Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi?

Request to:
Maaseutuvirasto Mavi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
"Maaseutuvirasto Mavi olisi halunnut julkistaa kansalliset maataloustukitiedot jo 2015, mutta asia pysähtyi silloisen maatalousministeri Kimmo Tiilikaisen pöydälle. Nyt tukien julkistamiselle ei olisi enää mitään estettä, mutta käytännössä asialle ei ole tapahtunut mitään." Lähde: https://www.mustread.fi/artikkelit/mt... Julkaiskaa tukitiedot, tai perustelkaa julkisuuslaihin ja mahdollisesti muuhun erikoislainsäädäntöön liittyen, miksi tietoja ei voi julkaista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi? [#496]
Date
Nov. 8, 2017, 10:32 p.m.
To
Maaseutuvirasto Mavi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
"Maaseutuvirasto Mavi olisi halunnut julkistaa kansalliset maataloustukitiedot jo 2015, mutta asia pysähtyi silloisen maatalousministeri Kimmo Tiilikaisen pöydälle. Nyt tukien julkistamiselle ei olisi enää mitään estettä, mutta käytännössä asialle ei ole tapahtunut mitään." Lähde: https://www.mustread.fi/artikkelit/mt... Julkaiskaa tukitiedot, tai perustelkaa julkisuuslaihin ja mahdollisesti muuhun erikoislainsäädäntöön liittyen, miksi tietoja ei voi julkaista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/496/up/0317352a099295d169cff574c731d4ec13e667d1/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 7 months agoNov. 8, 2017, 10:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maaseutuvirasto Mavi.
From
Mavi Kirjaamo <kirjaamo@mavi.fi> – Maaseutuvirasto Mavi
Subject
VS: Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi? [#496]
Date
Nov. 9, 2017, 7:55 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Maaseutuviraston kirjaamossa.
  1. 6 years, 7 months agoNov. 9, 2017, 7:56 a.m.: Received an email from Maaseutuvirasto Mavi.
From
Mavi Kirjaamo <kirjaamo@mavi.fi> – Maaseutuvirasto Mavi
Subject
VS: Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi? [#496]
Date
Nov. 9, 2017, 7:59 a.m.
Status
Awaiting response

Asian käsittelynumero: 2108/07.02.02.00/2017 Tietojenluovutus: <<sähköpostiosoite>> Erityisasiantuntija Hanna Westinen, puh. 0295 31 2260
  1. 6 years, 7 months agoNov. 9, 2017, 8 a.m.: Received an email from Maaseutuvirasto Mavi.
From
Mavi Kirjaamo <kirjaamo@mavi.fi> – Maaseutuvirasto Mavi
Subject
VS: Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi? [#496]
Date
Nov. 9, 2017, 8:11 a.m.
Status
Request resolved

Muutos asianumeron asiaryhmään: 2108/00.01.02.02.01/2017 Ystävällisin terveisin kirjaamo Maaseutuvirasto
  1. 6 years, 7 months agoNov. 9, 2017, 8:12 a.m.: Received an email from Maaseutuvirasto Mavi.
  2. 6 years, 6 months agoNov. 23, 2017, 1 a.m.: This request became overdue
From
Mavi Tiedonluovutus <tiedonluovutus@mavi.fi> – Maaseutuvirasto Mavi
Subject
VS: Kansalliset maataloustukitiedot julkiseksi? [#496]
Date
Nov. 23, 2017, 1:56 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Maaseutuviraston EU-tukitietojen hakupalvelu on vain katselupalvelu: tietoja ei voi tallentaa tiedostoksi eikä määritellä avoimeksi dataksi, sillä kyse on henkilötiedoista. Nimien ja muiden henkilötietojen julkaisemiselle verkossa tulee olla hyvät perusteet. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 19.4.2017 tekemässään ratkaisussaan (dnro 1089/4/16) arvioi henkilöiden nimien julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn henkilötietojen suojan kautta. Ratkaisussa todetaan, että vaikka viranomaisen toiminnan päämäärien saavuttaminen on yleisen yhteiskunnallisen intressin kannalta tärkeää ja muodostaa siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävän syyn, on sääntelyn merkitessä perusoikeuden rajoittamista muidenkin yleisten rajoittamisedellytysten oltava käsillä. Henkilötietojen julkaisu Internetissä on käytännössä henkilötietojen sähköistä luovuttamista ja sovellettavaksi tulee julkisuuslain (621/1999) 16.3 §. Tietosuojavaltuutetun ohjeessa vuodelta 2010 todetaan seuraavaa: ”Henkilötietojen laittaminen kotisivuille (avoimeen internet-verkkoon) merkitsee, että · henkilötietoja luovuttava rekisterinpitäjä ei voi enää hallita ko. tietojen käyttöä. Kysymyksessä on henkilötietojen luovutus · luovutuksensaajia ovat kaikki, jotka voivat internetiä käyttää ja kotisivuja katsella. Luovutuksensaajien käyttötarkoitusta ei voida selvittää. Mainituista syistä JulkL:n 16.3. edellytykset henkilötietojen luovutukselle eivät täyty. Kotisivuille ei henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja ilman asianomaisen henkilön asianmukaista suostumusta siten saa laittaa. Suostumus tarvitaan, koska internetissä tietoja voivat käsitellä ketkä tahansa, eikä tällaisella internetin käyttäjällä ole henkilötietolain 8 §:n muulla perusteella oikeutta kerätä eikä käsitellä kyseisiä henkilötietoja.
  1. 6 years, 6 months agoNov. 23, 2017, 1:57 p.m.: Received an email from Maaseutuvirasto Mavi.
  2. 3 years, 11 months agoJuly 19, 2020, 11:43 a.m.: Maaseutuvirasto Mavi refused to provide information on the grounds of n/a.