FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen

Request to:
Maanmittauslaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme saada käyttöömme kaikkia FinnRef paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviä julkisia asiakirjoja. Maa- ja Metsätalousministeriö on selvittämässä FinnRef -referenssivastaanotinverkoston mittausdatoja avaamista kaupallisille toimijoille. Operoimme ja tarjoamme kaupallista paikannuspalvelua ja mahdollisilla toimilla on oleellinen merkitys omaan liiketoiminntamme tulevaisuudessa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1152]
Date
Dec. 18, 2020, 1:27 p.m.
To
Maanmittauslaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada käyttöömme kaikkia FinnRef paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviä julkisia asiakirjoja. Maa- ja Metsätalousministeriö on selvittämässä FinnRef -referenssivastaanotinverkoston mittausdatoja avaamista kaupallisille toimijoille. Operoimme ja tarjoamme kaupallista paikannuspalvelua ja mahdollisilla toimilla on oleellinen merkitys omaan liiketoiminntamme tulevaisuudessa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 9 months agoDec. 18, 2020, 1:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maanmittauslaitos.
From
"Huvinen Ari (MML)" <ari.huvinen@maanmittauslaitos.fi> – Maanmittauslaitos
Subject
FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1152]
Date
Dec. 31, 2020, 1:06 p.m.
Status
Request resolved

Hei, << Nimi poistettu >> edustajanaan << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> on toimittanut Maanmittauslaitokselle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999) perustuvan tietopyynnön 18.12.2020. Tietopyyntöä koskeva asia on vireillä Maanmittauslaitoksessa asianhallintanumerolla MML 52702/00 06 03/2020. Tietopyyntöä koskeva asia käsitellään Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikössä. Edellä tarkoitettu tietopyyntö kohdistuu tietopyynnön mukaan kaikkiin FinnRef-paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviin julkisiin asiakirjoihin. Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikkö vastaa, ettei Maanmittauslaitoksella ole tietopyynnön kohteena olevia FinnRef-paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviä julkisia tai salassa pidettäviä asiakirjoja. Tämä vastaus tietopyyntöön on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu kielteinen vastaus tietopyyntöön. Kieltäytymisen syynä on se, ettei tietopyynnön vastaanottaneella viranomaisella eli Maanmittauslaitoksella ole tietopyynnön kohteena olevia asiakirjoja. Asia voidaan halutessanne saattaa viranomaisen eli Maanmittauslaitoksen ratkaistavaksi, jolloin asiassa annetaan hallintolain (434/2003) 43–45 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös valitusosoituksineen. Asian saattamisesta Maanmittauslaitoksen ratkaistavaksi edellä tarkoitetulla tavalla ei peritä maksua. Pyydämme Teitä ilmoittamaan, mikäli haluatte saattaa asian Maanmittauslaitoksen ratkaistavaksi edellä kuvatun mukaisesti. Pyydämme Teitä ilmoittamaan asiasta joko sähköpostitse osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > tai postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään keskiviikkona 13.1.2021. Ilmoituksen yhteydessä tulee mainita asian asianhallintanumero MML 52702/00 06 03/2020. Mikäli ette toimita Maanmittauslaitokselle edellä kuvattua ilmoitusta kyseiseen määräpäivään mennessä, asian käsittely Maanmittauslaitoksessa päättyy tämän vastauksen antamiseen. Voitte halutessanne toimittaa Maanmittauslaitokselle edellä tarkoitetun ilmoituksen myös myöhemmin, jolloin asia saatetaan vireille uudelleen valituskelpoisen ratkaisun antamiseksi asiassa. Kohteliaimmin, Ari Huvinen, johtaja
  1. 2 years, 9 months agoDec. 31, 2020, 1:07 p.m.: Received an email from Maanmittauslaitos.
  2. 2 years, 8 months agoJan. 18, 2021, 8:01 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.