This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote Tasa-arvotiedon keskuksen asiakirjoista

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen Tasa-arvotiedon keskuksen käsittelemistä tai sitä koskevista asiakirjoista vuosilta 2013-2019.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen asiakirjoista [#872]
Date
Dec. 9, 2019, 2:51 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän diaariotteen Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen käsittelemistä tai sitä koskevista asiakirjoista vuosilta 2013<< Osoite poistettu >>2019. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Dec. 9, 2019, 2:51 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 11 months, 3 weeks agoDec. 9, 2019, 2:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 11 months, 3 weeks agoDec. 9, 2019, 2:52 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Asiaotteet Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen käsittelemistä tai sitä koskevista asiakirjoista vuosilta 2013<< Osoite poistettu >>2019.
Date
Dec. 13, 2019, 1:05 p.m.
Attachments

Asia: Asiakirjapyyntö. Asiaotteet Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen käsittelemistä tai sitä koskevista asiakirjoista vuosilta 2013 << Osoite poistettu >> 2019. Asianumero: THL/2159/3.10.00/2019 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette lähettäneet asiakirjap yynnön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon 9.12.2019. Pyyntönne koski asiaotteita Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen käsittelemistä asioista ja asiakirjoista vuosilta 2013 << Osoite poistettu >> 2019. Oheisessa liitteessä pyytämänne asiaotteet. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 11 months, 2 weeks agoDec. 13, 2019, 1:06 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.