P1- ja P2 -testien tulostietoni

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Saanko omat koetulokseni henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset? Tiedot voivat olla sähköisessä muodossa tai paperikopioina.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
P1- ja P2 -testien tulostietoni [#665]
Date
Oct. 20, 2018, 3:38 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko omat koetulokseni henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset? Tiedot voivat olla sähköisessä muodossa tai paperikopioina.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 5 years, 8 months agoOct. 20, 2018, 3:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1- ja P2 -testien tulostietoni [#665]
Date
Oct. 22, 2018, 9:48 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1- ja P2 -testien tulostietoni [#665]
Date
Oct. 22, 2018, 9:48 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaa
 1. 5 years, 8 months agoOct. 22, 2018, 9:49 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Rekisteritietojenne tarkastuspyynnöstä
Date
Oct. 22, 2018, 2:31 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette Pääesikunnalle osoittamallanne kirjeellä (AO19083) tiedustelleet mahdollisuutta "saada omat koetulokseni henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset" teille ilmeisimmin varusmiespalveluksen yhteydessä suoritetuista soveltuvuustestauksista. Rekisterin rekisterivastuuhenkilönä ilmoitan teille seuraavaa: Puheena olevat ns P -testien tulokset kuuluvat asevelvollisuuslain (1438/2007) 94§:ssä kuvattuun asevelvollisrekisterin tietosisältöön. Asevelvollisuuslain 91§:n 3. momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn (asevelvollisrekisterissä) sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä. Edelleenkin voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) 26§:ssä säädetään tarkastusoikeudesta. Säännöksen 1. momentin mukaan Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolain 28§:n 1-2 momenteissa seuraavasti: " Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi." Käyttääksenne teille kuuluvaa tarkastusoikeutta teidän tulee siis toimia edellä kuvatulla tavalla ja toimittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö näiden henkilötietojen tarkastamisesta. Samalla ilmoitan teille, että testitulosten tarkastaminen toteutetaan henkilökohtaisesti käymällä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla sen jälkeen kun Pääesikunnan koulutusosasto on antanut heille toimeksiannon tarkastuksen toteuttamisesta. Ilmoitan teille myös, että henkilötietojen tarkastusoikeus tässä asiassa koskee testin tulosta (P -luku ja testin osioiden pistemäärät, joista luku muodostuu) Tämä tarkoittaa sitä, että teille ei laadita erillislausuntoja testin tulkinnasta ja sen ilmentämistä henkilökohtaisista ominaisuuksistanne. Tätä asiaanne olen käsitellyt hallintolain (434/2003) 8§:ssä tarkoitettuna neuvonta-asiana. Saatan teille annetun ohjauksen Puolustusvoimien tietosuojavastaava Juhani Parkkarin tiedoksi. Pyydän Pääesikunnan kirjaamoa diaroimaan tämän annetun vastauksen Alasen pyyntöä koskevalle asialle rajatulla käyttäjäryhmällä Laitinen/Parkkari. Ystävällisesti Kari J Laitinen Erikoissuunnittelija Pääesikunnan koulutusosasto
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Rekisteritietojenne tarkastuspyynnöstä
Date
Oct. 22, 2018, 2:31 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette Pääesikunnalle osoittamallanne kirjeellä (AO19083) tiedustelleet mahdollisuutta "saada omat koetulokseni henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset" teille ilmeisimmin varusmiespalveluksen yhteydessä suoritetuista soveltuvuustestauksista. Rekisterin rekisterivastuuhenkilönä ilmoitan teille seuraavaa: Puheena olevat ns P -testien tulokset kuuluvat asevelvollisuuslain (1438/2007) 94§:ssä kuvattuun asevelvollisrekisterin tietosisältöön. Asevelvollisuuslain 91§:n 3. momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn (asevelvollisrekisterissä) sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä. Edelleenkin voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) 26§:ssä säädetään tarkastusoikeudesta. Säännöksen 1. momentin mukaan Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolain 28§:n 1-2 momenteissa seuraavasti: " Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi." Käyttääksenne teille kuuluvaa tarkastusoikeutta teidän tulee siis toimia edellä kuvatulla tavalla ja toimittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö näiden henkilötietojen tarkastamisesta. Samalla ilmoitan teille, että testitulosten tarkastaminen toteutetaan henkilökohtaisesti käymällä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla sen jälkeen kun Pääesikunnan koulutusosasto on antanut heille toimeksiannon tarkastuksen toteuttamisesta. Ilmoitan teille myös, että henkilötietojen tarkastusoikeus tässä asiassa koskee testin tulosta (P -luku ja testin osioiden pistemäärät, joista luku muodostuu) Tämä tarkoittaa sitä, että teille ei laadita erillislausuntoja testin tulkinnasta ja sen ilmentämistä henkilökohtaisista ominaisuuksistanne. Tätä asiaanne olen käsitellyt hallintolain (434/2003) 8§:ssä tarkoitettuna neuvonta-asiana. Saatan teille annetun ohjauksen Puolustusvoimien tietosuojavastaava Juhani Parkkarin tiedoksi. Pyydän Pääesikunnan kirjaamoa diaroimaan tämän annetun vastauksen Alasen pyyntöä koskevalle asialle rajatulla käyttäjäryhmällä Laitinen/Parkkari. Ystävällisesti Kari J Laitinen Erikoissuunnittelija Pääesikunnan koulutusosasto
 1. 5 years, 8 months agoOct. 22, 2018, 2:32 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
 2. 5 years, 7 months agoNov. 20, 2018, 3:35 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
 3. 5 years, 7 months agoNov. 20, 2018, 3:35 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Rekisteritietojenne tarkastuspyynnöstä [#665]
Date
Nov. 24, 2018, 3:17 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Tarvitaanko tähän pyyntöön lisätietoja vai mikä kestää? Tietopyyntööni "P1- ja P2 -testien tulostietoni" (20.10.2018, #665) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 22 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 665 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 5 years, 6 months agoNov. 24, 2018, 3:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Rekisteritietojenne tarkastuspyynnöstä [#665]
Date
Nov. 25, 2018, 3:55 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> . Pääesikunnan koulutusosasto on vastannut Teille asiassanne jo 22.10.2018 Liitän tästä vastauksesta annetun kopion tähän sähköpostiini. Vastaus on myös diaroitu tunnuksella AO19187 Pääesikunnan asianhallintajärjestelmään. Riippumatta siitä, että olette saattanut asianne vireille ns. Vireillä olevan asianne käsittelyaikaan ei sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14§:n 4. momentissa säädettyä 2 viikon määräaikaa, vaan esillä oleva asianne ratkaistaan henkilötietojen tarkastuspyyntönä, josta säädetään edelleenkin voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) 26-28 §:issä. Käyttääksenne tätä oikeuttanne Teidän tulee menetellä asiassa Teille aikaisemmin annetussa ohjauksessa kuvatulla tavalla. Pääesikunnan koulutusosaston asiaanne koskeva aikaisempi vastaus on myös näkyvillä asianne vireille saattamiseen käyttämässänne "julkisuuslaki -portaalissa". Mikäli haluatte asiassanne valituskelpoisen päätöksen, niin pyydän ilmoittamaan siitä ja toimitan sen teille todisteellisesti käytettäväksenne asianne myöhempää käsittelyä vasten. Ystävällisesti Kari J Laitinen Pääesikunnan koulutusosasto. Saatan Teille annetun vastauksen Puolustusvoimien tietosuojavastaava Juhani Parkkarin ja Pääesikunnan henkilöstöosaston tietoon. Pyydän Pääesikunnan kirjaamoa kirjaamaan annetun vastauksen << Nimi poistettu >> Alasen asian aikaisempaa käsittelyä koskevalle asialle
 1. 5 years, 6 months agoNov. 25, 2018, 3:56 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Asiaanne koskeva päätös
Date
Nov. 28, 2018, 8:47 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Oheisena toimitan teille asiaanne koskevan hallintopäätöksen. Pääesikunnan kirjaamo toimittaa Teille myös päätöksen kirjallisena antamaanne postiosoitteeseen. Ystävällisesti Kari J Laitinen Pääesikunnan koulutusosasto
 1. 5 years, 6 months agoNov. 28, 2018, 8:48 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Satela Riitta PV PE <riitta.satela@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja AO21594
Date
Nov. 29, 2018, 12:28 p.m.
Attachments

Ohessa Pääesikunnan vastaus AO21594 Ystävällisin terveisin Pääesikunnan kirjaamo <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 6 months agoNov. 29, 2018, 12:29 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pääesikunnan asiakirja AO21594 [#665]
Date
Dec. 10, 2018, 5:19 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Voinko toimittaa käsin allekirjoitetun ja skannatun pyynnön sähköisesti, ja jos voin, miten? Jos tämä ei ole mahdollista, missä minun tulee asioida henkilökohtaisesti? Ystävällisesti, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 665 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 5 years, 6 months agoDec. 10, 2018, 5:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Pääesikunnan asiakirja AO21594 [#665]
Date
Dec. 10, 2018, 6 p.m.

Hei Kyllä sinä voit. Koska olen rekisterivastuuhenkilö niin voit toimittaa sen suoraan minulle tähän sähköpostiini. Muista merkitä siihen henkilötunnuksesi, koska tulosten etsintä tapahtuu hetulla. Tiedot tarkastetaan sen jälkeen kun olen antanut Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle toimeksiannon käymällä heidän toimipisteessään Tuusulassa. Ystävällisesti Kari J Laitinen
 1. 5 years, 6 months agoDec. 10, 2018, 6:01 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
 2. 5 years, 6 months agoDec. 15, 2018, 3:53 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.