Pohjolakotia koskeva rikostutkinta

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Haluan saada nähtäväksi Pohjolakodin rikostutkintaa koskevat julkiset asiakirjat sekä tiedon, mikä tutkinnan tilanne tällä hetkellä on.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pohjolakotia koskeva rikostutkinta [#1120]
Date
Nov. 23, 2020, 10 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan saada nähtäväksi Pohjolakodin rikostutkintaa koskevat julkiset asiakirjat sekä tiedon, mikä tutkinnan tilanne tällä hetkellä on.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 23, 2020, 10:24 p.m.
Status
Request resolved

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 6 months agoNov. 23, 2020, 10:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 6 months agoNov. 23, 2020, 10:25 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_OULU <oulu.krp@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
VS: Pohjolakotia koskeva rikostutkinta [#1120]
Date
Nov. 24, 2020, 9:43 a.m.

Hei ! Asiakokonaisuuden esitutkinta on vielä kesken. Pääsääntöisesti koko esitutkinta koskee lastensuojeluun ja sosiaalitoimeen liittyviä asioita. Näin ollen Julkisuuslaki 24 luvun 1 §:n kohtien 3 ja 25 nojalla asiat on salassa pidettäviä. Keskusrikospoliisi kieltäytyy toimittamasta asiakirjoja pyyntönne perusteella, jotka ovat salassa pidettäviä. Mikäli haluatte tähän asiaan valituskelpoisen ratkaisun, voitte saattaa asian JulkL 14 §:n mukaisesti Keskusrikospoliisin ratkaistavaksi. Pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> haluatteko siirtää asian viraston ratkaistavaksi. Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation Tutkintaosasto / Criminal Investigation Ari Soronen Rikosylikomisario / Detective Superintendent Oulun yksikön päällikkö / Head of Oulu Unit tel. +358 295 485 002 fax. 0295 411 831
  1. 3 years, 6 months agoNov. 24, 2020, 9:44 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 6 months agoDec. 6, 2020, 10:16 a.m.: Keskusrikospoliisi answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Pohjolakotia koskeva rikostutkinta [#1120]
Date
Dec. 6, 2020, 10:17 a.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hei, Kiitos vastauksesta. Minulle riittää tieto, että esitutkinta on kesken. Jään odottamaan tiedotusta sen valmistuttua. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1120 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 6 months agoDec. 6, 2020, 10:18 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.