Vaadin saada tietää Nordean tietosuojavastaavan nimen sekä yhteystiedot

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin saada tietää Nordean (Y-tunnus: 2858394-9) tietosuojavastaavan nimen sekä yhteystiedot

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin saada tietää Nordean tietosuojavastaavan nimen sekä yhteystiedot [#687]
Date
Nov. 7, 2018, 11:18 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin saada tietää Nordean (Y-tunnus: 2858394-9) tietosuojavastaavan nimen sekä yhteystiedot
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
From
TSV tietosuoja <tietosuoja@om.fi> – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Receipt
Date
Nov. 7, 2018, 11:19 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 12 §:n mukainen ilmoitus sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta, sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 78 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus valituksen etenemisestä Tietosuojavaltuutetun toimisto on vastaanottanut vireille panemaanne asiaa koskevan viestinne. Kirjallisesti vireille tulevien asioiden käsittelyaika vaihtelee asian laadusta ja sen edellyttämistä lisäselvityksistä riippuen. Asianne käsittely etenee tietosuojavaltuutetun toimistossa siten, että asia kirjataan toimiston asianhallintajärjestelmään ja jaetaan asian esittelijälle. Asiassa tehty ratkaisu tullaan toimittamaan päätöksenteon jälkeen vireillepanijalle, sikäli kun asiassa tullaan tekemään ratkaisu tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön perusteella. Lue tarkemmin toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä<http://www.tietosuoja.fi/tietosuojakaytantomme>: https://tietosuoja.fi/tietosuojakayta... Dataombudsmannens byrå har mottagit ert meddelande om ett ärende ni anhängiggjort. Handläggningstiden för ärenden som anhängiggjorts skriftligt varierar beroende på ärendets art och de ytterligare utredningar som krävs. Behandlingen av ert ärende framskrider vid dataombudsmannens byrå så att det registreras i byråns ärendehanteringssystem och ges till ärendets föredragande. Avgörandet i ärendet meddelas anhängiggöraren om avgörandet fattas med stöd av dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Vår dataskyddpraxis: https://tietosuoja.fi/sv/var-dataskyd... The Office of the Data Protection Ombudsman has received your message concerning the case you initiated. The processing time of cases initiated in writing varies, depending on the case and any further investigation required. The processing of your case proceeds at the Office of the Data Protection Ombudsman as follows: the case will be registered in the case management system of the Office and sent further to the refendary allocated to the case. Once a decision is made, it will be delivered to the initiator, insofar as the decision made is based on the General Data Protection Regulation or other legislation. Our data protection policy: https://tietosuoja.fi/en/our-data-pro...
  1. 5 years, 7 months agoNov. 7, 2018, 11:19 a.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 5 years, 7 months agoNov. 20, 2018, 3:47 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
=?utf-8?q?H=C3=A4kkinen_Sari_=28TSV=29?= <sari.hakkinen@om.fi> – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
VS: Vaadin saada tietää Nordean tietosuojavastaavan nimen sekä yhteystiedot [#687]
Date
Nov. 23, 2018, 8:54 a.m.
Attachments

Hei, liitteenä pdf-tiedosto, josta käyvät ilmi Nordean tietosuojavastaavat. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on rekisteri organisaatioiden sille ilmoittamista tietosuojavastaavista. Tämä muodostaa henkilörekisterin, jota toimisto ei voi julkisuuslain 16 §:n mukaan julkistaa. Tämän asian diaarinumero tietosuojavaltuutetun toimiston asianhallinnassa on 7900/193/2018. Ystävällisin terveisin Sari Häkkinen tietosuojavaltuutetun toimisto
  1. 5 years, 6 months agoNov. 23, 2018, 8:55 a.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.