This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tasa-arvotiedon keskuksen asiakirjat muille viranomaisille

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
THL:ssa toimiva Tasa-arvotiedon keskus on valtakunnallinen tietopalvelu, joka kokoaa ja välittää ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Keskus toimii tasa-arvotiedon asiantuntijana, vastaa tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin ja tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa. Pyydän sähköisenä kopiona Tasa-arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämät asiakirjat vuosilta 2013-2019.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen asiakirjat muille viranomaisille [#873]
Date
Dec. 9, 2019, 3:48 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. THL:ssa toimiva Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskus on valtakunnallinen tietopalvelu, joka kokoaa ja välittää ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa<< Osoite poistettu >>arvosta. Keskus toimii tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon asiantuntijana, vastaa tasa<< Osoite poistettu >>arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin ja tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten tasa<< Osoite poistettu >>arvotoimijoiden kanssa. Pyydän sähköisenä kopiona Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämät asiakirjat vuosilta 2013<< Osoite poistettu >>2019. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 1 month agoDec. 9, 2019, 3:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Asian THL/2161/3.10.00/2019 käsittelypyyntö
Date
Dec. 10, 2019, 4:45 p.m.
Attachments

Asia: Asiakirjapyyntö. Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämät asiakirjat. Asianumero: THL/2161/3.10.00/2019 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette lähettäneet 9.12.2019 asiakirjapyynnön koskien Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämiä asiakirjoja. Asiakirjapyynnön laajuuden ja mahdollisten salassapidettävien osien tarkastamisen vuoksi tarvitsemme lisäaikaa asiakirjapyyntöön vastaamiselle 1 kk. Asiakirjapyynnön vastauksen uusi määräpäivä on 9.1.2020. Lisäaikapyyntömme perustuu lakiin viranomaisen julkisuudesta (julkisuuslaki) 14 § 3 momentti. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Terveyden << Osoite poistettu >> ja hyvinvoinnin laitos Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 1 year, 1 month agoDec. 10, 2019, 4:46 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Liite. Asiaotteet Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen käsittelemistä tai sitä koskevista asiakirjoista vuosilta 2013<< Osoite poistettu >>2019.
Date
Dec. 13, 2019, 1:22 p.m.
Attachments

Asia: Asiakirjapyyntö. Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämät asiakirjat. Asianumero: THL/2161/3.10.00/2019 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette toimittanut kirjaamon 9.12.2019 asiakirjapyynnön koskien Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen muille viranomaisille lähettämiä asiakirjoja vuosilta 2013 << Osoite poistettu >> 2019. Esittämänne asiakirjapyynnön laajuuden vuoksi, pyydämme teitä tarkentamaan asiakirjapyyntöänne. Oheisessa liitetiedostossa olevista asiaotteista löytyvät kaikki TWeb << Osoite poistettu >> asianhallintajärjestelmään rekisteröidyt Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen asiakirjat. Yksinkertainen sähköpostilistaus haluamistanne asiakirjoista on riittävä tarkennus asiakirjapyyntöönne. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 1 year, 1 month agoDec. 13, 2019, 1:23 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.