Koskelan surman esitutkintapöytäkirja

Request to:
Helsingin käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluaisin lukea esitutkintapöytäkirjan.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koskelan surman esitutkintapöytäkirja [#1257]
Date
March 8, 2021, 12:20 p.m.
To
Helsingin käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin lukea esitutkintapöytäkirjan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 9 months agoMarch 8, 2021, 12:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin käräjäoikeus.
  2. 1 year, 9 months agoMarch 8, 2021, 12:22 p.m.: Received an email from Helsingin käräjäoikeus.
From
"Noreply (oikeus.fi)" <noreply@oikeus.fi> – Helsingin käräjäoikeus
Subject
RE: Koskelan surman esitutkintapöytäkirja [#1257]
Date
March 8, 2021, 12:22 p.m.
Status
Awaiting response

<<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. <<sähköpostiosoite>> har fått Ert e-postmeddelande.
From
"Kemppainen Tiina (KO)" <tiina.kemppainen@oikeus.fi> – Helsingin käräjäoikeus
Subject
Asiakirjatilaus
Date
March 12, 2021, 2:56 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Viitaten tietopyyntöönne 8.3.2021-päivämääränä. Olette lähettänyt Helsingin käräjäoikeuteen tietopyynnön, jossa pyydätte asian R 21/1058 asiakirjoja. Koska tietopyyntönne kohteena olevat asiakirjat sisältävät muun muassa henkilötietoja, meidän on esitettävä täsmentäviä kysymyksiä, että voimme käsitellä pyyntönne asianmukaisesti. Pyydämme teitä antamaan seuraavat lisätiedot, jotta voimme jatkaa pyyntönne käsittelyä: * Mihin käyttötarkoitukseen henkilötietoja tarvitaan? * Onko henkilötietoja tarkoitus luovuttaa edelleen? * Kuinka henkilötiedot on tarkoitus suojata? Tämä täsmennyspyyntö perustuu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan "Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää." Pyydämme teitä lähettämään tiedot viimeistään 26.3.2021 päivämäärään mennessä. Jatkamme tietopyyntönne käsittelyä, kunhan saamme teiltä tarvittavat lisätiedot. Jos emme saa teiltä tietoja määräpäivään mennessä, asian käsittely raukeaa. Lisäksi asiakirjoja ei ole sähköisesti ja asiakirjassa on huomattava määrä sivuja, joten sähköpostitse niitä emme voi toimittaa. Käräjäoikeus perii 3,60 euroa / sivulta. Asiakirjat voivat olla saatavilla poliisilta sähköisesti, joten voitte myös heiltä tiedustella asiakirjojen saantia. Ystävällisin terveisin Tiina Kemppainen käräjäsihteeri Helsingin käräjäoikeus os. 4 Porkkalankatu 13 / PL 650, 00181 Helsinki Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > (kirjaamo) Puhelin: 029 56 44473 (suora), 029 56 44200 (vaihde) Tämä sähköposti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Se on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. Detta e-post kan innehålla konfidentiell information och är avsett endast för mottagaren. Om ni inte är rätt mottagare, vänligen meddela avsändaren och förstör meddelandet.
  1. 1 year, 8 months agoMarch 12, 2021, 2:57 p.m.: Received an email from Helsingin käräjäoikeus.