B-miesten pitäminen palveluksessa

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän dokumentin josta ilmenee linjaus tai päätös jonka perusteella kelpoisuusluokka B varusmiehiä ei vapauteta rauhanaikaisesta palveluksesta.
Lopputuloksen yhteenveto

Terveystarkastusohjeen ja Lääkintäeverstiluutnantti Kesselin tarkennuksien perusteella uskaltaisin muodostaa mielipiteekseni että ei ole nähtävissä syytä miksei yleinen asevelvollisuus voisi koskea kaikkia, myös naisia. On ilmeistä että palveluskelpoisuus toteutuisi sukupuolten välillä epätasaisesti, ja naisia saattaisi tulla enemmän B-palveluskelpoisuusluokkaan. Tähän näyttää kuitenkin olevan ohjesäännöt valmiina. Toisaalta, voitaisiin kynnystä vapautukselle rauhanaikaisesta palveluksesta madaltaa, ja palvelukelpoisuuden uudelleenarviointeja vähentää, mikä varmasti olisi monelle myös helpotus.

Terveystarkastusohje http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/01d...

Loppuun on kiiteltävä Puolustusvoimien esimerkillistä tapaa ymmärtää tiedon luokittelun perusteet ja proaktiivisesti julkaista ne aineistot mitkä ovat julkisia.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
B-miesten pitäminen palveluksessa [#304]
Päivämäärä
6. maaliskuuta 2016 kello 18.49
Vastaanottaja
Puolustusvoimat
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentin josta ilmenee linjaus tai päätös jonka perusteella kelpoisuusluokka B varusmiehiä ei vapauteta rauhanaikaisesta palveluksesta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/304/up/3d29819371cf007963ea3405968cd38918de5a64/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 3 vuotta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 18.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä
PE <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vs: B-miesten pitäminen palveluksessa [#304]
Päivämäärä
8. maaliskuuta 2016 kello 9.27
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne.-----Henkilö << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: ----- Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 06.03.2016 18:49Aihe: B-miesten pitäminen palveluksessa [#304] Hyvä vastaanottaja,Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.Pyydän dokumentin josta ilmenee linjaus tai päätös jonka perusteella kelpoisuusluokka B varusmiehiä ei vapauteta rauhanaikaisesta palveluksesta.Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> &nbsp;--Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa:http://tietopyynto.fi/r/304/up/3d29819371cf007963ea3405968cd38918de5a64/
Lähettäjä
Kari Kesseli <kari.kesseli@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
B-miesten pitäminen palveluksessa -tietopyyntönne (#304)
Päivämäärä
10. maaliskuuta 2016 kello 13.04
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,olette 6.3.2016 sähköpostissanne pyytäneet puolustusvoimilta "dokumenttia, josta ilmenee linjaus tai päätös jonka perusteella kelpoisuusluokka B varusmiehiä ei vapauteta rauhanaikaisesta palveluksesta".&nbsp;Asevelvollisuuslain (1438/2007) 9 § toteaa, että palvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen asevelvollinen. Lain 11 § määrittää, että&nbsp;Pääesikunta antaa tarkemmat määräykset palveluskelpoisuuden määrittämisen lääketieteellisistä perusteista. Palveluskelpoisuutta ja sen rajoitteita ilmaistaan palveluskelpoisuusluokka -termin avulla. Viittaan vastauksessani Pääesikunnan hyväksymään Terveystarkastusohjeeseen (viimeisin ohje vuodelta 2012), jonka 5. luku käsittelee palveluskelpoisuusluokkia sekä eri luokkiin sijoittamisen perusteita.&nbsp;Yleisesti ilmaistuna A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen ja henkilö soveltuu koulutettavaksi turvallisesti taistelijan tehtäviin. B-luokkaan kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle mutta ei aiheuta estettä muuhun kuin taistelijan tehtävään sijoittamiselle. Kuitenkin jos riskien lisääntyminen on huomattavaa tai pitkäaikaista on tehtävä C-luokitus, jolla tarkoitetaan ko. henkilön vapauttamista rauhanaikaisesta palveluksesta. Rauhanaikaisesta palveluksesta vapautettu voidaan aina tarvittaessa luokitella uudelleen.&nbsp;Tietopyyntöönne vastauksena B-palveluskelpoisuusluokkaan määrätty voidaan terveydentilansa puolesta sijoittaa asevelvollisena muuhun kuin taistelijan tehtävään eikä perusteita palveluksesta vapauttamiseen Terveystarkastusohjeen mukaisesti ole. Jos terveydentila tai soveltuvuus terveytensä puolesta ei ole riittävä mihinkään mahdolliseen tehtävään, tulee asevelvolliselle tehdä C-luokitus, joka tarkoittaa vapautusta rauhanaikaisesta palveluksesta. Jos terveydentilan rajoite ei ole pysyvä tai pysyvyyttä ei voida kyseisellä hetkellä lopullisesti arvioida, määrätään asevelvollinen E-luokkaan määräajaksi (enintään 3:ksi vuodeksi kerrallaan). Tuolloin palveluskelpoisuus määritetään myöhemmin uudelleen lisätutkimuksien tai seurannan perusteella.&nbsp;&nbsp;Liitän oheen Terveystarkastusohjeen sähköisessä muodossa. Tiedoston suurehkon koon (4Mb) vuoksi voitte myös halutessanne tutustua ohjeeseen osoitteessa:http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/01d5110044572c03b23cbbb3db8f19ec/Terveystarkastusohje+TTO+2012.pdf?MOD=AJPERESYstävällisin terveisin,Kari KesseliLääkintäeverstiluutnanttiHallintoylilääkäriPääesikuntaLogistiikkaosasto
  1. 3 vuotta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 3 vuotta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  3. 3 vuotta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 17.50: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön B-miesten pitäminen palveluksessa.
  4. 3 vuotta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 17.53: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Kello 15. maaliskuuta 2016 kello 17.52 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/01d...