This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa. Tarkista tämä pyyntö Tietopyyntö-sivulla jossa jaoit tämän tiedon: http://tietopyynto.fi/r/1153

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1461]
Date
June 21, 2021, 9:44 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa. Tarkista tämä pyyntö Tietopyyntö-sivulla jossa jaoit tämän tiedon: http://tietopyynto.fi/r/1153
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 12 months agoJune 21, 2021, 9:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
June 21, 2021, 9:45 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 2 years, 12 months agoJune 21, 2021, 9:46 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 2 years, 11 months agoJuly 6, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1461]
Date
July 7, 2021, 2:25 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olet pyytänyt sähköpostilla 22.6.2021 al-Hol -leiriltä palanneiden avustamiseen liittyviä kulutietoja: laskuja, virkamiehen asiasta tekemiä päätöksiä sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut on aiottu kattaa. Noin 20 suomalaislapsen ja heidän äitiensä kotiuttamisesta Koillis-Syyriasta on tähän mennessä koitunut Suomen viranomaisille yhteensä noin 400 000 euron kustannukset. Tehtävä alkoi vuonna 2019. Ulkoministeriö toteutti uusimman kotiutuksen joulukuussa 2020. Viranomaisten matkakulujen osuus mainitusta kokonaiskustannuksesta on noin 199 000 euroa. Summa sisältää matkaliput, majoituskulut ja päivärahat. Kuljetusvälineiden vuokrien osuus on noin 118 000 euroa. Viranomaistoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi UM ei erittele julkisesti turvallisuuskulujen osuutta. Tämä perustuu lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 24 pykälän 1 momentin kohtaan 7, jonka mukaan henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Tietojen luovuttaminen saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mukana olevien henkilöiden turvallisuuden ja heikentää toiminnan edellytyksiä Syyriassa. Erityisedustajan yksittäisistä kansalaisista tekemät kotiuttamisratkaisut ja niiden dokumentointi ovat yksityistä koskevia ja salassa pidettäviä julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin 32 kohdan mukaan. Kotimatkaa varten voidaan tietyissä tapauksissa tehdä takaisinmaksusitoumus, joka on suoraan ulosottokelpoinen saatava, jos sen maksu laiminlyödään. Takaisinmaksusitoumukset sisältävät tietoa yksityisten henkilöiden henkilökohtaisista oloista ja ovat näin julkisuuslain 24 § 1 momentin 32 kohdan nojalla salassa pidettävää tietoa. Halutessasi saat vastauksen tietopyyntöösi ministeriön virallisena ja valituskelpoisena päätöksenä. Terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 11 months agoJuly 7, 2021, 2:26 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.