Tietopyyntö koskien pääministeri Marinin ja/tai VNK:n yhteydenottoa EU:n neuvoston oikeuspalveluun koskien NGEU-elpymisvälinettä

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Kyseisen yhteydenoton tarkoituksena on ollut selvittää, mitä seurauksia NGEU-elpymisvälineen hyväksymättäjättämisellä olisi. Käsittääkseni yhteydenotto on toteutettu puhelinkeskusteluna ajalla 19.4.-25.4.2021. Pyydän saada tietooni yhteydenoton osapuolet (esim. puhelinkeskustelun osallistujat) ja yhteydenoton sisällön siinä laajuudessa kuin se on saatavissa (esim. puhelinkeskustelun tallenteen tai siihen perustuvien muistiinpanojen muodossa).

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö koskien pääministeri Marinin ja/tai VNK:n yhteydenottoa EU:n neuvoston oikeuspalveluun koskien NGEU-elpymisvälinettä [#1373]
Date
April 28, 2021, 9:38 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kyseisen yhteydenoton tarkoituksena on ollut selvittää, mitä seurauksia NGEU-elpymisvälineen hyväksymättäjättämisellä olisi. Käsittääkseni yhteydenotto on toteutettu puhelinkeskusteluna ajalla 19.4.-25.4.2021. Pyydän saada tietooni yhteydenoton osapuolet (esim. puhelinkeskustelun osallistujat) ja yhteydenoton sisällön siinä laajuudessa kuin se on saatavissa (esim. puhelinkeskustelun tallenteen tai siihen perustuvien muistiinpanojen muodossa).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
April 28, 2021, 9:40 p.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 3 years, 1 month agoApril 28, 2021, 9:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 3 years, 1 month agoApril 28, 2021, 9:41 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Tietopyyntö koskien pääministeri Marinin ja/tai VNK:n yhteydenottoa EU:n neuvoston oikeuspalveluun koskien NGEU-elpymisvälinettä [#1373]
Date
April 29, 2021, 11:09 a.m.

Hei, Tietopyyntönne on kirjattu asianumerolla VN/11960/2021. Ystävällisin terveisin, Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
  1. 3 years, 1 month agoApril 29, 2021, 11:10 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
heidi.alajoki@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöön VN/11960/2021
Date
April 30, 2021, 2:49 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Viitaten tietopyyntöönne koskien pääministeri Marinin ja/tai VNK:n yhteydenottoa EU:n neuvoston oikeuspalveluun koskien NGEU-elpymisvälinettä. Pyyntönne koskee neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa käytyä luottamuksellista puhelinkeskustelua. Keskustelussa esitettiin puhtaasti henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, mitä oikeudellisia toimintavaihtoehtoja Euroopan unionilla on, mikäli joku jäsenvaltioista ei ratifioi EU:n omien varojen päätöstä. Puhelinkeskustelussa käydystä epävirallisesta mielipiteen vaihdosta laadittiin muistiinpanot valtioneuvoston kanslian sisäistä työskentelyä varten. Muistiinpanot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella salassa pidettäviä, eikä valtioneuvoston kanslia voi luovuttaa niitä teille. Julkisuuslain 14 §:ssä säädetään viranomaisessa noudatettavasta menettelystä päätettäessä tiedon antamisesta. Säännöksen mukaisesti voitte halutessanne saada asiakirjapyyntöä koskevasta asiasta viranomaisen päätöksen, joka kielteisen päätöksen kyseessä ollessa sisältää muutoksenhakuoikeuden hallinto-oikeuteen. Jos haluatte siirtää tietopyyntöasianne valtioneuvoston kanslian ratkaistavaksi, pyydän teitä ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) ja ilmoittamaan, miltä osin vaaditte asiaan oikaisua. Ystävällisin terveisin, Heidi Alajoki Hallitussihteeri | Regeringssekreterare Valtioneuvoston kanslia | Statsrådets kansli PL 23 | PB 23 00023 Valtioneuvosto | 00023 Statsrådet Käynti: Snellmanninkatu 1 A, Helsinki | Besök: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 1 month agoApril 30, 2021, 2:50 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 3 years, 1 month agoMay 8, 2021, 10:08 a.m.: Valtioneuvoston kanslia refused to provide information on the grounds of n/a.