This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtioneuvoston seuranta valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä ja raportointi eduskunnalle vuonna 2020

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään (PeVM 19/2020 vp), että valtioneuvosto seuraa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä tarkasti ja myös raportoi eduskunnalle toimivaltuuksien käytöstä viimeistään poikkeusolojen päätyttyä. Mietintö koski valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Pyydän saada valtioneuvoston kyseisten (eli terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevää henkilöstöä koskevien valmiuslain 93-95 §) toimivaltuuksien käytön seuraamista ja eduskunnalle raportoimista koskevat asiakirjat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtioneuvoston seuranta valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä ja raportointi eduskunnalle vuonna 2020 [#1356]
Date
April 13, 2021, 9:30 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään (PeVM 19/2020 vp), että valtioneuvosto seuraa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä tarkasti ja myös raportoi eduskunnalle toimivaltuuksien käytöstä viimeistään poikkeusolojen päätyttyä. Mietintö koski valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Pyydän saada valtioneuvoston kyseisten (eli terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevää henkilöstöä koskevien valmiuslain 93-95 §) toimivaltuuksien käytön seuraamista ja eduskunnalle raportoimista koskevat asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 7 months agoApril 28, 2021, 2:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
April 28, 2021, 2:40 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 1 year, 7 months agoApril 28, 2021, 2:41 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.