THL:n aineistot 10.12.2020 tiedotteen taustalla

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetätte vastauksen tietopyyntöön. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto ja Valtiovarainministeriö julkaisivat 10.12.2020 tiedotteen, jossa käsiteltiin epidemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tarkastelevista skenaarioista. Samalla ilmestyi Valtioneuvoston raportti “Covid-19 –epidemian kehittyminen Suomessa. Lyhyen aikavälin skenaarioita varautumista varten.” (Valtioneuvosto, Helsinki, 2020). Tiedotteessa mainitaan, että tarkastellut skenaariot eivät ole ennusteita, vaan mallinnuksiin ja laskelmiin perustuvia vaihtoehtoisia kehityskulkuja epidemialle. Julkaistu raportti sisältää useita laskennalliseen mallinnukseen perustuvia kuvaajia. Viranomaisen raportit sekä niiden perusteena olevat tilastot, tutkimukset, ja sähköinen taustamateriaali tulevat julkisiksi, kun ne ovat valmiita käyttötarkoitukseensa nähden. Raportissa esitettyjen kvantitatiivisten arvioiden, yhteenvetojen, ennusteiden ja kuvaajien perusteena oleva aineiston esikäsittely (luenta, piirrevalinta, muunnokset ym.), mallinnus (raportissa mainitut tieteelliset mallit, niiden parametrisointi ja kutsunta ym. yksityiskohdat) ja raportissa esiintyvät kuvaajat on tuotettu laskennallisissa ohjelmointiympäristöissä, ja nämä operaatiot on tallennettu kokoelmaan sähköisiä lähdekoodiasiakirjoja. Julkisessa raportissa esitetty tieto tai kuvaaja perustuu aina tiettyyn yksikäsitteiseen täsmällisesti määritellyn ajanhetken versioon lähdekoodista. Julkisen raportin perusteena oleva versio lähdekoodista on siten valmis käyttötarkoitukseensa nähden, eikä sitä voida pitää keskeneräisenä tai luonnosmaisena muistiinpanona. Kyse on laskennallisen asiantuntijatyön vakiintuneesta käytännöstä; esimerkiksi tutkimustoiminnassa tällainen julkaisussa käytetty lopullinen versio lähdekoodista osoitetaan tavanomaisesti pysyvällä sähköisellä tunnisteella (DOI). Laskennallisen mallinnuksen lähdekoodiasiakirjat sisältävät useita osia, joissa suoritetaan aineiston luentaa, esikäsittelyä, mallinnusta, että yhteenvetoja (kuvaajat, taulukot). Kaikki nämä lähdekoodiasiakirjat ovat oleellisia raportissa esiintyvien tietojen julkisen arvioinnin kannalta ja mahdollistavat mm. tiedeyhteisön osallistumisen julkiseen keskusteluun mallinnusten keskeisistä yksityiskohdista. Pyydämme, että THL luovuttaa julkisuuslain mukaisesti sähköisen kopion kaikista lähdekoodiasiakirjoista, joita on käytetty tuottamaan yllä mainitussa valtioneuvoston julkaisemassa raportissa esitetyt epidemialaskelmat. Lähdekoodeilla tarkoitamme tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja, jotka suorittamalla raportissa esitettyjen tietojen perusteena olleet laskelmat ja niitä koskevat kuvaajat on tuotettu valtioneuvoston raporttiin. Tietopyyntö ei koske keskeneräisiä luonnoksia tai muistiinpanoja, joita on tarvittu työn valmisteluun, vaan sitä lopullista versiota lähdekoodiasiakirjoista, joita on käytetty lopullisen julkaistun raportin sisältämien tietojen tuottamiseen. Lähdekoodilla tarkoitetaan kaikkia lähdekoodiasiakirjoja, mukaan lukien mm. asiakirjat jotka koskevat tilastotiedon luentaa, esikäsittelyä (piirrevalinta, muunnokset, ym), mallinnusta (mukaan lukien funktiot, joilla mallit on implementoitu, sekä täsmälliset komennot parametreineen, jolla kyseisiä funktioita on kutsuttu), mahdolliset herkkyysanalyysit tai tieto siitä mikäli herkkyysanalyysejä ei ole tehty, taulukoiden ja kuvien laadintaan käytetty lähdekoodi, ja muu raportissa esitettyjen kuvien ja muiden tietojen arvioinnin kannalta oleellinen lähdekoodi. Varsinaisten tilastollisten mallien osuus mallinnuskokonaisuudessa on tärkeä, mutta laajudeltaan vain pieni osa kokonaisuutta ja kokonaisuuden luotettavuuden arviointia. Esimerkiksi aineiston esikäsittelyyn ja malliparametrien valintaan sisältyy monia yksityiskohtia, jotka eivät selviä varsinaisesta tilastollisesta mallista, mutta joilla voi olla ratkaiseva vaikutus mallin tuottamiin ennusteisiin. Lähdekoodiasiakirjasta tulisi selvitä yksikäsitteisesti ja yksityiskohtaiseksi, miten tilastoaineistot on tulkittu raportissa esitetyksi kvantitatiivisiksi yhteenvedoiksi ja kuvaajiksi, sisältäen kaikki operaatiot lähtöaineistoista raportissa julkaistuihin lopullisiin tietoihin. On hyvä huomata, että lähdekoodin raportointi tässä laajuudessa on tutkimuksessa tavanomaista, ja mm. johtavat tieteelliset julkaisusarjat pitävät sitä julkaisemisen edellytyksenä. Päätöksenteon perusteena olleet tilastot, tallenteet ja muu sähköinen taustamateriaali ovat julkisia. Lähdekoodi rinnastuu myös muihin laskelmissa käytettyihin sähköisiin tietoaineistoihin, joita asiakirjajulkisuus koskee. Kansallisessa Data Management Plan-ohjeistuksessa (DMPTuuli; https://dmptuuli.fi/) lähdekoodi on mainittu tutkimuksen tietoaineistona. Lähdekoodiasiakirja on keskeinen osa aineiston käsittelyä ja tulkintaa ja sisältää raportoinnin kannalta oleellisia yksityiskohtia, joiden kattava esittäminen kirjallisissa raporteissa ja yhteenvedoissa ei ole käytännössä mahdollista muulla tavalla kuin julkaisemalla lähdekoodiasiakirja. Lähdekoodi sisältää suuren määrän valintoja, aineiston esikäsittelyä ja valintaa, ja tutkimustiedon mukaan lähes poikkeuksetta ainakin vähäisiä virheitä, joilla voi olla suuri merkitys päätöksenteon perusteena olleiden tietojen arvioinnille. Päätöksenteon perusteiden julkisen arvioinnin kannalta on merkittävää, että tilastojen tulkintaan ja yhteenvetojen laadintaan käytettyä lähdekoodiasiakirjaa koskee sama julkisuuden taso kuin tilastoja ja raportteja. Tavanomaisen viranomaisjulkisuuden lisäksi epidemiamallinnuksen lähdekoodiasiakirjojen avoimuuteen kohdistuu kaksi muuta painavaa suositusta. 1) Sen lisäksi, että lähdekoodiasiakirja kuuluu julkisuuslain piiriin, toteamme valtioneuvoston tehneen epidemialaskelmien osalta 3.5.2020 periaatepäätöksen, jonka mukaan “kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista”. 2) Yllä mainittuun valtioneuvoston raporttiin sisältyviä mallinnuksia laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on allekirjoittanut Avoimen tieteen kansallisen julistuksen 2020-2025 ja sitoutunut myös näin edistämään lähdekoodin avoimuutta asiantuntijatyössä. Lähdekoodin avoimuus on selkeästi kirjattu avoimen tieteen periaatteisiin kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa, ja tavanomaisessa tutkimustoiminnassa tämän katsotaan koskevan sellaista lähdekoodia, jolla tuotettaisiin esimerkiksi valtioneuvoston raportissa esitettyjä kuvaajia ja muita kvantitatiivisia arvioita. Julkisuuslain mukaan viranomaisen toimivaltaan kuuluu pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Pyydämme toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti. Mikäli osa pyydetyistä tiedoista on salassapidettäviä, pyydämme toimittamaan 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa kaiken tämän tietopyynnön alaisen materiaalin, jonka voitte toimittaa, sekä valituskelpoisen päätöksen, joka sisältää salassapidolle tietuekohtaiset perustelut. Pyydämme toimittamaan aineiston viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Viranomaisella on velvollisuus pyrkiä toimittamaan aineisto tarkoituksenmukaisessa ja pyydetyssä muodossa. Lähdekoodit pyydämme tavanomaisessa avoimessa tiedostomuodossaan. Lähdekoodin osalta tämä tarkoittaa sitä muotoa, jossa se on talletettuna tietojärjestelmiin; oletettavasti tämä on plaintext-muodossa oleva lähdekoodiasiakirja. Lähdekoodiasiakirjoja ei koskaan säilytetä tai suoriteta esimerkiksi PDF-muotoisena; tämä tiedostomuoto on epätarkoituksenmukainen lähdekoodin luovutuksen kannalta. Tietoaineistot pyydämme avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset muut dokumentit pyydämme uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne verkkosivulla. Pyydämme toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydämme viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Open Knowledge Finland ry:n puolesta,

Messages in this request

From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
THL:n aineistot 10.12.2020 tiedotteen taustalla [#1147]
Date
Dec. 10, 2020, 3:14 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetätte vastauksen tietopyyntöön. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto ja Valtiovarainministeriö julkaisivat 10.12.2020 tiedotteen, jossa käsiteltiin epidemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tarkastelevista skenaarioista. Samalla ilmestyi Valtioneuvoston raportti “Covid-19 –epidemian kehittyminen Suomessa. Lyhyen aikavälin skenaarioita varautumista varten.” (Valtioneuvosto, Helsinki, 2020). Tiedotteessa mainitaan, että tarkastellut skenaariot eivät ole ennusteita, vaan mallinnuksiin ja laskelmiin perustuvia vaihtoehtoisia kehityskulkuja epidemialle. Julkaistu raportti sisältää useita laskennalliseen mallinnukseen perustuvia kuvaajia. Viranomaisen raportit sekä niiden perusteena olevat tilastot, tutkimukset, ja sähköinen taustamateriaali tulevat julkisiksi, kun ne ovat valmiita käyttötarkoitukseensa nähden. Raportissa esitettyjen kvantitatiivisten arvioiden, yhteenvetojen, ennusteiden ja kuvaajien perusteena oleva aineiston esikäsittely (luenta, piirrevalinta, muunnokset ym.), mallinnus (raportissa mainitut tieteelliset mallit, niiden parametrisointi ja kutsunta ym. yksityiskohdat) ja raportissa esiintyvät kuvaajat on tuotettu laskennallisissa ohjelmointiympäristöissä, ja nämä operaatiot on tallennettu kokoelmaan sähköisiä lähdekoodiasiakirjoja. Julkisessa raportissa esitetty tieto tai kuvaaja perustuu aina tiettyyn yksikäsitteiseen täsmällisesti määritellyn ajanhetken versioon lähdekoodista. Julkisen raportin perusteena oleva versio lähdekoodista on siten valmis käyttötarkoitukseensa nähden, eikä sitä voida pitää keskeneräisenä tai luonnosmaisena muistiinpanona. Kyse on laskennallisen asiantuntijatyön vakiintuneesta käytännöstä; esimerkiksi tutkimustoiminnassa tällainen julkaisussa käytetty lopullinen versio lähdekoodista osoitetaan tavanomaisesti pysyvällä sähköisellä tunnisteella (DOI). Laskennallisen mallinnuksen lähdekoodiasiakirjat sisältävät useita osia, joissa suoritetaan aineiston luentaa, esikäsittelyä, mallinnusta, että yhteenvetoja (kuvaajat, taulukot). Kaikki nämä lähdekoodiasiakirjat ovat oleellisia raportissa esiintyvien tietojen julkisen arvioinnin kannalta ja mahdollistavat mm. tiedeyhteisön osallistumisen julkiseen keskusteluun mallinnusten keskeisistä yksityiskohdista. Pyydämme, että THL luovuttaa julkisuuslain mukaisesti sähköisen kopion kaikista lähdekoodiasiakirjoista, joita on käytetty tuottamaan yllä mainitussa valtioneuvoston julkaisemassa raportissa esitetyt epidemialaskelmat. Lähdekoodeilla tarkoitamme tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja, jotka suorittamalla raportissa esitettyjen tietojen perusteena olleet laskelmat ja niitä koskevat kuvaajat on tuotettu valtioneuvoston raporttiin. Tietopyyntö ei koske keskeneräisiä luonnoksia tai muistiinpanoja, joita on tarvittu työn valmisteluun, vaan sitä lopullista versiota lähdekoodiasiakirjoista, joita on käytetty lopullisen julkaistun raportin sisältämien tietojen tuottamiseen. Lähdekoodilla tarkoitetaan kaikkia lähdekoodiasiakirjoja, mukaan lukien mm. asiakirjat jotka koskevat tilastotiedon luentaa, esikäsittelyä (piirrevalinta, muunnokset, ym), mallinnusta (mukaan lukien funktiot, joilla mallit on implementoitu, sekä täsmälliset komennot parametreineen, jolla kyseisiä funktioita on kutsuttu), mahdolliset herkkyysanalyysit tai tieto siitä mikäli herkkyysanalyysejä ei ole tehty, taulukoiden ja kuvien laadintaan käytetty lähdekoodi, ja muu raportissa esitettyjen kuvien ja muiden tietojen arvioinnin kannalta oleellinen lähdekoodi. Varsinaisten tilastollisten mallien osuus mallinnuskokonaisuudessa on tärkeä, mutta laajudeltaan vain pieni osa kokonaisuutta ja kokonaisuuden luotettavuuden arviointia. Esimerkiksi aineiston esikäsittelyyn ja malliparametrien valintaan sisältyy monia yksityiskohtia, jotka eivät selviä varsinaisesta tilastollisesta mallista, mutta joilla voi olla ratkaiseva vaikutus mallin tuottamiin ennusteisiin. Lähdekoodiasiakirjasta tulisi selvitä yksikäsitteisesti ja yksityiskohtaiseksi, miten tilastoaineistot on tulkittu raportissa esitetyksi kvantitatiivisiksi yhteenvedoiksi ja kuvaajiksi, sisältäen kaikki operaatiot lähtöaineistoista raportissa julkaistuihin lopullisiin tietoihin. On hyvä huomata, että lähdekoodin raportointi tässä laajuudessa on tutkimuksessa tavanomaista, ja mm. johtavat tieteelliset julkaisusarjat pitävät sitä julkaisemisen edellytyksenä. Päätöksenteon perusteena olleet tilastot, tallenteet ja muu sähköinen taustamateriaali ovat julkisia. Lähdekoodi rinnastuu myös muihin laskelmissa käytettyihin sähköisiin tietoaineistoihin, joita asiakirjajulkisuus koskee. Kansallisessa Data Management Plan-ohjeistuksessa (DMPTuuli; https://dmptuuli.fi/) lähdekoodi on mainittu tutkimuksen tietoaineistona. Lähdekoodiasiakirja on keskeinen osa aineiston käsittelyä ja tulkintaa ja sisältää raportoinnin kannalta oleellisia yksityiskohtia, joiden kattava esittäminen kirjallisissa raporteissa ja yhteenvedoissa ei ole käytännössä mahdollista muulla tavalla kuin julkaisemalla lähdekoodiasiakirja. Lähdekoodi sisältää suuren määrän valintoja, aineiston esikäsittelyä ja valintaa, ja tutkimustiedon mukaan lähes poikkeuksetta ainakin vähäisiä virheitä, joilla voi olla suuri merkitys päätöksenteon perusteena olleiden tietojen arvioinnille. Päätöksenteon perusteiden julkisen arvioinnin kannalta on merkittävää, että tilastojen tulkintaan ja yhteenvetojen laadintaan käytettyä lähdekoodiasiakirjaa koskee sama julkisuuden taso kuin tilastoja ja raportteja. Tavanomaisen viranomaisjulkisuuden lisäksi epidemiamallinnuksen lähdekoodiasiakirjojen avoimuuteen kohdistuu kaksi muuta painavaa suositusta. 1) Sen lisäksi, että lähdekoodiasiakirja kuuluu julkisuuslain piiriin, toteamme valtioneuvoston tehneen epidemialaskelmien osalta 3.5.2020 periaatepäätöksen, jonka mukaan “kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista”. 2) Yllä mainittuun valtioneuvoston raporttiin sisältyviä mallinnuksia laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on allekirjoittanut Avoimen tieteen kansallisen julistuksen 2020-2025 ja sitoutunut myös näin edistämään lähdekoodin avoimuutta asiantuntijatyössä. Lähdekoodin avoimuus on selkeästi kirjattu avoimen tieteen periaatteisiin kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa, ja tavanomaisessa tutkimustoiminnassa tämän katsotaan koskevan sellaista lähdekoodia, jolla tuotettaisiin esimerkiksi valtioneuvoston raportissa esitettyjä kuvaajia ja muita kvantitatiivisia arvioita. Julkisuuslain mukaan viranomaisen toimivaltaan kuuluu pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Pyydämme toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti. Mikäli osa pyydetyistä tiedoista on salassapidettäviä, pyydämme toimittamaan 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa kaiken tämän tietopyynnön alaisen materiaalin, jonka voitte toimittaa, sekä valituskelpoisen päätöksen, joka sisältää salassapidolle tietuekohtaiset perustelut. Pyydämme toimittamaan aineiston viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Viranomaisella on velvollisuus pyrkiä toimittamaan aineisto tarkoituksenmukaisessa ja pyydetyssä muodossa. Lähdekoodit pyydämme tavanomaisessa avoimessa tiedostomuodossaan. Lähdekoodin osalta tämä tarkoittaa sitä muotoa, jossa se on talletettuna tietojärjestelmiin; oletettavasti tämä on plaintext-muodossa oleva lähdekoodiasiakirja. Lähdekoodiasiakirjoja ei koskaan säilytetä tai suoriteta esimerkiksi PDF-muotoisena; tämä tiedostomuoto on epätarkoituksenmukainen lähdekoodin luovutuksen kannalta. Tietoaineistot pyydämme avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset muut dokumentit pyydämme uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne verkkosivulla. Pyydämme toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydämme viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Open Knowledge Finland ry:n puolesta,
Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Dec. 10, 2020, 3:14 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 5 months agoDec. 10, 2020, 3:14 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 5 months agoDec. 10, 2020, 3:15 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020
Date
Dec. 23, 2020, 3:29 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Vastauksena 10.12.2020 tekemäänne tietopyyntöön toimitamme tämän viestin liitteenä olevan materiaalin. Lisäksi materiaalia, jota tietopyyntö koskee, on saatavissa THL:n internetsivuilla osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... . Mikäli koette, että nyt toimitettu materiaali ei täysin vastaa tekemäänne tietopyyntöä, pyydämme, että teette uuden tietopyynnön, jossa yksilöitte vielä haluamanne materiaalin. Huomaattehan, että materiaalin antaminen julkisuuslain nojalla ei poista siihen mahdollisesti kohdistuvia tekijänoikeuksia. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liitetiedosto on poistettu! VY-verkon sähköpostinvälityksessä käytetään suodatuspalvelua. Palvelulla suodatetaan sellaisia viestejä, joiden sisältö saattaa olla laitonta tai haitallista työasemien tietoturvan ja toimivuuden kannalta. Palvelun tarjoaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Viestissä havaittu kielletty tai haitallinen liite on poistettu! Lisätietoja: asiakastuki En bifogad fil har tagits bort! I förmedlingen av e-post via VY-nätet används e-postfiltrering. Filtreringstjänsten filtrerar bort meddelanden vars innehåll kan vara olagligt eller skadligt för datorers säkerhet och funktion. En förbjuden eller skadlig bilaga som upptäckts i meddelandet har tagits bort! Ytterligare information: service desk The attachment has been removed! A filtering service is used to relay email to the VY network. The service will filter messages that may contain content that is illegal or harmful to the workstation's security and functionality. The service is provided by the Government ICT Centre Valtori. A forbidden or harmful attachment detected in the message has been removed! Further information: customer support
 1. 3 years, 5 months agoDec. 23, 2020, 3:30 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020 [#1147]
Date
Dec. 23, 2020, 3:54 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Valitettavasti vastauksessa ollut liitetiedosto on poistettu Valtorin verkon turvatoimenpiteiden vuoksi. Viestissä olis seuraava teksti: "Liitetiedosto on poistettu! VY-verkon sähköpostinvälityksessä käytetään suodatuspalvelua. Palvelulla suodatetaan sellaisia viestejä, joiden sisältö saattaa olla laitonta tai haitallista työasemien tietoturvan ja toimivuuden kannalta. Palvelun tarjoaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Viestissä havaittu kielletty tai haitallinen liite on poistettu! Lisätietoja: asiakastuki" Pyydän siis lähettämään vastauksen uudelleen, kenties jossain toisessa muodossa. ... Ystävällisin terveisin Tarmo Toikkanen Pyynnön numero: 1147 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Dec. 23, 2020, 3:55 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 5 months agoDec. 23, 2020, 3:55 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 5 months agoDec. 23, 2020, 3:56 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020
Date
Dec. 29, 2020, 12:05 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Yritimme lähettää materiaalin tiedostomuodossa .m tai .mat, jonka pitäisi substanssiasiantuntijoiden mukaan parhaiten vastata tietopyyntöänne. Ilmeisesti Valtorin automaattiset toiminnot estävät kategorisesti tällaisessa muodossa olevien tiedostojen lähettämisen THL:n ulkopuolelle. Emme ole törmänneet tähän ongelmaan aiemmin, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun tietoja on pyydetty tällaisessa muodossa. Valitettavasti emme hallinnossa saa näitä tiedostomuotoja avattua ja muutettua suoraan toiseen tiedostomuotoon. Substanssipuolelta sellaiset asiantuntijat, jotka näitä koodeja normaalisti käsittelevät ja joilla on siihen tarkoitukseen sopivat ohjelmat, ovat joululomalla, ja palaavat töihin ilmeisesti vasta joskus tammikuussa. Kokeilimme, että saamme .m-muotoiset tiedostot auki Notepad-ohjelmalla ja voimme kopioida niistä tekstin esimerkiksi word- tai pdf-tiedostoiksi. Sopisiko tällainen toimitustapa teille? Valitettavasti .mat-muotoisia tiedostoja emme saa auki millään ohjelmalla, joten niiden osalta joutunemme odottamaan, että asiantuntijat palaavat töihin. Pahoittelemme, että tietojen toimittaminen on osoittautunut hankalaksi. Emme lainkaan osanneet ennakoida tällaista ongelmaa. Mikäli haluatte tiedot aikaisemmin, tiedostot on luultavasti mahdollista kopioida muistitikulle ja toimittaa muistitikku teille postitse. Tästä voi aiheutua kustannuksia, jotka luultavasti pyrkisimme perimään teiltä. Mikäli tämä vaihtoehto on teistä mielekkäämpi, voimme selvittää sen tarkat kustannukset. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 1. 3 years, 5 months agoDec. 29, 2020, 12:06 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020 [#1147]
Date
Dec. 29, 2020, 4:30 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei! Vaikkapa word-muotoinen dokumentti käy hyvin tässä tapauksessa. Request Number: 1147 Reply To: <<email address>> Post Address: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Address removed >> << Address removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Dec. 29, 2020, 4:31 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 5 months agoDec. 29, 2020, 4:31 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 5 months agoDec. 29, 2020, 4:32 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020 liitteiden uudelleenlähetys
Date
Dec. 31, 2020, 10:27 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Liitteenä sovitusti word-muodossa kaikki ne kooditiedostot, jotka saimme avattua. Paria tiedostoa (.mat-tiedostomuoto) emme saaneet hallinnossa auki. Niiden osalta palaamme asiaan tammikuussa, kun relevantit substanssiasiantuntijat ovat palanneet lomilta. Ystävällisin terveisin, Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 1. 3 years, 5 months agoDec. 31, 2020, 10:28 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/6662/3.10.00/2020 liitteiden uudelleenlähetys [#1147]
Date
Jan. 7, 2021, 8:19 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Lähettämänne tiedostot vaikuttavat samoilta, jotka THL on jo julkaissut sivuillaan osoitteessa https://aineistopankki.thl.fi/l/bBfsr... Tuossa jaetussa paketissa ovat myös varmaankin ne pari .mat-tiedostoa, joiden lähetyksessä oli ongelmia. Tietopyynnössä olisi toki voinut viitata suoraan tuohon julkisesti jaettuun materiaaliin, tiedostoja ei tarvitse erikseen lähettää sähköpostitse. Julkistettu materiaali ei aivan vastaa kuitenkaan tietopyyntöömme. Pyytäisin vielä seuraavaa tietoa: Millä koodilla ja mistä lähtötiedoista "parametrit20201125FIN_BB.mat" -tiedoston arvot on laskettu? Ystävällisin terveisin, Tarmo Toikkanen Pyynnön numero: 1147 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Jan. 7, 2021, 8:19 a.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 4 months agoJan. 7, 2021, 8:19 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 4 months agoJan. 7, 2021, 8:20 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/6662/3.10.00/2020 Asiakirjapyyntö
Date
Jan. 20, 2021, 4:08 p.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject THL/6662/3.10.00/2020 Asiakirjapyyntö Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years, 4 months agoJan. 20, 2021, 4:09 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 4 months agoJan. 20, 2021, 5:20 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: THL/6662/3.10.00/2020 Asiakirjapyyntö [#1147]
Date
Jan. 21, 2021, 2:04 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksista, jotka vastaavat jo tietopyyntöömme varsin hyvin. Vastauksissanne oli matlab- ja R-tiedostoja. Pyytäisin teitä vielä katsomaan, onko teillä löydettävissä kevään malleista myös Python-kieliset koodit, jotka THL mainitsi blogissaan. https://blogi.thl.fi/nain-laskentakoo... ... Ystävällisin terveisin Tarmo Toikkanen Pyynnön numero: 1147 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Jan. 21, 2021, 2:04 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 4 months agoJan. 21, 2021, 2:04 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 4 months agoJan. 21, 2021, 2:05 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön THL/6662/3.10.00/2020
Date
Jan. 27, 2021, 4:20 p.m.
Attachments

Hei, Python-kieliset koodit, jotka on mainittu viittamassanne blogikirjoituksessa, on annettu täällä: https://gitlab.com/2pi360/covid_model... . Tämä linkki löytyy myös viittaamastanne blogikirjoituksesta: https://blogi.thl.fi/nain-laskentakoo... . Linkki toimii ja GitLab ohjelmassa jaetut koodit ovat avattavissa ainakin Chrome-selaimella. Mikäli linkin toiminnassa on ollut ongelmia, tai jaettuja tiedostoja ei ole löytynyt, suosittelen kokeilemaan linkin avaamista Chrome-selaimella. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 1. 3 years, 4 months agoJan. 27, 2021, 4:21 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 3 months agoFeb. 6, 2021, 10:28 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.