Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Olkaa hyvä ja toimittakaa asiakirja josta ilmenee Taistelukenttä 2020 -videon [1] tuotannon kustannukset. Viitteet: [1] https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset [#975]
Date
June 13, 2020, midnight
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Olkaa hyvä ja toimittakaa asiakirja josta ilmenee Taistelukenttä 2020 -videon [1] tuotannon kustannukset. Viitteet: [1] https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 9 months agoJune 13, 2020, midnight: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 9 months agoJune 27, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset [#975]
Date
July 2, 2020, 5:42 a.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset" (13.6.2020, #975) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 6 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 975 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 8 months agoJuly 2, 2020, 5:42 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset [#975]
Date
July 2, 2020, 8:08 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Huvudstaben registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Defence Command Finland. Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 8 months agoJuly 2, 2020, 8:09 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset [#975]
Date
July 2, 2020, 2:19 p.m.
Status
Request resolved

Arvoisa << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , tietopyyntö.fi -palveluun 13.6.2020 lähettämänne "Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset" -tietopyyntö ei ole päätynyt Pääesikunnan tietoon kuin vasta nyt, kun olitte asian tiimoilta yhteydessä. Selvitämme omalta osaltamme mistä syystä pyyntönne ei ole tullut meille asti. Pyydämme lähettämään alkuperäisen pyynnön uudelleen, jotta saamme välitettyä sen asiasta vastaavalle tahoille. ystävällisin terveisin, Pääesikunnan kirjaamo
  1. 2 years, 8 months agoJuly 2, 2020, 2:20 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Tammi Petteri PV PE <petteri.tammi@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Tietopyyntö: Taistelukenttä 2020 -videon kustannukset
Date
July 7, 2020, 11:01 a.m.

" Arvoisa vastaanottaja Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:n 4 momentin perusteella ilmoitan Teille, että tietopyyntönne käsittelyaikaan sovelletaan mainitun lainkohdan perusteella kuukauden käsittelyaikaa. Pyyntönne on laaja, ja asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä sekä tavanomaista suuremman työmäärän. Ilmoitan teille jo tässä vaiheessa, että Puolustusvoimilla ei ole hallussaan pyytämäänne asiakirjaa. Puolustusvoimien hallintoyksiköiden talousarvioiden toimeenpanoasiakirjat ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 10 kohdan perusteella, eikä ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua. Taistelukenttä ja tulikaste 2020-oppimateriaalipaketti on vain yksi osa Puolustusvoimien palvelukeskuksen oppimateriaalituotantoa vuosina 2016-2020. Puolustusvoimien palvelukeskus ei erittele oppimateriaalituotannon budjettia yksittäisen oppimateriaalin tarkkuudella. Taistelukenttä-video taas on vain yksi osa Taistelukenttä ja tulikaste 2020-oppimateriaalipakettia, ja sen budjetti jakaantuu usealle eri hallintoyksikölle ja usealle eri vuodelle. Taistelukenttä-videon kuvaukset ajoittuivat kahden-kolmen vuoden ajalle. Kaikkiaan kuvauspäiviä oli 85. Taistelukenttää ei silti voi tuotantonsa puolesta suoraan verrata "oikeisiin" elokuviin. Puolustusvoimilla esimerkiksi kalusto on tietysti olemassa jo omasta takaa, tekijöinä ja asiantuntijoina toimivat Puolustusvoimien omat työntekijät. Noin puolet elokuvan materiaalista on kuvattu taisteluharjoituksissa, jotka olisi pidetty muutenkin. Joihinkin tehtäviin, kuten äänen jälkikäsittelyyn ja maskeeraukseen, on pitänyt palkata ulkopuolista työvoimaa. Ja esimerkiksi lavastusta ja pyrotekniikkaa on pitänyt hankkia muualta. Näistä on tullut tuotantokustannuksia." Maj Petteri Tammi Senior Staff Officer Defence Command Finland Training Division (J7) Fabianinkatu 2 P.O. Box 919, FI-00131 HELSINKI FINLAND tel: +358 (0)299 510 164 email: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 8 months agoJuly 7, 2020, 11:02 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja AQ13222
Date
July 13, 2020, 9:51 a.m.
Attachments

Hei, Ohessa Pääesikunnan asiakirja AQ13222. ystävällisin terveisin, Pääesikunnan kirjaamo Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 8 months agoJuly 13, 2020, 9:52 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 8 months agoJuly 14, 2020, 1:46 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.