GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat

Request to:
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Suomi on äänestänyt maissi 1507 viljelyluvan puolesta. http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ma... 1507 on maissilajike, joka tuottaa itse torjunta-ainetta tuhohyönteisiä vastaan. Ominaisuus saattaa siirtyä pölytyksessä odottamattomilla tavoilla, ja vaikuttaa tuhohyönteisten luonnonvalintaan muuttaen Eurooppalaisia ravintoketjuja peruuttamattomalla tavalla. Pyydän dokumentit, joissa on päätetty ministeriön kanta asiaan, ja dokumentit joissa on päätetty Suomen kanta asiaan.
Summary of Resolution

"Päivitetyssä riskinarvioinnissaan EFSAn tieteellinen paneeli on kalibroinut uuden tieteellisen tiedon valossa uudelleen matemaattisen mallinsa simuloidakseen 1507-maissin siitepölyn mahdollisia hait-tavaikutuksia ei-kohdeperhosiin eri altistusskenaarioilla Euroopassa. EFSAn GMO-paneeli tarkaste-lee lausunnossaan riskinhallintasuosituksia ko. GM-maissin viljelykäytössä, ja suosittelee mahdolli-sia haittavaikutuksia lieventäviä riskinhallintatoimenpiteitä tilanteissa, joissa erittäin herkkiin per-hospopulaatioihin voisi kohdistua riski. Riskinhallintaan tarjotaan lausunnossa työkaluja, joilla voi-taisiin arvioida altistuneiden ei-kohdeperhosten kuolleisuutta ennen ja jälkeen lieventävien toimien käyttämistä eri isäntä-kasvi-tiheyksillä. Lieventäviä toimenpiteitä tarvittaisiin suosituksen mukaan vain kun 1507-maissin määrä maissinviljelyksestä on riittävän suuri, eikä tarve riipu muista para-metreistä. Alle 5 % viljelypinta-alasta ei edellyttäisi toimenpiteitä. Lisäksi EFSAn GMO-paneeli suosittelee tapauskohtaista seurantaa, joka kohdistuisi CryIF-resistenssin kehittymiseen kohdeor-ganismeissa ja 1507-maissin siitepölyn vaikutuksiin toksiinille herkkiin ei-kohdeperhosiin. EFSAn GMO-paneeli katsoo myös, että yleisen seurantasuunnitelman tulee olla yksityiskohtaisempi eten-kin menetelmien osalta. Jos asianmukaisia hallintamenettelyjä noudatetaan, EFSAn GMO-paneeli katsoo, ettei 1507-maissin viljely todennäköisesti aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle."
010C2003muist_EFSAuusintalausunto.doc

"Cry1F-geenin koodaama toksiini todetaan hyvin spesifiseksi ja isäntäkirjoltaan kapeaksi: se on myrkyllinen vain tiettyjen maissin varteen kaivautuvien perhostoukkien suolistossa. Täten mahdolliset haittavaikutukset muille kuin kohde-eläimille on todettu hyvin pieneksi tai merkityksettömäksi." 010C2003muist.doc


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
Feb. 21, 2016, 1:01 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomi on äänestänyt maissi 1507 viljelyluvan puolesta. http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ma... 1507 on maissilajike, joka tuottaa itse torjunta-ainetta tuhohyönteisiä vastaan. Ominaisuus saattaa siirtyä pölytyksessä odottamattomilla tavoilla, ja vaikuttaa tuhohyönteisten luonnonvalintaan muuttaen Eurooppalaisia ravintoketjuja peruuttamattomalla tavalla. Pyydän dokumentit, joissa on päätetty ministeriön kanta asiaan, ja dokumentit joissa on päätetty Suomen kanta asiaan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 7 years, 7 months agoFeb. 21, 2016, 1:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
Feb. 22, 2016, 7:45 a.m.
Status
Awaiting response

Dnro 368/04.03.00/2016 Viestinne on vastaanotettu maa- ja metsätalousministeriössä. Ert meddelande har mottagits av jord- och skogsbruksministeriet. Your message has been received by the Ministry of Agriculture and Forestry.
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
Asian siirto geenitekniikan lautakunnalle: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat
Date
Feb. 22, 2016, 1 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, MMM siirtää kaupallisen neuvoksen Leena Mannosen pyynnöstä oheisen MMM:lle saapuneen sähköpostin käsiteltäväksi geenitekniikan lautakunnalle. Viljelypäätöksiin liittyvä toimivalta Suomessa on geenitekniikkalain (1995/377) mukaisesti STM:n hallinnonalalla toimivalla geenitekniikan lautakunnalla. Ystävällisin terveisin Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 Faksi 09 160 54202 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomi on äänestänyt maissi 1507 viljelyluvan puolesta. http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ma... 1507 on maissilajike, joka tuottaa itse torjunta-ainetta tuhohyönteisiä vastaan. Ominaisuus saattaa siirtyä pölytyksessä odottamattomilla tavoilla, ja vaikuttaa tuhohyönteisten luonnonvalintaan muuttaen Eurooppalaisia ravintoketjuja peruuttamattomalla tavalla. Pyydän dokumentit, joissa on päätetty ministeriön kanta asiaan, ja dokumentit joissa on päätetty Suomen kanta asiaan. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
 2. 7 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asian siirto geenitekniikan lautakunnalle: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 6, 2016, 6:15 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat" (21.2.2016, #285) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. En saanut dokumenttia GM-maissi1507viljelyluvanpuoltamisenasiak.eml auki. Mitkä on geenitekniikan lautakunnan yhteystiedot? Käsitelläänkö tietopyyntö MMM diaarissa, jos niin, saanko asian diaarinumeron? Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Myös kirjaamon virkamiesten. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 285 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 6:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Asian siirto geenitekniikan lautakunnalle: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 7, 2016, 7:49 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, ohessa geenitekniikan lautakunnan yhteystiedot. Tietopyyntö on siirretty geenitekniikan lautakunnalle, joten sitä ei käsitellä MMM:n diaarissa. ------------------------------------------- Geenitekniikan lautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto email: <<sähköpostiosoite>> Vaihde: 0295 16001 geenitekniikanlautakunta.fi -------------------------------------------- Ystävällisin terveisin Eija Cillem Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 Faksi 09 160 54202       <<sähköpostiosoite>>
 1. 7 years, 6 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 15, 2016, 4:44 p.m.
To
Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM

Hyvä Geenitekniikan lautakunta, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron ja käsittelijän. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 285 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoMarch 15, 2016, 4:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM.
From
STM Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi> – Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM
Subject
VL: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 16, 2016, 10:30 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Kiitos viestistänne. Se liittynee aiempaan, alun perin Maa- ja metsätalousministeriölle lähetettyyn tietopyyntöönne, joka ohjattiin eteenpäin geenitekniikan lautakunnalle (GTLK). Oheisessa, Teille 23.2.2016 lähetetyssä viestissä GTLK on pyytänyt Teitä täsmentämään tietopyyntöänne, mikä tapahtuisi helpoimmin identifioimalla asiakirjat viestiin liitetyn diaarikortin avulla. Em. viestistä selviää myös asialle GTLK:ssa avattu diaarinumero (001/H/2016). GTLK, joka päättää geenitekniikkarekisterissä olevien tietojen luovuttamisesta, on valtuuttanut minut (Kirsi Törmäkangas, pääsihteeri) kokouksessaan 23.2.2016 käsittelemään tietopyyntöänne. Lähetämme mielellämme haluamanne asiakirjat välittömästi saatuamme Teiltä tarkennuksen siihen, mitkä asiakirjat haluatte käyttöönne. ystävällisin terveisin, Kirsi Törmäkangas, FT pääsihteeri Geenitekniikan lautakunta Kirkkokatu 14 PL 33, 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> P. 0295 163 353 GSM 050 592 1183 Lisätietoa geenitekniikan lautakunnasta: www.geenitekniikanlautakunta.fi
 1. 7 years, 6 months agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 16, 2016, 3:10 p.m.
To
Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM

Hyvä Kirsi Törmäkangas, Pyytäisin kaikki diaariotteessa listatut dokumentit. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voitte lähettää ne viestin lopussa olevassa osoitteessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 285 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoMarch 16, 2016, 3:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM.
From
STM Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi> – Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM
Subject
VS: VL: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 16, 2016, 3:58 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Kiitos tiedosta! Kokoamme tiedostoista Teille paketin huomenna osastosihteerin kanssa. Vaikka tiedostot ovat pääosin pieniä, niitä on monta, joten tuo vinkkaamanne osoite on varmaankin kätevin tapa tietojen toimittamiseen. Huomasittehan, että osa vanhimmista hakemukseen liittyvistä asiakirjoista on paperimuodossa? Tuolloin hakemusasiakirjoja toimitettiin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vielä paperikopioina, eikä GTLK:lla valitettavasti ole ollut resursseja koko materiaalin digitoimiseen. Voitte halutessanne tutustua asiakirjoihin geenitekniikan lautakunnan arkistossa täällä Kirkkokadulla erikseen käynnistä sopimalla. ystävällisin terveisin, Kirsi Törmäkangas, FT pääsihteeri Geenitekniikan lautakunta Kirkkokatu 14 PL 33, 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> P. 0295 163 353 GSM 050 592 1183 Lisätietoa geenitekniikan lautakunnasta: www.geenitekniikanlautakunta.fi
From
Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 17, 2016, 12:22 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

 1. 7 years, 6 months agoMarch 17, 2016, 12:22 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 17, 2016, 12:31 p.m.
Attachments

 1. 7 years, 6 months agoMarch 17, 2016, 12:31 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 17, 2016, 12:36 p.m.
Attachments

 1. 7 years, 6 months agoMarch 17, 2016, 12:36 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 17, 2016, 12:45 p.m.
Attachments

 1. 7 years, 6 months agoMarch 17, 2016, 12:45 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
STM Geenitekniikan lautakunta <gtlk.stm@stm.fi> – Geenitekniikan lautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM
Subject
VS: VL: GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat [#285]
Date
March 17, 2016, 12:48 p.m.

Hyvä <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyytämänne asiakirjat on toimitettu teille alla mainittuun osoitteeseen. Ystävällisin terveisin, Hannele Leiwo Osastosihteeri
 1. 7 years, 6 months agoMarch 18, 2016, 4:44 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat.
 2. 7 years, 6 months agoMarch 18, 2016, 4:47 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat.
 3. 7 years, 6 months agoMarch 18, 2016, 4:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat.
 4. 7 years, 6 months agoMarch 18, 2016, 4:52 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request GM-maissi 1507 viljelyluvan puoltamisen asiakirjat.
 5. 7 years, 6 months agoMarch 18, 2016, 4:53 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 6. 7 years, 6 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
 7. 7 years, 6 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
 8. 7 years, 5 months agoApril 1, 2016, 4:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.