Asia 347/452/2016

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Saisinko asian 347/452/2016 sähköisen kopion?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Asia 347/452/2016 [#383]
Date
Oct. 24, 2016, 4:20 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko asian 347/452/2016 sähköisen kopion?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/383/up/1ac848b4a123d09e76291c86cdfdabc1be3c8c22/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoOct. 24, 2016, 4:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asia 347/452/2016 [#383]
Date
Nov. 1, 2016, 9:27 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan tietopyyntöni vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 1, 2016, 9:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 4 years, 6 months agoNov. 8, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Asia 347/452/2016 [#383]
Date
Nov. 11, 2016, 11:53 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Asia 347/452/2016" (24.10.2016, #383) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Voitte myös ottaa yhteyttä asiaan liittyen puhelimitse 0503285285. Jos tietopyyntöön liittyy suurikokoisia tiedostoja tai ilmenee yhteysongelmia, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/383/up/1ac848... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 11, 2016, 11:53 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
=?utf-8?q?Pihamaa_Helj=C3=A4-Tuulia_=28TSV=29?= <helja-tuulia.pihamaa@om.fi> – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Asiakirjapyyntönne 24.10.2016
Date
Nov. 11, 2016, 4:10 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Olette lähettänyt 24.10.2016 tietosuojavaltuutetulle julkisuuslakiin perustuvan asiakirjapyynnön. Pyydätte toimittamaan julkisuuslain 16 §:n mukaisesti asian dnro 347/452/2016 asiakirjoista sähköisen kopion. Pyyntönne johdosta totean ystävällisesti seuraavaa: Julkisuuslain 24 §:n 6 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle. Pyytämänne asiakirjat ovat em. lain kohdan nojalla salassa pidettäviä. Salassa pidettävistä asiakirjoista voi luovuttaa tiedon vain laissa erikseen säädetyllä perusteella. Nyt asiassa ei ole esitetty perustetta poiketa laissa säädetystä salassapidosta. Yleisenä neuvona totean, että julkisuuslain 11 §:ssä on säädetty asianosaisen tiedonsaantioikeudesta. Lain kohdan mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Koska asiakirjapyyntönne on kohdistunut keskeneräisen kanteluasian käsittelyyn, on asiakirjapyynnön käsittely edellyttänyt asiaa toimistossamme käsittelevän ylitarkastaja Katja Aholan konsultointia, mikä on osaltaan vaikuttanut asian käsittelyn aikatauluun toimistossamme. Haluan myös todeta, että Teillä on oikeus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi. Mikäli haluatte asiassa valituskelpoisen päätöksen, tulisi teidän toimittaa tarkemmat yhteystietonne, jotta päätös voidaan toimittaa teille hallintolain edellyttämällä tavalla todisteellisesti tiedoksi saantitodistusta vastaan. Vaihtoehtoisesti päätös on mahdollista tulla noutamaan viranomaisesta kuittausta vastaan (vrt. hallintolain 60 §). Mikäli tarpeen, annamme mielellämme lisätietoja ja neuvoja. Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 11, 2016, 4:11 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asiakirjapyyntönne 24.10.2016 [#383]
Date
Nov. 14, 2016, 9:13 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Saisinko asian 347/452/2016 diaariotteen? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 9:13 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Asiakirjapyyntönne 24.10.2016 [#383]
Date
Nov. 30, 2016, 3:35 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä Heljä-Tuulia Pihamaa, Pyydän asian 347/452/2016 diaariotteen. Jos diaariotteen antaminen ei onnistu, voin tulla noutamaan valituksen viranomaisesta kuittausta vastaan. Pyydän myös sähköisen kopion valituskelpoisesta päätöksestä tässä asiassa viivytyksettä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 5 months agoNov. 30, 2016, 3:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
=?utf-8?q?Pihamaa_Helj=C3=A4-Tuulia_=28TSV=29?= <helja-tuulia.pihamaa@om.fi> – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
VS: Re: Asiakirjapyyntönne 24.10.2016 [#383]
Date
Dec. 7, 2016, 4:18 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt asian 347/452/2016 diaariotetta. Julkisesta henkilörekisteristä, kuten viranomaisen diaarista, voidaan julkisuuslain 16.3 §:n mukaan luovuttaa pyytäjälle henkilötietoja, • otteina • kopioina • tiedot sähköisessä muodossa jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää tällaisia tietoja. Koska tietoja luovuttaman viranomaisen tulee varmentua luovutuksen laillisuudesta, ystävällisesti tiedustelen teiltä, mikä on perusteenne käsitellä pyytämäänne tietoa. Haluan todeta, että em. säännös koskee vain tietojen luovuttamista (otteena, kopiona ja sähköisessä muodossa), joten teillä on halutessanne oikeus tulla katsomaan julkista diaarinäkymäämme ilman em. lisäselvitystä. Lisää tietoa aiheesta löydätte oppaastamme " Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä " http://tietosuoja.fi/fi/index/materia.... Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 5 months agoDec. 7, 2016, 4:19 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: Asiakirjapyyntönne 24.10.2016 [#383]
Date
Jan. 25, 2017, 11:20 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Oikeusministeriön tietojen käsittelyohjeen kohdan 4.1 mukaan "Salassa pidettävälle asiakirjalle annettavista metatiedoista ei saa käydä ilmi salassa pidettäviä tietoja." https://tietopyynto.fi/files/foi/346/... Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Näin ollen oikeusministeriön diaarissa ei voi katsoa olevan julkisuuslain tarkoittamia henkilötietoja. Saisinko asian 347/452/2016 diaariotteen? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 3 months agoJan. 25, 2017, 11:20 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Re: Asiakirjapyyntönne 24.10.2016 [#383]
Date
Jan. 30, 2017, 2:37 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, vielä tarkennuksena tähän pyyntöön. Pyydän asian 347/452/2016 diaariotteen niin että siinä on ne tiedot mitä tietosuojavaltuutetun toimisto katsoo minun yksityishenkilönä olevan oikeutettu näkemään. Asianomaisethan on rekisteröity yhdistys Open Knowledge Finland ja yksityishenkilö. Ainakin diaarinumero, dokumenttien nimet, käsittelleiden viranomaisen edustajien nimet ja aikaliemat lienee tämmöisiä tietoja. Jos tarvitaan vielä eritellympi pyyntö, toimittanette järjestelmän rekisteriotteen johon asia asian 347/452/2016 on varastoitu, niin että voin toimittaa tietoelementtetasolla eritellyn pyynnön. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 383 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 3 months agoJan. 30, 2017, 2:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.