This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtioneuvoston menotiedot

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän valtioneuvoston menotiedot kuluvalta hallituskaudelta. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Asiasta löytyy Helsingin kaupungin referenssitoteutus täältä: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsin...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtioneuvoston menotiedot [#603]
Date
May 21, 2018, 4:42 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän valtioneuvoston menotiedot kuluvalta hallituskaudelta. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Asiasta löytyy Helsingin kaupungin referenssitoteutus täältä: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsin...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 8 months agoMay 21, 2018, 4:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
May 21, 2018, 5 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office
  1. 2 years, 8 months agoMay 21, 2018, 5:01 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
"Lauri.Taro@vnk.fi" <lauri.taro@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
tietopyyntö 22.5.
Date
May 29, 2018, 9:30 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt 22.5.2018 valtioneuvoston kanslialta sekä valtioneuvoston menotiedot että ostotiedot. Tietopyyntönne on rekisteröity valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numeroilla VNK/899/71/2018 ja VNK/900/71/2018. Oheiselta sivustolta www.tutkihankintoja.fi<http://www.... löytyvät tiedot vuosien 2017 ja 2018 valtion hankinnoista. Valtion menotiedot löytyvät sivustolta www.netra.fi<http://www.netra.fi> ja sivuston tukipalveluista ja talousosiosta menotiedot hallituskauden alusta saakka. Lisäksi hallituksen vuosikertomukset ja tilinpäätöslaskelmat julkaistaan valtioneuvoston kanslian sivuilla http://vnk.fi/ministerio/tilinpaatokset. Valtioneuvoston kanslialla ei ole muiden valtioneuvoston ministeriöiden meno- ja ostotietoja. Jos pyyntönne käsittää kaikkien ministeriöiden sellaisia tietoja, joita ei löydy yllä viitatuilta sivustoilta , kanslia siirtää pyyntönne julkisuuslain 15 §:n nojalla muille ministeriöille vastattavaksi. Pyydän ystävällisesti täsmentämään tarvittaessa pyyntöänne tältä osin. Valtioneuvoston kanslian käytännöt perittävistä maksuista tiedon esille hakemisesta on kuvattu liitteessä (Tiedon esille hakemisen maksu, VNK/24/02/2017). Terveisin, Lauri Taro Lauri Taro Neuvotteleva virkamies, talousyksikön päällikkö Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston hallintoyksikkö, talousyksikkö PL 23, 00023 Valtioneuvosto Käynti: Snellmaninkatu 3, Helsinki p. 029 516 0481 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.vnk.fi<http://www.vnk.fi/> [http://vnk.fi/_templates/pics/header_...]
  1. 2 years, 7 months agoMay 29, 2018, 9:31 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.