This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Viestikoelaitoksen julkiset perustiedot

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän julkisilta osiltaan dokumentit josta ilmenee Viestikoelaitoksen budjetti, henkilöstömäärästä, sijainti, tehtävä, organisaatiorakenne, raportointiketjut ja asiakkaat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Viestikoelaitoksen julkiset perustiedot [#513]
Date
Dec. 22, 2017, 10:16 a.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän julkisilta osiltaan dokumentit josta ilmenee Viestikoelaitoksen budjetti, henkilöstömäärästä, sijainti, tehtävä, organisaatiorakenne, raportointiketjut ja asiakkaat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/513/up/c93bf752a2b7c9c05963115593531aed70b38e44/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 10 months agoDec. 22, 2017, 10:17 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Viestikoelaitoksen julkiset perustiedot [#513]
Date
Dec. 27, 2017, 11:32 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunta on vastaanottanut viestinne.
  1. 1 year, 9 months agoDec. 27, 2017, 11:33 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Ohra-aho Harri PV PE <harri.ohra-aho@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus Viestikoekeskusta koskevaan tietopyyntöön
Date
Jan. 3, 2018, 12:33 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Olette Pääesikuntaan lähettämällänne sähköpostilla 22.12.2017 pyytäneet julkisilta osiltaan dokumentit joista ilmenee Viestikoelaitoksen budjetti, henkilöstömäärä, sijainti, tehtävä organisaatiorakenne, raportointiketjut ja asiakkaat. Olemme tulkinneet teidän pyyntönne kohdistuvan Viestikoekeskukseen. Koska asiakirjoihin sisältyy julkisuuslain 14 §:n 4 mom:n tarkoittamia salassa pidettäviä osia sen käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä. Asia käsitellään ja ratkaistaan Pääesikunnassa kuukauden kuluessa tietopyyntönne päivämäärästä. Vastataksemme pyyntöönne pyydämme teitä lisäksi tarkentamaan miltä ajanjaksolta pyydätte kyseisiä tietoja, mitä katsotte pyynnössä mainitsemanne termin budjetti pitävän sisällään ja mitä tarkoitatte raportointiketjuilla tai asiakkailla? Tiedustelupäällikkö Kenraalimajuri Harri Ohra-aho
  1. 1 year, 9 months agoJan. 3, 2018, 12:34 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus Viestikoekeskusta koskevaan tietopyyntöön [#513]
Date
Jan. 8, 2018, 3:25 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä Kenraalimajuri Harri Ohra-aho, Kiitoksia vastauksesta. Odotan siis ratkaisua viivytyksettä mutta viimeistään 22.1.2018 mennessä. Pyysitte tarkentamaan pyynnön ajanjaksoa ja termejä. - Pyyntö koskee voimassa olevia tietoja kuten julkl. 20 § kuvaa, ottamatta kantaa asiakirjojen luontiajanjaksoon. Tässähän asetetaan viranomaiselle velvollisuus torjua virheellistä ja valheellista uutisointia tai muuta julkista keskustelua. Asiallinen tietojen julkistaminen on edellytys viranomaisen perustusl. 14 § mukaiseen tehtävään edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon, tässä tapauksessa tiedustelulainsäädännön uudistamisessa. Hyvän hallinnon toteutumatta jääminen uudistuksen valmistelussa on peruste jättää myös esitetty uudistus toteuttamatta. - Budjetilla viittaan soveltuvilta osin määrärahoihin, raportointiketjuilla organisaatiorakenteeseen ja asiakkailla viestikoekeskuksen palvelujen tilaajiin. Kuten muistakin pyydetyistä tiedoista, näistähän on kuultu viranomaisten puolelta väitteitä että olisi nähty virheellistä ja valheellista uutisointia tai muuta julkista keskustelua. Nyt pitäisi nähdä viranomaisen faktat sisältävä asiakirjalähde samoista asioista että ei oltaisi tarpeettomasti altistumassa sisäiselle tai ulkoiselle informaatiovaikuttamiselle uudistuksista päätettäessä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 513 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 year, 9 months agoJan. 8, 2018, 3:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja AO855
Date
Jan. 19, 2018, 3:14 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Ohessa Pääesikunnan asiakirja AO855. Ystävällisin terveisin, PE kirjaamo
  1. 1 year, 9 months agoJan. 19, 2018, 3:15 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pääesikunnan asiakirja AO855 [#513]
Date
Jan. 19, 2018, 4:08 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Pyydän Viestikoelaitoksen toiminnan arvoja kuvaavan julkisen liitteen viimeisimmän voimassa olevan version. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 513 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 year, 9 months agoJan. 19, 2018, 4:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja
Date
Jan. 31, 2018, 8:54 a.m.
Attachments

Hei Ohessa vastaus AO1514 Ystävällisin terveisin Pääesikunta kirjaamo
  1. 1 year, 8 months agoJan. 31, 2018, 8:55 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pääesikunnan asiakirja [#513]
Date
Feb. 20, 2018, 3:26 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä Kenraalimajuri Harri Ohra-aho, 13. toukokuuta 2011 jälkeen valmistuneet asiakirjat ovat olleet valmituessaa oletuksena avoimena jos ei eri syytä ole mainittu. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2... Näihin ei siis 2009 ennakkotapaus aiemmin julkisuuslaissa olleen varovaisuusperiaatteen soveltamisesta yli avoimuusperiaatteen päde. Pyydän julkisilta osiltaan 13. toukokuuta 2011 jälkeen valmistuneet asiakirjat josta ilmenee Viestikoelaitoksen budjetti, henkilöstömäärästä, sijainti, tehtävä, organisaatiorakenne, raportointiketjut ja asiakkaat. Odotan saavani vähintään salatuilta osiltaan mustatut dokumentit josta ilmenee niiden julkiset osat kuten saatteet, otsikot ja julkiset diaaritiedot. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Kannustan myös julkaisemaan kyseiset tiedot soveltuvilta osin julkl. 20 § kuvaa, ottamatta kantaa asiakirjojen luontiajanjaksoon. Huomautan että jos kansalaisten kirjesalaisuuden murtaminen uuden siviilitiedustelulain puitteissa, niin että kansalaisen dokumenttien sisältö poistetaan, ei ole kohtuutonta kuten puolustusvoimat on esittänyt, olisi yllättävää että puolustusvoimat jostain syystä haluaisi salata viranomaisen dokumentista metatiedot ja muut julkiset osat. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 513 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 year, 8 months agoFeb. 20, 2018, 3:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
Ohra-aho Harri PV PE <harri.ohra-aho@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Pääesikunnan asiakirja [#513]
Date
March 5, 2018, 9:45 a.m.

Hyvä vastaanottaja, Olette Pääesikuntaan lähettämällänne sähköpostilla 20.2.2018 pyytäneet julkisilta osiltaan 13. toukokuuta 2011 jälkeen valmistuneet asiakirjat joista ilmenee Viestikoelaitoksen budjetti, henkilöstömäärä, sijainti, tehtävä organisaatiorakenne, raportointiketjut ja asiakkaat. Tulkitsemme pyyntönne edelleen kohdistuvan Viestikoekeskukseen. Odotatte saavanne vähintään salatuilta osiltaan mustatut dokumentit, joista ilmenee niiden julkiset osat kuten saatteet, otsikot ja julkiset diaaritiedot. Asiakirjoihin sisältyy julkisuuslain 14 §:n 4 mom:n tarkoittamia salassa pidettäviä osia ja sen käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä. Pääesikunta käsittelee ja ratkaisee tietopyyntönne kuukauden kuluessa sen päivämäärästä. Vastataksemme pyyntöönne pyydämme teitä täsmentämään mitä tarkoitatte todetessanne 13. toukokuuta 2011 jälkeen valmistuneiden asiakirjojen olemisesta oletuksena avoimena jos eri syytä ei ole mainittu ja ettei näihin siis 2009 ennakkotapaus aiemmin julkisuuslaissa olleen varovaisuusperiaatteen soveltamisesta yli avoimuusperiaatteen päde? Tiedustelupäällikkö Kenraalimajuri Harri Ohra-aho
  1. 1 year, 7 months agoMarch 5, 2018, 4:53 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus
Date
March 21, 2018, 11:18 a.m.
Attachments

Pääesikunnan vastaus AO4873. Lähettäjä: Pääesikunnan kirjaamo
  1. 1 year, 7 months agoMarch 21, 2018, 11:20 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.