Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten

Request to:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei, Tämä tietopyyntö korvaa äsken lähettämäni tietopyynnön. Olen Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opiskelija ja teen pro gradu tutkielmaa perustoimeentulotukipäätöksen tarkistamisesta ja asiavirheen korjaamisesta. Tutkielmaa varten toivoisin saavani tiedoksi kaikki vuoden 2003 jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamat päätökset, jotka koskevat perustoimeentulotukipäätösten hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaista asiavirheen korjaamista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747]
Date
May 8, 2019, 6:11 p.m.
To
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Tämä tietopyyntö korvaa äsken lähettämäni tietopyynnön. Olen Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opiskelija ja teen pro gradu tutkielmaa perustoimeentulotukipäätöksen tarkistamisesta ja asiavirheen korjaamisesta. Tutkielmaa varten toivoisin saavani tiedoksi kaikki vuoden 2003 jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamat päätökset, jotka koskevat perustoimeentulotukipäätösten hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaista asiavirheen korjaamista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 9 months agoMay 8, 2019, 6:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
From
hameenlinna.hao@oikeus.fi – Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering (Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747], 8.5.2019 klo 18.11)
Date
May 8, 2019, 6:13 p.m.
Status
Request resolved

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on vastaanottanut sähköpostiviestinne. Jos asioitte jatkossa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kanssa, yhteystietomme ovat: Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Puhelinnumero: 029 56 42200 Telekopio: 029 56 42269 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Valituksen voi tehdä / (vasta)selityksen ja vastineen voi antaa myös sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... Sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten/yhteisöjen käyttöön, ei viranomaisille. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameen... ** Förvaltningsdomstolen i Tavastehus har fått ert e-postmeddelande. Om ni i fortsättningen ska uträtta ärenden vid förvaltningsdomstolen är våra kontaktuppgifter följande: Besöksadress: Arvi Kariston katu 5, 13100 Tavastehus Postadress: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Tavastehus Telefon: 029 56 42200 Fax: 029 56 42269 E-post: <<sähköpostiosoite>> Besvär kan anföras / förklaringar och genmälen kan lämnas in även via e-tjänsten på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... E-tjänsten är avsedd för privatpersoner och företag/samfund, inte för myndigheter. Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd vid Tavastehus förvaltningsdomstol finns tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/ha... ** Your message has been received by the Administrative Court of Hämeenlinna. For further correspondence with the court, please find our contact information below: Street address: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna Postal address: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Telephone: +358 (0)29 56 42200 Fax: +358 (0)29 56 42269 E-mail: <<sähköpostiosoite>> An appeal / other documents can also be filed electronically via our e-service at https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... The court´s data protection policy can be found (in Finnish) on our website at www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameen....
From
hameenlinna.hao@oikeus.fi – Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering (Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747], 8.5.2019 klo 18.11)
Date
May 8, 2019, 6:13 p.m.
Status
Request resolved

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on vastaanottanut sähköpostiviestinne. Jos asioitte jatkossa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kanssa, yhteystietomme ovat: Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Puhelinnumero: 029 56 42200 Telekopio: 029 56 42269 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Valituksen voi tehdä / (vasta)selityksen ja vastineen voi antaa myös sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... Sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten/yhteisöjen käyttöön, ei viranomaisille. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameen... ** Förvaltningsdomstolen i Tavastehus har fått ert e-postmeddelande. Om ni i fortsättningen ska uträtta ärenden vid förvaltningsdomstolen är våra kontaktuppgifter följande: Besöksadress: Arvi Kariston katu 5, 13100 Tavastehus Postadress: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Tavastehus Telefon: 029 56 42200 Fax: 029 56 42269 E-post: <<sähköpostiosoite>> Besvär kan anföras / förklaringar och genmälen kan lämnas in även via e-tjänsten på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... E-tjänsten är avsedd för privatpersoner och företag/samfund, inte för myndigheter. Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd vid Tavastehus förvaltningsdomstol finns tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/ha... ** Your message has been received by the Administrative Court of Hämeenlinna. For further correspondence with the court, please find our contact information below: Street address: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna Postal address: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Telephone: +358 (0)29 56 42200 Fax: +358 (0)29 56 42269 E-mail: <<sähköpostiosoite>> An appeal / other documents can also be filed electronically via our e-service at https://asiointi2.oikeus.fi/hallintot.... The court´s data protection policy can be found (in Finnish) on our website at www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameen....
  1. 4 years, 9 months agoMay 8, 2019, 6:14 p.m.: Received an email from Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
From
"Piekkari Sirpa (HAO)" <sirpa.piekkari@oikeus.fi> – Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Subject
VL: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747]
Date
May 15, 2019, 9:43 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , kiitokset mielenkiinnostanne Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksiä kohtaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta näyttäisi alustavan selvityksen perusteella löytyvän kahdeksan etsitynlaista päätöstä. Valitettavasti päätöksiä ei voida toimittaa teille sinällään, sillä ne sisältävät lain nojalla salassapidettäviä tietoja. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) koskee myös tuomioistuimia. Kyseisen lain 24 § säätää, mitkä viranomaisen asiakirjat ovat salassapidettäviä. Mainitun pykälän 1 momentin 25 kohdassa täsmennetään salassapidettäviksi muun muassa sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja tämän saamasta etuudesta. Jos kyseiset toimeentulotukeen liittyvät päätökset lähetettäisiin teille sinällään, ne paljastaisivat teille julkisuuslain vastaisesti tiedot sekä valittajan henkilöllisyydestä että hänen saamastaan etuudesta. Tästä syystä kyseiset päätökset voidaan toimittaa teille joko tunnistetiedot peiteltyinä tai erikseen tuomioistuimelta haettavan tutkimusluvan perusteella, jolloin peitteleminen ei ole tarpeen. Peittelystä peritään hinnaston mukaan 3,60 € sivulta (oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 1385/2018). Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen päätökset voidaan toimittaa teille maksutta ja peittelemättä. Tutkimusluvan ehdoissa määritellään muun muassa luovutettujen tietojen salassapidosta ja niiden hävittämisestä. Mahdollisen tutkimusluvan hakemista varten on oikeusministeriön sivuilla sähköinen lomake, linkki alla: http://oikeusministerio.fi/documents/... Mikäli olette tyytymätön asiakirjapyyntöön saamaanne vastaukseen, voitte pyytää asiakirjapyyntönne siirtämistä viranomaisen eli tässä tapauksessa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 §:n 3 mom 3 kohta). Viranomaisen antama ratkaisu on tässä vaiheessa maksuton. Ystävällisin terveisin Sirpa Piekkari informaatikko Hämeenlinnan hallinto-oikeus / Kanta-Hämeen käräjäoikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Tämä viesti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja poistakaa viesti välittömästi. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Ifall ni inte är meddelandets avsedda mottagare, vänligen informera avsändaren om detta och radera meddelandet omedelbart. This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message immediately. Vastausta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<nimi ja sähköpostiosoite> >, Kopio: Aihe: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta<h...;. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Tämä tietopyyntö korvaa äsken lähettämäni tietopyynnön. Olen Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opiskelija ja teen pro gradu tutkielmaa perustoimeentulotukipäätöksen tarkistamisesta ja asiavirheen korjaamisesta. Tutkielmaa varten toivoisin saavani tiedoksi kaikki vuoden 2003 jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamat päätökset, jotka koskevat perustoimeentulotukipäätösten hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaista asiavirheen korjaamista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"Piekkari Sirpa (HAO)" <sirpa.piekkari@oikeus.fi> – Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Subject
VL: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747]
Date
May 15, 2019, 9:43 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , kiitokset mielenkiinnostanne Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksiä kohtaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta näyttäisi alustavan selvityksen perusteella löytyvän kahdeksan etsitynlaista päätöstä. Valitettavasti päätöksiä ei voida toimittaa teille sinällään, sillä ne sisältävät lain nojalla salassapidettäviä tietoja. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) koskee myös tuomioistuimia. Kyseisen lain 24 § säätää, mitkä viranomaisen asiakirjat ovat salassapidettäviä. Mainitun pykälän 1 momentin 25 kohdassa täsmennetään salassapidettäviksi muun muassa sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja tämän saamasta etuudesta. Jos kyseiset toimeentulotukeen liittyvät päätökset lähetettäisiin teille sinällään, ne paljastaisivat teille julkisuuslain vastaisesti tiedot sekä valittajan henkilöllisyydestä että hänen saamastaan etuudesta. Tästä syystä kyseiset päätökset voidaan toimittaa teille joko tunnistetiedot peiteltyinä tai erikseen tuomioistuimelta haettavan tutkimusluvan perusteella, jolloin peitteleminen ei ole tarpeen. Peittelystä peritään hinnaston mukaan 3,60 € sivulta (oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 1385/2018). Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen päätökset voidaan toimittaa teille maksutta ja peittelemättä. Tutkimusluvan ehdoissa määritellään muun muassa luovutettujen tietojen salassapidosta ja niiden hävittämisestä. Mahdollisen tutkimusluvan hakemista varten on oikeusministeriön sivuilla sähköinen lomake, linkki alla: http://oikeusministerio.fi/documents/... Mikäli olette tyytymätön asiakirjapyyntöön saamaanne vastaukseen, voitte pyytää asiakirjapyyntönne siirtämistä viranomaisen eli tässä tapauksessa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 §:n 3 mom 3 kohta). Viranomaisen antama ratkaisu on tässä vaiheessa maksuton. Ystävällisin terveisin Sirpa Piekkari informaatikko Hämeenlinnan hallinto-oikeus / Kanta-Hämeen käräjäoikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Tämä viesti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja poistakaa viesti välittömästi. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Ifall ni inte är meddelandets avsedda mottagare, vänligen informera avsändaren om detta och radera meddelandet omedelbart. This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message immediately. Vastausta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<nimi ja sähköpostiosoite> >, Kopio: Aihe: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta<h...;. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Tämä tietopyyntö korvaa äsken lähettämäni tietopyynnön. Olen Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opiskelija ja teen pro gradu tutkielmaa perustoimeentulotukipäätöksen tarkistamisesta ja asiavirheen korjaamisesta. Tutkielmaa varten toivoisin saavani tiedoksi kaikki vuoden 2003 jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamat päätökset, jotka koskevat perustoimeentulotukipäätösten hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaista asiavirheen korjaamista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 4 years, 9 months agoMay 15, 2019, 9:44 a.m.: Received an email from Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747]
Date
May 18, 2019, 11:52 a.m.
To
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hei, Kiiitos vastauksesta. Toimitan teille tutkimuslupahakemuksen postitse. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 747 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 4 years, 9 months agoMay 18, 2019, 11:52 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
From
"Piekkari Sirpa (HAO)" <sirpa.piekkari@oikeus.fi> – Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Subject
VS: VL: Tietopyyntö Pro Gradu tutkielmaa varten [#747]
Date
June 3, 2019, 2:52 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myöntänyt teille pyytämänne tutkimusluvan ja sen jälkeen vastaanottanut siihen kuuluvan allekirjoittamanne sitoumuksen. Tutkimusluvan myötä saatte tutkimustanne varten käsiteltäväksenne sellaisia hallinto-oikeuden päätöksiä, jotka sisältävät julkisuuslain (621/1999) 24 § 1 mom. nojalla salassapidettäviä henkilötietoja. Siksi päätöksiä ei voida toimittaa tämän palvelun kautta, jossa niiden salassa pysymistä ei voida taata, vaan ne hyvinkin saattaisivat tulla lainvastaisesti julkisiksi. Jotta voin toimittaa päätökset sähköisesti, tarvitsen yksityisen sähköpostiosoitteenne, johon voi lähettää päätökset suojattuna sähköpostina. Toinen mahdollisuus on lähettää päätökset paperitulosteina kotiosoitteeseenne, joka minulla jo on. Ilmoittanette miten toimitaan! Ystävällisin terveisin Sirpa Piekkari informaatikko Hämeenlinnan hallinto-oikeus / Kanta-Hämeen käräjäoikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Tämä viesti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja poistakaa viesti välittömästi. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Ifall ni inte är meddelandets avsedda mottagare, vänligen informera avsändaren om detta och radera meddelandet omedelbart. This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message immediately.
  1. 4 years, 8 months agoJune 17, 2019, 5:54 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  2. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 11:45 a.m.: Received an email from Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
  3. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 11:51 a.m.: Received an email from Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
  4. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, noon: Received an email from Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
  5. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 12:03 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.