Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista

Pyynnön vastaanottaja:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Päivämäärä
6. marraskuuta 2018 kello 10.01
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
Lähettäjä
Valvira Kirjaamo <kirjaamo@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Otsikko
RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Päivämäärä
6. marraskuuta 2018 kello 10.01
Tila
Odotetaan vastausta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har mottagit ert meddelande. Your message was received by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Puh. 0295 209 111 (klo 8.00 - 16.15) Tel. 0295 209 111
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. marraskuuta 2018 kello 10.02: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  2. 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.45: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Päivämäärä
26. marraskuuta 2018 kello 19.36
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista" (6.11.2018, #682) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 682 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
Lähettäjä
Valvira Kirjaamo <kirjaamo@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Otsikko
RE: RE: Diaariote Valviran käsittelemistä hallintokanteluista [#682]
Päivämäärä
26. marraskuuta 2018 kello 19.37

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har mottagit ert meddelande. Your message was received by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Puh. 0295 209 111 (klo 8.00 - 16.15) Tel. 0295 209 111
  1. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten26. marraskuuta 2018 kello 19.37: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  2. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten26. marraskuuta 2018 kello 19.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Lähettäjä
"Sunnari Terhi (Valvira)" <terhi.sunnari@valvira.fi> – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Otsikko
Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018
Päivämäärä
11. tammikuuta 2019 kello 16.04

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Asia: Tietopyyntönne 6.11.2018 ja sitä koskeva tiedustelunne 27.11.2018 Viite: Dnro V/45378/2018 Olette pyytänyt diaariotteet Valviran käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin kohdistuneista tietopyynnöistä vuosina 2010-2018. Valviran asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja, minkä vuoksi diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Tietosuojalain (1050/2018) 28 §:n mukaan "Oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään." Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: "Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää." Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan "Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa." Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopyyntöänne ilmoittamalla seuraavat tiedot 28.1.2019 mennessä: * tietojen käyttötarkoitus (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) * laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (julkisuuslaki 16 § 3 mom.) * miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13 § 2 mom.) Hallintolain (434/2003) 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Valvirassa käsiteltävät asiat rekisteröidään Valviran diaariin, joka noudattaa Kansallisarkiston määräyksen 20.12.2005 KA 1486/40/2005 mukaista SÄHKE 2 -tietuerakennetta. Terveisin Terhi Sunnari Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) PL 210, 00281 Helsinki Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki Puh. 0295 209 111 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Valviran käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 1 kuukausi, 1 viikko sitten11. tammikuuta 2019 kello 16.05: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.