This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista

Request to:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Date
Nov. 6, 2018, 10:01 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Valvira Kirjaamo <kirjaamo@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Subject
RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Date
Nov. 6, 2018, 10:01 a.m.
Status
Awaiting response

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har mottagit ert meddelande. Your message was received by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Puh. 0295 209 111 (klo 8.00 - 16.15) Tel. 0295 209 111
  1. 2 years, 3 months agoNov. 6, 2018, 10:02 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  2. 2 years, 3 months agoNov. 20, 2018, 3:45 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Date
Nov. 26, 2018, 7:36 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista" (6.11.2018, #682) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 682 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
Valvira Kirjaamo <kirjaamo@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Subject
RE: RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Date
Nov. 26, 2018, 7:37 p.m.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har mottagit ert meddelande. Your message was received by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Puh. 0295 209 111 (klo 8.00 - 16.15) Tel. 0295 209 111
  1. 2 years, 3 months agoNov. 26, 2018, 7:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  2. 2 years, 3 months agoNov. 26, 2018, 7:38 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
From
"Sunnari Terhi (Valvira)" <terhi.sunnari@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Subject
Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018
Date
Jan. 11, 2019, 4:04 p.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Asia: Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018 Viite: Dnro V/45378/2018 Olette pyytänyt diaariotteet Valviran käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin kohdistuneista tietopyynnöistä vuosina 2010-2018. Valviran asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja, minkä vuoksi diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Tietosuojalain (1050/2018) 28 §:n mukaan "Oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään." Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: "Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää." Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan "Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa." Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopyyntöänne ilmoittamalla seuraavat tiedot 28.1.2019 mennessä: * tietojen käyttötarkoitus (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) * laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (julkisuuslaki 16 § 3 mom.) * miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) Hallintolain (434/2003) 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Valvirassa käsiteltävät asiat rekisteröidään Valviran diaariin, joka noudattaa Kansallisarkiston määräyksen 20.12.2005 KA 1486/40/2005 mukaista SÄHKE 2 -tietuerakennetta. Terveisin Terhi Sunnari Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) PL 210, 00281 Helsinki Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki Puh. 0295 209 111 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
"Sunnari Terhi (Valvira)" <terhi.sunnari@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Subject
Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018
Date
Jan. 11, 2019, 4:04 p.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Asia: Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018 Viite: Dnro V/45378/2018 Olette pyytänyt diaariotteet Valviran käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin kohdistuneista tietopyynnöistä vuosina 2010-2018. Valviran asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja, minkä vuoksi diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Tietosuojalain (1050/2018) 28 §:n mukaan "Oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään." Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: "Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää." Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan "Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa." Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopyyntöänne ilmoittamalla seuraavat tiedot 28.1.2019 mennessä: * tietojen käyttötarkoitus (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) * laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (julkisuuslaki 16 § 3 mom.) * miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) Hallintolain (434/2003) 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Valvirassa käsiteltävät asiat rekisteröidään Valviran diaariin, joka noudattaa Kansallisarkiston määräyksen 20.12.2005 KA 1486/40/2005 mukaista SÄHKE 2 -tietuerakennetta. Terveisin Terhi Sunnari Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) PL 210, 00281 Helsinki Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki Puh. 0295 209 111 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 1 month agoJan. 11, 2019, 4:05 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
From
"Sunnari Terhi (Valvira)" <terhi.sunnari@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Subject
VL: Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018
Date
Feb. 13, 2019, 11:10 a.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Asia: Yhteystietojenne täydennyspyyntö Viite: Dnro V/45378/2018 Olette pyytänyt muun ohessa diaariotteet Valviran käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin kohdistuneista tietopyynnöistä vuosina 2010-2018. Valvira on ratkaissut tietopyyntönne. Pyytämänne valituskelpoisen päätöksen toimittamista ja tiedoksi antamista varten Teitä pyydetään ilmoittamaan postiosoitteenne tai henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne 25.2.2019 mennessä osoitteeseen Valvira, PL 210, 00281 Valvira tai <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> . Terveisin Terhi Sunnari Lakimies Valvira
  1. 1 year, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:12 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  2. 1 year, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:23 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.