Finanssivalvonnan Lehdistötiedote 19.2.2016 – 1/2016

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Finanssivalvonta on 19.2.2016 kehoittanut ihmisiä vastaamaan pankkien esittämiin tarpeellisiin kysymyksiin. "Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin." Koska kysymys on viranomaisen antamasta ohjeistuksesta, vaadin asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on määritellyt nämä ihmisille esitettävät tarpeelliset kysymykset.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finanssivalvonnan Lehdistötiedote 19.2.2016 – 1/2016 [#354]
Date
July 20, 2016, 12:31 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Finanssivalvonta on 19.2.2016 kehoittanut ihmisiä vastaamaan pankkien esittämiin tarpeellisiin kysymyksiin. "Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin." Koska kysymys on viranomaisen antamasta ohjeistuksesta, vaadin asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on määritellyt nämä ihmisille esitettävät tarpeelliset kysymykset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/354/up/80541a60c71e71e18b02bc6c2a95f9ebf7300932/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 10 months agoJuly 20, 2016, 12:31 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne
Date
July 27, 2016, 12:31 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, tietopyynnössänne (Fivan diaarinumero FIVA 43/04.03/2016) olette vaatinut asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on määritellyt tarpeelliset kysymykset, joihin Finanssivalvonta on viitannut lehdistötiedotteessaan 19.2.2016 – 1/2016 ”Pankkien menettelytavat asiakkaan tuntemistietojen hankkimisessa.” Oheisena linkki tähän lehdistötiedotteeseen: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tie... Tässä lehdistötiedotteessa Finanssivalvonta toteaa mm. että ”Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin. Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti.” Finanssivalvonta käsittelee tietopyyntöjä koskevat asiat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Finanssivalvonnalla ei ole hallussaan tietopyynnössänne mainittua asiakirjaa, joten Finanssivalvonta ei voi luovuttaa sitä Teille. Finanssivalvonta ei määrittele niitä kysymyksiä, joilla pankki tai muu finanssilaitos hankkii tarvitsemansa asiakkaantuntemistiedot. Lainsäätäjä on antanut pankeille mahdollisuuden itse muotoilla kysymykset, joilla pankki pyrkii pääsemään selville asiakassuhteesta. Pankki tai muu finanssiyritys laatii kysymykset itse lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti. Pankki saa kysyä asioita, jotka ovat tarpeellisia juuri kyseessä olevassa asiakassuhteessa. Tiedoilla, joita asiakas antaa pankille, on siis merkitystä, kun pankki seuraa asiakassuhteen kehittymistä ja arvioi, onko asiakkaan pankkikäyttäytyminen tavanomaista ja juuri kyseiselle asiakkaalle tyypillistä. Asiakassuhteen jatkuva seuranta kuuluu asiakkaantuntemissääntelyn nojalla pankin velvoitteisiin. Pankkien esittämien kysymysten tarpeellisuutta tarkastellaan asiakassuhteen riskillisyyden kautta. Koska asiakkaan antamien vastausten pohjalta pankki arvioi, onko asiakassuhteessa kaikki kohdallaan, pankin esittämien kysymysten on keskityttävä asiakkaan pyytämien palvelujen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Jos asiakkaalla on esimerkiksi monimutkaisia tuotteita, säännöllistä ulkomaista maksuliikennettä, paljon kotimaista maksuliikennettä eri pankkien välillä tai yhteyksiä korkeampiriskisiin henkilöihin tai valtioihin, on pankin hyvä olla selvillä näistä asioista voidakseen ymmärtää asiakkaan tilitapahtumia ja havaitakseen epätavanomaisuudet. Kun pankilla on nämä asiat tiedossa, ei asiakkaan toiminta aiheuta turhia kyselyjä. Verkkosivullaan http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fin... Fiva toteaa mm. ”Laki edellyttää, että pankki tuntee asiakkaansa koko asiakassuhteen ajan. On mahdollista, että pankki ei ole asiakassuhteen perustamisvaiheessa tiedustellut asiakkaalta kaikkia asiakkaan tuntemiseksi tarpeellisia tietoja, jos nykyinen laki ei ollut vielä silloin voimassa tai mahdollisesti kaikille tiedoille ei tuolloin ollut tarvetta. Pankilla on kuitenkin velvollisuus seurata asiakassuhteen kehitystä ja pitää kaikki lainmukaiset tiedot ajan tasalla omissa asiakasrekistereissään. Voimassa olevassa asiakkaantuntemissääntelyssä on rajattu yleisellä tasolla ne aihealueet, joista pankin tulee olla kiinnostunut tarjotessaan asiakkaalleen pankkipalveluja. Näitä aihealueita ovat · asiakkaan (luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö) henkilötiedot · tiedot sellaisesta asiakkaan toiminnasta, joka vaikuttaa pankkipalveluihin · tiedot liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta · tiedot taloudellisesta asemasta · perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle · tiedot varojen alkuperästä. Pankin on siis varmistuttava siitä, että se tietää asiakkaan henkilöllisyyden. Henkilöllisyyden varmentamisessa käytetystä asiakirjasta pankille on jäätävä talteen käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta. Pankilla on siis oltava tiedossaan, mistä asiakirjasta asiakkaan henkilöllisyys on varmennettu.” Tietosuojavaltuutetun toimisto on tiedotteessaan 12.7.2016 todennut, että ”Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­to on saa­nut lu­kui­sia yh­tey­de­not­to­ja liit­tyen pank­kien ta­paan ke­rä­tä hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kail­taan. Asiaa on sel­vi­tet­ty yh­teis­työs­sä Fi­nans­si­val­von­nan kans­sa, ja sii­tä on kuul­tu myös pank­ke­ja ja ra­han­pe­sun sel­vit­te­ly­kes­kus­ta. Sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la laa­dit­tu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun muis­tio on nyt toi­mi­tet­tu asia­no­sai­sil­le pan­keil­le se­kä Fi­nans­si­val­von­nal­le.” Ohessa linkki tähän mainittuun tietosuojavaltuutetun toimiston muistioon ”Henkilötietojen käsittely asiakkaan tuntemisen tarkoituksessa”. Pankkien tulee noudattaa tässä muistiossa esitettyjä periaatteita henkilötietoja käsitellessään. http://www.tietosuoja.fi/material/att... Teillä on oikeus halutessanne saada asiasta maksuttomasti Finanssivalvonnan valituskelpoinen päätös. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne
Date
July 27, 2016, 12:31 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, tietopyynnössänne (Fivan diaarinumero FIVA 43/04.03/2016) olette vaatinut asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on määritellyt tarpeelliset kysymykset, joihin Finanssivalvonta on viitannut lehdistötiedotteessaan 19.2.2016 – 1/2016 ”Pankkien menettelytavat asiakkaan tuntemistietojen hankkimisessa.” Oheisena linkki tähän lehdistötiedotteeseen: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tie... Tässä lehdistötiedotteessa Finanssivalvonta toteaa mm. että ”Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin. Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti.” Finanssivalvonta käsittelee tietopyyntöjä koskevat asiat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Finanssivalvonnalla ei ole hallussaan tietopyynnössänne mainittua asiakirjaa, joten Finanssivalvonta ei voi luovuttaa sitä Teille. Finanssivalvonta ei määrittele niitä kysymyksiä, joilla pankki tai muu finanssilaitos hankkii tarvitsemansa asiakkaantuntemistiedot. Lainsäätäjä on antanut pankeille mahdollisuuden itse muotoilla kysymykset, joilla pankki pyrkii pääsemään selville asiakassuhteesta. Pankki tai muu finanssiyritys laatii kysymykset itse lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti. Pankki saa kysyä asioita, jotka ovat tarpeellisia juuri kyseessä olevassa asiakassuhteessa. Tiedoilla, joita asiakas antaa pankille, on siis merkitystä, kun pankki seuraa asiakassuhteen kehittymistä ja arvioi, onko asiakkaan pankkikäyttäytyminen tavanomaista ja juuri kyseiselle asiakkaalle tyypillistä. Asiakassuhteen jatkuva seuranta kuuluu asiakkaantuntemissääntelyn nojalla pankin velvoitteisiin. Pankkien esittämien kysymysten tarpeellisuutta tarkastellaan asiakassuhteen riskillisyyden kautta. Koska asiakkaan antamien vastausten pohjalta pankki arvioi, onko asiakassuhteessa kaikki kohdallaan, pankin esittämien kysymysten on keskityttävä asiakkaan pyytämien palvelujen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Jos asiakkaalla on esimerkiksi monimutkaisia tuotteita, säännöllistä ulkomaista maksuliikennettä, paljon kotimaista maksuliikennettä eri pankkien välillä tai yhteyksiä korkeampiriskisiin henkilöihin tai valtioihin, on pankin hyvä olla selvillä näistä asioista voidakseen ymmärtää asiakkaan tilitapahtumia ja havaitakseen epätavanomaisuudet. Kun pankilla on nämä asiat tiedossa, ei asiakkaan toiminta aiheuta turhia kyselyjä. Verkkosivullaan http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fin... Fiva toteaa mm. ”Laki edellyttää, että pankki tuntee asiakkaansa koko asiakassuhteen ajan. On mahdollista, että pankki ei ole asiakassuhteen perustamisvaiheessa tiedustellut asiakkaalta kaikkia asiakkaan tuntemiseksi tarpeellisia tietoja, jos nykyinen laki ei ollut vielä silloin voimassa tai mahdollisesti kaikille tiedoille ei tuolloin ollut tarvetta. Pankilla on kuitenkin velvollisuus seurata asiakassuhteen kehitystä ja pitää kaikki lainmukaiset tiedot ajan tasalla omissa asiakasrekistereissään. Voimassa olevassa asiakkaantuntemissääntelyssä on rajattu yleisellä tasolla ne aihealueet, joista pankin tulee olla kiinnostunut tarjotessaan asiakkaalleen pankkipalveluja. Näitä aihealueita ovat · asiakkaan (luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö) henkilötiedot · tiedot sellaisesta asiakkaan toiminnasta, joka vaikuttaa pankkipalveluihin · tiedot liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta · tiedot taloudellisesta asemasta · perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle · tiedot varojen alkuperästä. Pankin on siis varmistuttava siitä, että se tietää asiakkaan henkilöllisyyden. Henkilöllisyyden varmentamisessa käytetystä asiakirjasta pankille on jäätävä talteen käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta. Pankilla on siis oltava tiedossaan, mistä asiakirjasta asiakkaan henkilöllisyys on varmennettu.” Tietosuojavaltuutetun toimisto on tiedotteessaan 12.7.2016 todennut, että ”Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­to on saa­nut lu­kui­sia yh­tey­de­not­to­ja liit­tyen pank­kien ta­paan ke­rä­tä hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kail­taan. Asiaa on sel­vi­tet­ty yh­teis­työs­sä Fi­nans­si­val­von­nan kans­sa, ja sii­tä on kuul­tu myös pank­ke­ja ja ra­han­pe­sun sel­vit­te­ly­kes­kus­ta. Sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la laa­dit­tu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun muis­tio on nyt toi­mi­tet­tu asia­no­sai­sil­le pan­keil­le se­kä Fi­nans­si­val­von­nal­le.” Ohessa linkki tähän mainittuun tietosuojavaltuutetun toimiston muistioon ”Henkilötietojen käsittely asiakkaan tuntemisen tarkoituksessa”. Pankkien tulee noudattaa tässä muistiossa esitettyjä periaatteita henkilötietoja käsitellessään. http://www.tietosuoja.fi/material/att... Teillä on oikeus halutessanne saada asiasta maksuttomasti Finanssivalvonnan valituskelpoinen päätös. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
  1. 6 years, 10 months agoJuly 27, 2016, 12:32 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 10 months agoJuly 27, 2016, 12:32 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Tietopyyntönne [#354]
Date
July 27, 2016, 3:10 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Vaadin Finanssivalvonnalta valituskelpoisen päätöksen. Finanssivalvonnan vastauksessa ei ole yksilöity säädöksiä, jonka nojalla luottolaitos (Nordea Pankki Suomi Oyj) kysyy ihmiseltä tietoja asiakkuuksista kilpailevissa luottolaitoksissa. Yksilöinti tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa lainkohtaa. Vastauksesta ei käy ilmi päätöstä, tai yksilöityä lainkohtaa, jolla Finanssivalvonta on määrännyt Nordean tallentamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin tai edes esittämään näitä kysymyksiä. Nordea lomakeversio 2.2.0 Asiakkaan perustiedot Asiakkaan varat yhteensä euroa: (sekä Nordeassa että muualla oleva kokonaisvarallisuus mm. tilit, sijoitukset, asunto-osakkeet ja kiinteistöt) Asiakkaan velat yhteensä (sekä Nordeassa, että muissa rahalaitoksissa olevat velat yhteensä) Lomake on toimitettu Finanssivalvonnalle 14.12.2015. Lomakkeesta käy ilmi, että ihmisellä on asiakassuhde Osuuspankkiin, Danske Bankiin ja S-Pankkiin. Lomakkeesta ei myöskään selviä, miksi Nordea pitää ihmistä omana asiakkaana. Minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta määrää näiden tietojen tallentamisen Nordean henkilörekisteriin? Jos ihminen harjoittaa liiketoimintaa, hänellä on Y-tunnus. Haluaisin tietää, mikä on minun Y-tunnukseni? Säädöksessä on sana liiketoiminta, sanan liiketoiminta kirjaamisella on varmasti ollut tarkoitus. Tarkoitus on suojata ihmisten yksityisyyttä. Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 354 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 10 months agoJuly 27, 2016, 3:10 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Lisätietopyyntönne
Date
July 28, 2016, 1:06 p.m.

Hyvä vastaanottaja, ohessa lisätietoa ja vastauksia viestissänne 27.7.2016 lähettämiinne kysymyksiin. Lisätietopyynnössänne 27.7.2016 toteatte että "Finanssivalvonnan vastauksessa ei ole yksilöity säädöksiä, jonka nojalla luottolaitos (Nordea Pankki Suomi Oyj) kysyy ihmiseltä tietoja asiakkuuksista kilpailevissa luottolaitoksissa. Yksilöinti tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa lainkohtaa." Tietopyynnössänne 20.7.2016 ette ole pyytänyt tällaista yksilöintiä. Luottolaitoksen (ml. pankit) velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa sekä säilyttää asiakkaan tunnistamis- ja tuntemistiedot perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503. Tässä laissa ei yksilöidä asiakkaan tuntemiskysymyksiä, joita luottolaitoksen (ml. pankin) tulee esittää asiakkaalle. Myöskään Finanssivalvonta ei ole antanut valvottavilleen (ml. pankit) listaa asiakkaantuntemiskysymyksistä. Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503 mm. seuraavissa lainkohdissa on esitetty asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyviä velvollisuuksia. Ohessa joitakin lainauksia laista pääkohdittain: 6 § Asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi 7 § Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava asiakkaan henkilöllisyys. 9 § Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta Ilmoitusvelvollisen on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. 9 § Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta Ilmoitusvelvollisen on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Ilmoitusvelvollisen on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä kokemusta ja tietoa, joka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta ja tämän toiminnasta. Ilmoitusvelvollisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan taikka ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Samoin on meneteltävä, jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä on selvitettävä. 10 § Asiakkaan tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos kysymyksessä on satunnainen liiketoimi, joka on koskenut yli 15 000 euroa tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vähintään 3 000 euroa, asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta. Asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä: 1) nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 2) edustajana toimivan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 3) oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen; 4) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet; 5) oikeushenkilön toimiala; 6) tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta; 8) jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä; 9) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot, kuten tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä; ja 10) 9 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot. Viestissänne 27.7.2016 kysytte myös "minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta määrää näiden tietojen tallentamisen Nordean henkilörekisteriin". Kuten Finanssivalvonnan vastauksessa 27.7.2016 tietopyyntöönne 20.7.2016 totesimme, " Finanssivalvonta ei määrittele niitä kysymyksiä, joilla pankki tai muu finanssilaitos hankkii tarvitsemansa asiakkaantuntemistiedot. Lainsäätäjä on antanut pankeille mahdollisuuden itse muotoilla kysymykset, joilla pankki pyrkii pääsemään selville asiakassuhteesta. Pankki tai muu finanssiyritys laatii kysymykset itse lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti. Pankki saa kysyä asioita, jotka ovat tarpeellisia juuri kyseessä olevassa asiakassuhteessa. Tiedoilla, joita asiakas antaa pankille, on siis merkitystä, kun pankki seuraa asiakassuhteen kehittymistä ja arvioi, onko asiakkaan pankkikäyttäytyminen tavanomaista ja juuri kyseiselle asiakkaalle tyypillistä. Asiakassuhteen jatkuva seuranta kuuluu asiakkaantuntemissääntelyn nojalla pankin velvoitteisiin." Finanssivalvonta ei myöskään määrää tietojen tallentamista pankkien henkilörekistereihin, vaan asiakkaan tuntemistietojen säilyttämisvelvollisuus tulee edellä mainitusta laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503, erityisesti 10 §. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Lisätietopyyntönne
Date
July 28, 2016, 1:06 p.m.

Hyvä vastaanottaja, ohessa lisätietoa ja vastauksia viestissänne 27.7.2016 lähettämiinne kysymyksiin. Lisätietopyynnössänne 27.7.2016 toteatte että "Finanssivalvonnan vastauksessa ei ole yksilöity säädöksiä, jonka nojalla luottolaitos (Nordea Pankki Suomi Oyj) kysyy ihmiseltä tietoja asiakkuuksista kilpailevissa luottolaitoksissa. Yksilöinti tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa lainkohtaa." Tietopyynnössänne 20.7.2016 ette ole pyytänyt tällaista yksilöintiä. Luottolaitoksen (ml. pankit) velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa sekä säilyttää asiakkaan tunnistamis- ja tuntemistiedot perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503. Tässä laissa ei yksilöidä asiakkaan tuntemiskysymyksiä, joita luottolaitoksen (ml. pankin) tulee esittää asiakkaalle. Myöskään Finanssivalvonta ei ole antanut valvottavilleen (ml. pankit) listaa asiakkaantuntemiskysymyksistä. Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503 mm. seuraavissa lainkohdissa on esitetty asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyviä velvollisuuksia. Ohessa joitakin lainauksia laista pääkohdittain: 6 § Asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi 7 § Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava asiakkaan henkilöllisyys. 9 § Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta Ilmoitusvelvollisen on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. 9 § Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta Ilmoitusvelvollisen on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Ilmoitusvelvollisen on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä kokemusta ja tietoa, joka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta ja tämän toiminnasta. Ilmoitusvelvollisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan taikka ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Samoin on meneteltävä, jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä on selvitettävä. 10 § Asiakkaan tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos kysymyksessä on satunnainen liiketoimi, joka on koskenut yli 15 000 euroa tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vähintään 3 000 euroa, asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta. Asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä: 1) nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 2) edustajana toimivan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 3) oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen; 4) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet; 5) oikeushenkilön toimiala; 6) tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta; 8) jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä; 9) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot, kuten tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä; ja 10) 9 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot. Viestissänne 27.7.2016 kysytte myös "minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta määrää näiden tietojen tallentamisen Nordean henkilörekisteriin". Kuten Finanssivalvonnan vastauksessa 27.7.2016 tietopyyntöönne 20.7.2016 totesimme, " Finanssivalvonta ei määrittele niitä kysymyksiä, joilla pankki tai muu finanssilaitos hankkii tarvitsemansa asiakkaantuntemistiedot. Lainsäätäjä on antanut pankeille mahdollisuuden itse muotoilla kysymykset, joilla pankki pyrkii pääsemään selville asiakassuhteesta. Pankki tai muu finanssiyritys laatii kysymykset itse lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti. Pankki saa kysyä asioita, jotka ovat tarpeellisia juuri kyseessä olevassa asiakassuhteessa. Tiedoilla, joita asiakas antaa pankille, on siis merkitystä, kun pankki seuraa asiakassuhteen kehittymistä ja arvioi, onko asiakkaan pankkikäyttäytyminen tavanomaista ja juuri kyseiselle asiakkaalle tyypillistä. Asiakassuhteen jatkuva seuranta kuuluu asiakkaantuntemissääntelyn nojalla pankin velvoitteisiin." Finanssivalvonta ei myöskään määrää tietojen tallentamista pankkien henkilörekistereihin, vaan asiakkaan tuntemistietojen säilyttämisvelvollisuus tulee edellä mainitusta laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503, erityisesti 10 §. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA
  1. 6 years, 10 months agoJuly 28, 2016, 1:07 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 10 months agoJuly 28, 2016, 1:07 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  3. 6 years, 10 months agoAug. 4, 2016, midnight: This request became overdue