset”? Pitääkö joihinkin näistä esimerkeistä saada rahankeräyslupa?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä [#525]
Date
Jan. 23, 2018, 5:50 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko suljetussa Facebook-ryhmässä, jonka sisällön näkevät vain ryhmän jäsenet, tehty lahjoituspyyntö lain tarkoittamaa julkista vetoamista, vai katsotaanko yleisö tällöin rajatuksi? Entä jos Facebook-ryhmä on salainen, eli sitä ei löydy julkisella haulla, jolloin siihen pääsee jäseneksi vain kutsuttuna? Millä perusteella kyseessä on tai ei ole julkinen vetoaminen? Onko tässä asiassa esimerkiksi jotain ryhmän jäsenmäärää koskevia suuntaviivoja? Onko verkkosivulla tilinumeron julkaiseminen luvallista? Entä jos sen vieressä lukee ”Lahjoitukset”? Pitääkö joihinkin näistä esimerkeistä saada rahankeräyslupa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/525/up/9561fab0743174d2a4ae4b798b0c4ee99820af7e/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 5 years, 10 months agoJan. 23, 2018, 5:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
  2. 5 years, 9 months agoFeb. 7, 2018, 1 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä [#525]
Date
Feb. 9, 2018, 3:41 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä" (23.1.2018, #525) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 3 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette vastanneet tietopyyntöön eikä se jostain syystä ole saapunut perille, lähettäisittekö siitä myös kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 525 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 5 years, 9 months agoFeb. 9, 2018, 3:42 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
"Jouni Kitunen, Ylitarkastaja, Poliisihallitus Arpajaishallinto" <> – Poliisihallitus
Subject
VS: Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä [#525]
Date
Feb. 19, 2018
Status
Request resolved

Tervehdys Poliisihallituksesta, Rahankeräyslain 3 §:n 1 momentin mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Lain 4 §:n mukaisesti yleisöllä tarkoitetaan ennalta määrittelemätöntä ja rajoittamatonta joukkoa henkilöitä, ja yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen. Laissa henkilöinä pidetään sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä. Kaikki toiminta, joka täyttää lain 3 §:ssä säädetyn rahankeräyksen määritelmän, on rahankeräyksenä pidettävää toimintaa. Rahankeräyksenä pidettävä toiminta kuuluu rahankeräyslain soveltamisalaan ja on esimerkiksi toteutettavissa lähtökohtaisesti ainoastaan asianmukaisen rahankeräysluvan nojalla. Rahankeräykseen osallistuminen on ensinnäkin vastikkeetonta, jolloin rahaa lahjoittava henkilö ei saa mitään vastikkeeksi lahjoituksestaan. Toiseksi rahankeräyksen määritelmän täyttävässä toiminnossa rahaa kerätään yleisöön vetoamalla. Vetoaminen voi olla suullista, kirjallista tai jollain muulla tavalla ilmaistua. Yleisöön vetoamista on kaikki sellainen menettely, jonka tarkoituksena on saattaa yleisö tietoiseksi lahjoituksen pyytäjän tarpeesta tai halusta saada rahaa lahjoituksena. Pyynnön tai kehotuksen ei tarvitse olla suora tai käskevä, vaan se voi olla myös hienovaraisempi ilmaus. Riittävää on, että ne henkilöt, joihin pyyntö tai kehotus kohdistuu, saavat käsityksen että heiltä pyydetään rahaa lahjoituksena. Rahankeräyksen toimeenpano edellyttää lähtökohtaisesti rahankeräyslupaa. Rahankeräyslain yleisön käsitettä on tulkittu siten, että kyse on yleisöön vetoamisesta, jos vetoaja ei aidosti yksilöi niitä tiettyjä henkilöitä, joihin vedotaan. Rahankeräyslaissa tarkoitettu määritelty ja rajoitettu henkilöjoukko on siis aidosti yksilöity tiettyjen henkilöiden ryhmä, jossa vetoaja ainakin lähtökohtaisesti tuntee henkilökohtaisesti nämä henkilöt. Tällaiseen aidosti yksilöityyn ja henkilökohtaisesti tunnettuun henkilöjoukkoon voidaan vedota rahalahjoitusten saamiseksi ilman rahankeräyslupaa. Kyse ei siis ole laissa tarkoitetusta yleisöstä eikä rahankeräyksen määritelmä näin ollen täyty. Yleisön käsite tulee aina arvioida tapauskohtaisesti, eikä yleistä yksityiskohtaista ohjeistusta sen osalta ole mahdollista antaa. Julkisessa Facebook-ryhmässä esitetty vetoaminen lahjoitusten saamiseksi on selkeästi luvanvaraista rahankeräystä. Suljettujen ja salaisten ryhmien osalta tilanne voi olla joko rahankeräystä tai ei. Vetoajan tulee näin ollen itse tapauskohtaisesti arvioida se, millaisen kokonaisuuden ryhmässä olevan henkilöt muodostavat (esimerkiksi edellä mainitun henkilökohtaisen tuntemisen perusteella). Rahankeräyslaissa ei ole säädetty mitään henkilömäärän raja-arvoa sille, milloin yleisön käsite täyttyisi. Julkisilla internetsivuilla julkaistu ilmoitus tai muu vastaava rahalahjoitusten vastaanottamisesta kertova viestintä sekä tällaisen ilmoituksen yhteydessä oleva ohjeistus rahalahjoituksen tekemiseksi eli esimerkiksi tilinumeron ilmoittaminen tai verkkopankkien maksunappien tarjoaminen, on lähtökohtaisesti luvanvaraisena rahankeräyksenä pidettävää toimintaa. Pelkkä internetissä julkaistu pankkitilinumero tai pankkiyhteystieto ei kuitenkaan välttämättä aina tarkoita sitä, että kyse olisi aina luvanvaraisesta rahankeräyksestä. Jos pankkiyhteystiedot tai tilinumero mainitaan esimerkiksi siten, että ne rinnastuvat muihin yhteisön yhteystietoihin, ei kyseessä ainakaan lähtökohtaisesti ole rahankeräys. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa yhdistys ilmoittaa osoitteensa, puhelinnumeroidensa ja hallituksen jäsenten tietojen yhteydessä pankkitilinumeron lähinnä informaatiotietona esimerkiksi laskujen maksamista varten. Vastaavasti silloin, jos pankkiyhteystiedot tai tilinumero julkaistaan yhteisön muuhun toimintaan liittyvän informaation yhteydessä eikä ilmoittamisen yhteydessä missään kohdassa viitata lahjoitusten antamiseen tai vastaanottamiseen, ei kyseessä myöskään lähtökohtaisesti ole rahankeräyksenä pidettävä toiminta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa yhdistys ilmoittaa julkaisussa jäsenmaksun määrän, kehottaa jäseniään maksamaan jäsenmaksun ja ilmoittaa samassa yhteydessä pankkitilinumeron.
  1. 5 years, 9 months agoFeb. 19, 2018, 1:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 5 years, 9 months agoFeb. 19, 2018, 1:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 5 years, 9 months agoFeb. 19, 2018, 1:13 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä' public.