This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Euroclear Finlandin selvitys valvontatehtävien järjestämisestä

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Saisinko Euroclear Finlandin selvityksen valvontatehtävien järjestämisestä. Tämä selvitys on ehtona, että Euroclear Finlandille on voitu myöntää toimilupa valtiovarainministeriön toimesta. Haluan tietää miten on määritelty asianmukainen toimintatapa, kun arvopaperikeskus ja tilinhoitaja eivät pysty vajaassa kolmessa vuodessa toimittamaan asiakirjoja, joilla vatkataan vanhuksen arvo-osuustilin sisältö Irlantiin sekä muuta "mukavaa" ilman asianmukaista dokumentaatiota.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Euroclear Finlandin selvitys valvontatehtävien järjestämisestä [#492]
Date
Nov. 6, 2017, 10:47 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko Euroclear Finlandin selvityksen valvontatehtävien järjestämisestä. Tämä selvitys on ehtona, että Euroclear Finlandille on voitu myöntää toimilupa valtiovarainministeriön toimesta. Haluan tietää miten on määritelty asianmukainen toimintatapa, kun arvopaperikeskus ja tilinhoitaja eivät pysty vajaassa kolmessa vuodessa toimittamaan asiakirjoja, joilla vatkataan vanhuksen arvo-osuustilin sisältö Irlantiin sekä muuta "mukavaa" ilman asianmukaista dokumentaatiota.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/492/up/715235b5f6d8c6238c6a891cd3ceba82ccf4b0b2/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 7 months agoNov. 6, 2017, 10:47 a.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Euroclear Finlandin selvitys valvontatehtävien järjestämisestä [#492]
Date
Nov. 6, 2017, 12:08 p.m.

Hei, asiakirjapyyntönne on avattu valtiovarainministeriön diaarissa numerolla VM/2117/07.01.01.00/2017. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 6 years, 7 months agoNov. 6, 2017, 12:09 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Annina.Tanhuanpaa@vm.fi" <annina.tanhuanpaa@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VM/2117/07.01.01.00/2017 Asiakirjapyyntö Euroclear Finlandin selvitys valvontatehtävien järjestämisestä
Date
Nov. 13, 2017, 2:26 p.m.

Hei, Vastauksena asiakirjapyyntöönne koskien selvitystä Euroclear Finland Oy:n valvontatehtävien järjestämisestä totean seuraavaa: Euroclear Finland Oy:lle, jäljempänä EFi, on myönnetty arvopaperikeskuksen toimilupa 30.12.1996. Hakiessaan toimilupaa EFi toimi nimellä Suomen Arvopaperikeskus Oy. Hakemusta myönnettäessä voimassa olleen arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (826/1991, muutettuna säännöksellä 1073/1996) 3 luvun 15 §:ssä säädettiin arvopaperikeskuksen valvontatehtävästä seuraavaa: 15 § Arvopaperikeskuksen säännöt ja valvonta Sen lisäksi, mitä 13 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen tehtävistä, arvopaperikeskuksen toiminnasta määrätään tarkemmin säännöissä. Arvopaperikeskuksen määräyksille ja säännöille on saatava valtioneuvoston vahvistus. Valtioneuvoston on ennen vahvistamista pyydettävä hakemuksesta Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto. Jos Suomen Pankin lausunto on pankin lakisääteisiin tehtäviin kuuluvissa kysymyksissä kielteinen, ei määräyksiä tai sääntöjä tule tältä osin vahvistaa. Arvo-osuusrekisterin pitäjän on sitouduttava noudattamaan arvopaperikeskuksen sääntöjä ja määräyksiä ennen rekisterin pidon aloittamista. Arvo-osuuden liikkeeseenlaskijan on sitouduttava noudattamaan arvopaperikeskuksen sääntöjä ja määräyksiä ennen kuin arvo-osuus voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään. Arvopaperikeskuksen hallitus valvoo arvopaperikeskuksen sääntöjen, määräysten ja ohjeiden noudattamista arvopaperikeskuksen piirissä. Lisäksi arvopaperikeskuksen hallitus valvoo, että arvo-osuusrekisterinpitäjät noudattavat arvo-osuusjärjestelmästä annettuja säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Arvopaperikeskuksen hallituksen on saatettava rahoitustarkastuksen tietoon arvo-osuusrekisterin pitäjän menettely, joka on ilmeisesti vastoin mainittuja säännöksiä, sääntöjä tai määräyksiä, jollei menettelyä viipymättä oikaista tai asiaintila muutoin korjaannu. Menettelystä, jossa säännöksiä, sääntöjä tai määräyksiä on rikottu olennaisesti tai toistuvasti on kuitenkin aina ilmoitettava. Arvo-osuusrekisterin pitäjien ja muiden arvopaperikeskuksen palveluja käyttävien on pyynnöstä annettava arvopaperikeskukselle tämän pykälän mukaisen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavat yksilöidyt tiedot. Toimilupaa myöntäessään valtiovarainministeriö oli arvioinut, että toimilupaa hakenut Suomen Arvopaperikeskus täyttää hakemusajankohtana voimassa olleen lainsäädännön vaatimukset arvopaperikeskuksen valvontatehtävästä. Arvo-osuusrekisterin pitäjillä tarkoitettiin muun muassa tilinhoitajia ja luottolaitoksia (nykyään tilinhoitajat). Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 23 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 909/2014 arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta, jäljempänä EU:n arvopaperikeskusasetus. Kaikkien EU:ssa toimivien arvopaperikeskusten on haettava uutta toimilupaa EU:n arvopaperikeskusasetuksen 69 artiklan 2 kohdan nojalla. Voimassa olevan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 2 luvun 13 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen valvontatehtävästä seuraavasti: 13 § Arvopaperikeskuksen valvontatehtävä Arvopaperikeskuksen on järjestettävä riittävä ja luotettava valvonta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä arvopaperikeskuksen sääntöjen noudattamisen turvaamiseksi arvo-osuusjärjestelmässä ja selvitystoiminnassa. Arvopaperikeskuksen on saatettava Finanssivalvonnan tietoon menettely, joka on ilmeisesti vastoin 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka arvopaperikeskuksen sääntöjä, jollei menettelyä viipymättä oikaista tai asiaintila muutoin korjaannu. Jos säännöksiä, määräyksiä tai sääntöjä on rikottu olennaisesti tai toistuvasti, ilmoitus on kuitenkin tehtävä aina. Tilinhoitajien ja muiden arvopaperikeskuksen palveluja käyttävien on pyynnöstä annettava arvopaperikeskukselle tämän pykälän mukaisen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavat yksilöidyt tiedot. Valtiovarainministeriö arvioi toimilupaa myöntäessään EU:n arvopaperikeskusasetuksen ja muun lainsäädännön täyttämisen. Valtiovarainministeriöllä ei kuitenkaan ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä valvontatapauksia tai asiakasvalituksia. Ystävällisin terveisin Annina Tanhuanpää Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28, 00023 Valtioneuvosto puh. 02955 30485 / 050 438 7831 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 6 years, 7 months agoNov. 13, 2017, 2:27 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.