Epäiltyjen rekisteri - Poliisihallituksen vastaus syykuussa 2014

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän Mikko Paateron allekirjoittamaa vastausta valtakunnansyyttäjänviraston selvityspyyntöön liittyen epäiltyjen rekisteriin. Aiheesta muun muassa täällä http://www.hs.fi/kotimaa/a1414725112783.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Epäiltyjen rekisteri - Poliisihallituksen vastaus syykuussa 2014 [#126]
Date
Oct. 31, 2014, 2:06 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Mikko Paateron allekirjoittamaa vastausta valtakunnansyyttäjänviraston selvityspyyntöön liittyen epäiltyjen rekisteriin. Aiheesta muun muassa täällä http://www.hs.fi/kotimaa/a1414725112783.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 9 years, 5 months agoNov. 2, 2014, 4:14 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
juha-mikko.hamalainen@oikeus.fi – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Vl: Epäiltyjen rekisteri - Poliisihallituksen vastaus syykuussa 2014 [#126]
Date
Nov. 18, 2014, 3:26 p.m.
Status
Awaiting response

Joonas Pekkanen Alla olevaan tietopyyntöönne viitaten ja keskusteltuani asiasta syyteharkinnasta vastaavan apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen kanssa ilmoitan, että pyytämänne asiakirja on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 3-kohdan nojalla salassa pidettävä (esitutkintaa ja syyteharkintaa varten laaditut asiakirjat). Asiakirjan julkisuutta arvioidaan uudelleen sen jälkeen, kun asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa. Helsingin käräjäoikeus ei vielä ole määrännyt asialle käsittelypäivää. Tähän ratkaisuun voidaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n mukaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaussa noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Juha-Mikko Hämäläinen Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Esitutkintalain nojalla määrätty tutkinnanjohtaja ----- Välittänyt: Marja Sevon/VKSV/OIK/O_M ajankohta 18.11.2014 14:05 ----- Vastausta pyydetään kenelle Joonas Pekkanen < <nimi ja sähköposti>> Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Aihe: Epäiltyjen rekisteri - Poliisihallituksen vastaus syykuussa 2014 [#126] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Mikko Paateron allekirjoittamaa vastausta valtakunnansyyttäjänviraston selvityspyyntöön liittyen epäiltyjen rekisteriin. Aiheesta muun muassa täällä http://www.hs.fi/kotimaa/a1414725112783. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 5 months agoNov. 18, 2014, 3:28 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Vl: Epäiltyjen rekisteri - Poliisihallituksen vastaus syykuussa 2014 [#126]
Date
Nov. 18, 2014, 3:53 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Hyvä Juha-Mikko Hämäläinen, momentissa, johon viittaat, pitäisi ymmärtääkseni keskeneräisestä syyteharkinnasta huolimatta tieto luovuttaa "jollei ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista". Onko tosiaan *ilmeistä*, että pyytämäni tietojen toimittaminen vaarantaisi mahdollisen rikoksen selvittämisen? Odotan vastaustasi 25.11. saakka, ennen valituksen osoittamista hallinto-oikeuteen. Ystävällisin terveisin Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 126 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 5 months agoNov. 18, 2014, 3:53 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
Moderator On Nov. 28, 2014, 4:05 p.m., Joonas Pekkanen wrote:

Tästä on valitettu Helsingin hallinto-oikeudelle 28.11.2014, ks. alla.
---

Helsingin hallinto-oikeudelle,

Pyydän hallinto-oikeutta ottamaan kantaa siihen, onko valtionsyyttäjä toiminut julkisuuslain, hallintolain, perustuslain ja muiden oikeusnormien mukaisesti päättäessään 18.11.2014 olla toimittamatta 31.10.2014 päivätyssä tietopyynnössä pyydettyä hallussaan olevaa asiakirjaa.

Pyydän kiinnittämään huomiota siihen, onko kyseinen asiakirja julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 3-kohdan nojalla
salassa pidettävä sekä siihen, onko päätös perusteltu edellä mainuttujen lakien edellyttämällä tavalla. Kyseisen julkisuuslain momentin mukaan:

poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) mukaan;(13.5.2011/458)

Mielestäni on ilmeistä, että kyseisessä tapauksessa asiakirjan luovuttaminen ei vaarantaisi rikoksen selvittämistä eikä tutkinnan tarkoituksen toteutumista. Asiakirjapyynnöissä tulisi mielestäni toimia perusoikeus- ja julkisuusmyönteisesti. Mikäli valtakunnansyyttäjän mielestä ei ole ilmeistä, että tutkinta ei vaarantuisi, tulisi sitä mielestäni julkisuuslain mukaisessa kielteisessä päätöksessä jollain tavalla perustella. Momentin tarkoitus julkisuuslaissa ei mielestäni ole ollut se, että kaikki syyteharkintaa varten laaditut asiakirjat olisivat automaattisesti salaisia, vaan niiden salaamisperustetta on tarkoituksella rajattu. Mikäli asiakirjapyynnöt voidaan automaattisesti hylätä ilman, että hylkäystä edes perustellaan (esim. tutikinnan vaarantumisella), on riskinä, että niin toimitaan järjestelmällisesti eikä kyseisen momentin tarkoitus toteudu.

Perustuslain 12§:n mukaan oikeus saada asiakirja, ellei se ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen lailla rajoitettu. Tapausta pitäisi käsitellä perusoikeusmyönteisesti. Onko kyseisen asiakirjan luovuttamattajättäminen ollut niin välttämätöntä, että perusoikeutta on tarvinnut rajata tällä kohtaa?

Aiheeseen liittyvä kirjeenvaihto löytyy täältä: http://tietopyynto.fi/tietopyynto/epa...

Kunnioittavasti,
Joonas Pekkanen