Koskelan surman asiakirjat

Request to:
Helsingin käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Haluan koskelan murhasta esitutkintapöytäkirjat

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koskelan surman asiakirjat [#1321]
Date
March 25, 2021, 11:54 p.m.
To
Helsingin käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan koskelan murhasta esitutkintapöytäkirjat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (oikeus.fi)" <noreply@oikeus.fi> – Helsingin käräjäoikeus
Subject
RE: Koskelan surman asiakirjat [#1321]
Date
March 25, 2021, 11:56 p.m.
Status
Awaiting response

<<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. <<sähköpostiosoite>> har fått Ert e-postmeddelande.
  1. 3 years, 4 months agoMarch 25, 2021, 11:56 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin käräjäoikeus.
  2. 3 years, 4 months agoMarch 25, 2021, 11:57 p.m.: Received an email from Helsingin käräjäoikeus.
From
"Kemppainen Tiina (KO)" <tiina.kemppainen@oikeus.fi> – Helsingin käräjäoikeus
Subject
VS: Koskelan surman asiakirjat [#1321]
Date
March 30, 2021, 8:23 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Viitaten tietopyyntöönne 25.3.2021. Olette lähettänyt Helsingin käräjäoikeuteen tietopyynnön, jossa pyydätte R 21/1058 asiakirjoja. Koska tietopyyntönne kohteena olevat asiakirjat sisältävät muun muassa henkilötietoja, meidän on esitettävä täsmentäviä kysymyksiä, että voimme käsitellä pyyntönne asianmukaisesti. Pyydämme teitä antamaan seuraavat lisätiedot, jotta voimme jatkaa pyyntönne käsittelyä: • Mihin käyttötarkoitukseen henkilötietoja tarvitaan? • Onko henkilötietoja tarkoitus luovuttaa edelleen? • Kuinka henkilötiedot on tarkoitus suojata? Tämä täsmennyspyyntö perustuu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan ”Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.” Pyydämme teitä lähettämään tiedot viimeistään 12.4.2021 päivämäärään mennessä. Jatkamme tietopyyntönne käsittelyä, kunhan saamme teiltä tarvittavat lisätiedot. Jos emme saa teiltä tietoja määräpäivään mennessä, asian käsittely raukeaa. Todettakoon, että asiakirjoja ei ole käräjäoikeudella sähköisesti ja asiakirjassa on huomattava määrä sivuja, joten sähköpostitse niitä ei välttämättä ole saatavilla. Käräjäoikeus perii 3,60 euroa / sivulta. Asiakirjoja on saanut poliisilta sähköisessä muodossa, joten suosittelen pyytämään asiakirjoja heiltä. Ystävällisin terveisin Tiina Kemppainen käräjäsihteeri Helsingin käräjäoikeus os. 4 Porkkalankatu 13 / PL 650, 00181 Helsinki Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> (kirjaamo) Puhelin: 029 56 44473 (suora), 029 56 44200 (vaihde) Tämä sähköposti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Se on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. Detta e-post kan innehålla konfidentiell information och är avsett endast för mottagaren. Om ni inte är rätt mottagare, vänligen meddela avsändaren och förstör meddelandet.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 30, 2021, 8:24 a.m.: Received an email from Helsingin käräjäoikeus.
  2. 3 years, 3 months agoApril 18, 2021, 12:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.