Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Länsimetro Oy:n liittyvän selvityksen Deloitte Oy toimesta selvityksen valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.10.2016. Pyydän tähän liittyvien asiakirjojen diaariotteen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470]
Date
Sept. 26, 2017, 8:54 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Länsimetro Oy:n liittyvän selvityksen Deloitte Oy toimesta selvityksen valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.10.2016. Pyydän tähän liittyvien asiakirjojen diaariotteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/470/up/4ad290133f081fe019b9d94a63219a4a2714c55e/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 6 years, 8 months agoSept. 26, 2017, 8:54 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus
Date
Sept. 27, 2017, 2:49 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei Tämän sähköpostin liitteenä on kirjausilmoitus. Ystävällisin terveisin Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi Palvelunumero: 09 310 13700
 1. 6 years, 7 months agoOct. 9, 2017, 4:30 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Kirjausilmoitus [#470]
Date
Jan. 8, 2018, 4:39 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto" (26.9.2017, #470) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 91 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 470 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 4 months agoJan. 8, 2018, 4:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Kirjausilmoitus [#470]
Date
Jan. 9, 2018, 8:58 a.m.
Status
Awaiting response

Hei! Asianne HEL 2017-010573 on merkitty tietojärjestelmässämme, että pyydetyt asiakirjat olisi lähetetty teille lokakuussa. Olen välittänyt tämän viestinne asian valmistelijalle <<sähköpostiosoite>> asian selvittämiseksi. Yst.terv. ------------------------------------------------------------- Kristina Gustafsson kirjaaja Keskushallinto/Kaupunginkanslia¨ Hallinto-osasto/Tiedonhallinta Kirjaamo/ (09) 310 36658 PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero (09) 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/  Please consider the environment before printing this email --------------------------------------------------------------
 1. 6 years, 4 months agoJan. 9, 2018, 8:59 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Atte_Malmstr=C3=B6m?= <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Subject
Web form upload
Date
Jan. 9, 2018, 9:11 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa tiedostot tietopyyntöönne liittyen.
 1. 6 years, 4 months agoJan. 9, 2018, 9:11 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Malmstr=C3=B6m_Atte?= <atte.malmstrom@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470] HEL 2016-011943
Date
Jan. 9, 2018, 9:12 a.m.
Status
Request resolved

Hei, pyytämänne materiaali on lähetetty lokakuun alussa useassa viestissä tiedostojen lukumäärästä ja koosta johtuen, mutta ilmeisesti ne eivät ole tulleet perille teille asti. Latasin tiedostot nyt tietopyyntöpalveluun, ne tulevat toivottavasti sitä kautta paremmin perille. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Ystävällisin terveisin _______________________________________________________________________________________ Atte Malmström konserniohjauksen päällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto puh. (09) 310 25472 fax (09) 310 36615 e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > postiosoite: PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI katuosoite: Pohjoisesplanadi 15-17 www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... _______________________________________________________________________________________ P Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ............................................................................................................................................................................... Lähettäjä: Malmström Atte Lähetetty: 2. lokakuuta 2017 9:52 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470] HEL 2016-011943 Hei, vastauksena kyseiseen tietopyyntöön lähetän ohessa mainittuun selvitykseen liittyvät asiakirjat pdf-muodossa: - ns. minikilpailutuksen tarjouspyyntö, - saadut tarjoukset (3 kpl) julkisilta osiltaan, - vs. rahoitusjohtajan päätös selvitystyön hankkimisesta BDO Oy:ltä, - päätöksen liitteenä ollut saatujen tarjousten avauspöytäkirja, - vs. rahoitusjohtajan päätös selvitystyön hankkimisesta Deloitte Oy:ltä, - selvitys Deloitte Oy:n sidonnaisuuksista liittyen Länsimetro-projektiin, - Deloitte Oy:n kanssa solmittu toimeksiantosopimus selvitystyön tekemisestä, - Deloitte Oy:n kanssa solmittu muutossopimus selvitystyön päättämiseen liittyen, - Deloitte Oy:n lasku selvitystyöhön liittyen, - kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston asiaan liittyvät pöytäkirjanotteet. Varsinaisesta selvitystyöstä ei syntynyt kaupungille loppuraporttia tai muita valmistuneita asiakirjoja ennen toimeksiannon päättymistä. Liitteenä ovat siis myös kaupunginhallituksen konsernijaoston esitys kaupunginhallitukselle selvityksen käynnistämisestä (pöytäkirja 20.6.2016) sekä kaupunginhallituksen päätös selvityksen käynnistämisestä (pöytäkirja 27.6.2016). Kaupunginhallitus on lisäksi käsitellyt selvitysasiaa kokouksessaan 24.10., 31.10. ja 7.11. Asia jäi kahdessa ensimmäisessä kokouksessa pöydälle, päätös selvityksen toteuttamisen lykkäämisestä tehtiin 7.11. Ohessa on kokousten 24.10., 31.10. ja 7.11. pöytäkirjanotteet ko. asian osalta. Kaupungin toimielinten kokouspöytäkirjat liitteineen löytyvät myös kaupungin internetsivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun.... Pyydän kiinnittämään huomiota niiden asiakirjojen asianmukaiseen käsittelyyn, joissa on omakätiset allekirjoitukset. Konsulttiyrityksiltä selvitystyön tekemisestä saadut tarjoukset ovat tässä liitteenä siltä osin, kuin ne ovat julkisia. Tarjoukset sisältävät osin kunkin yksityisen palveluntarjoajan liike-/ammattisalaisuuksia ja niiltä osin tarjoukset ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20 kohdan mukaisesti. Salassa pidettäviä osuuksia tarjouksista ei siten voida lähettää teille / ne on peitetty liitteenä olevista tarjouksista. Lisäksi samalla liikesalaisuusperusteella salassa pidettäviä tietoja sisältyy Deloitte Oy:n kaupungille lokakuussa ennen joulukuussa sovittua toimeksiannon päättämistä antama lyhyt tarkastelu toimeksiannon sen hetkisestä toteutumisesta suhteessa työsuunnitelmaan. Tältä osin asia voidaan saattaa kaupunginkanslian päällikön ratkaistavaksi. Viittaatte tähän alkuperäisessä tietopyynnössänne, mutta varmistan vielä, että haluatteko oheinen materiaali huomioon ottaen asian siirrettäväksi näiltä konsulttien tarjousten salassa pidettäviltä osin tässä asiassa viranomaisena toimivan viranhaltijan ratkaistavaksi? Mahdollisen päätöskäsittelyn johdosta ei peritä maksuja. Ystävällisin terveisin _______________________________________________________________________________________ Atte Malmström konserniohjauksen päällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto puh. (09) 310 25472 fax (09) 310 36615 e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > postiosoite: PL 27, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI katuosoite: Pohjoisesplanadi 15-17 www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... _______________________________________________________________________________________  Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ...............................................................................................................................................................................
 1. 6 years, 4 months agoJan. 9, 2018, 9:14 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470] HEL 2016-011943 [#470]
Date
Jan. 19, 2018, 9:57 a.m.
To
Atte Malmström

Hyvä vastaanottaja, Kiitos dokumenteista. Tässä kuitenkin pyydettiin asiakirjojen diaariotetta, ei itse dokumentteja. Saisinko tähän liittyvien asiakirjojen diaariotteen? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 470 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 4 months agoJan. 19, 2018, 9:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
 2. 6 years, 4 months agoJan. 19, 2018, 10 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto.
 3. 6 years, 4 months agoJan. 19, 2018, 10:04 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto.
 4. 6 years, 4 months agoJan. 19, 2018, 10:05 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto.
From
=?utf-8?q?Malmstr=C3=B6m_Atte?= <atte.malmstrom@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470] HEL 2016-011943 [#470]
Date
Jan. 22, 2018, 4:42 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä diaarituloste mainitsemastanne diaarinumerosta HEL 2016–011943. Diaaritulosteella ei näy tietopyyntöön vastaamista, koska tein sen suoraan <<sähköpostiosoite>> -osoitteeseen 10.11.2016. Pyydän ilmoittamaan, jos haluatte diaarinumeron jostain toisesta diaarinumerosta. Ystävällisin terveisin _______________________________________________________________________________________ Atte Malmström konserniohjauksen päällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto puh. (09) 310 25472 fax (09) 310 36615 e-mail: <<sähköpostiosoite>> postiosoite: PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI katuosoite: Pohjoisesplanadi 15-17 www.hel.fi/kaupunginkanslia _______________________________________________________________________________________  Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ...............................................................................................................................................................................
 1. 6 years, 4 months agoJan. 22, 2018, 4:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: VL: Deloitten Länsimetro-selvitykseen liittyvä aineisto [#470] HEL 2016-011943 [#470]
Date
Jan. 31, 2018, 12:13 p.m.
To
Helsinki

Hyvä Atte Malmström, kiitoksia paljon aineistosta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 470 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 3 months agoJan. 31, 2018, 12:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
 2. 6 years, 3 months agoJan. 31, 2018, 12:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 6 years, 3 months agoJan. 31, 2018, 12:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 4. 6 years, 3 months agoJan. 31, 2018, 12:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.