This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Omistajaohjausyksikön Finavia-päätökset

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän valtioneuvoston Omistajaohjausyksikön päätökset jotka liittyy Finaviaan suoraan tai välillisesti kuluvalta hallituskaudelta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Omistajaohjausyksikön Finavia-päätökset [#605]
Date
May 21, 2018, 4:43 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän valtioneuvoston Omistajaohjausyksikön päätökset jotka liittyy Finaviaan suoraan tai välillisesti kuluvalta hallituskaudelta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 8 months agoMay 21, 2018, 4:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
May 21, 2018, 4:59 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office
  1. 2 years, 8 months agoMay 21, 2018, 5 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Omistajaohjausyksikön Finavia-päätökset [#605]
Date
May 28, 2018, 2:14 p.m.
Attachments

Viite: Tietopyynnöt 21.5.2018, VNK/895/71/2018, VNK/896/71/2018 ja VNK/898/71/2018 Arvoisa << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette tehnyt valtioneuvoston kanslian kirjaamoon seuraavat kolme tietopyyntöä: 1) pyydän valtioneuvoston omistajaohjausyksikön päätökset, jotka liittyvät Finaviaan suoraan tai välillisesti kuluvalta hallituskaudelta, 2) pyydän finanssineuvos Petri Vihervuoren käsittelemät tai vastaanottamat dokumentit, jotka liittyvät Finavian omistajaohjaukseen ja 3) pyydän valtioneuvoston dokumentit, jotka liittyvät Finavian Life in hel –kampanjaan. Vastauksena tietopyyntöönne valtioneuvoston omistajaohjausosasto ilmoittaa seuraavaa: Liikenne- ja viestintäministeriö siirsi Finavia Oyj:n osakkeet ja sitä myötä myös yhtiön omistajaohjauksen valtioneuvoston kanslialle 1.4.2017 alkaen. Näin ollen valtioneuvoston kanslialla ei ole käytössään Finaviaa koskevaa päätöksentekodokumentaatiota tätä aikaisemmalta ajalta, vaan ne ovat mahdollisesti saatavissa liikenne- ja viestintäministeriöstä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on tehnyt 1.4.2017 jälkeen seuraavat päätökset: 1) Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2017 2) Finavia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2017 3) Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2018 Edellä mainituista asiakirjoista oheistetaan jäljennökset tämän viestin liitteeksi. Mitä tulee tietopyyntönne kohtaan 2), finanssineuvos Petri Vihervuori ei ole käsitellyt tai vastaanottanut Finavian omistajaohjaukseen liittyviä dokumentteja. Niin ikään tietopyynnön 3) osalta voidaan todeta, ettei valtioneuvoston omistajaohjausosaston käytössä ole dokumentteja, jotka liittyvät Finavian Life in hel –kampanjaan. Ystävällisin terveisin, Ilpo Nuutinen Hallitusneuvos - Regeringsråd - Senior Government Counsellor Varatuomari, OTK, OTL, KTM Valtioneuvoston kanslia - Statsrådets kansli - Prime Minister's Office Omistajaohjausosasto - Avdelningen för ägarstyrning - Ownership Steering Department PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, Finland Tel. +358 2951 60145 Mobile +358 40 500 0535 <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 7 months agoMay 28, 2018, 2:15 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.