This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista

Request to:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Etelä-Suomen AVI:n käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683]
Date
Nov. 6, 2018, 10:05 a.m.
To
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Etelä-Suomen AVI:n käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 6, 2018, 10:05 a.m.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
  1. 1 year, 6 months agoNov. 6, 2018, 10:05 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?q?AVI_Kirjaamo_Etel=C3=A4-Suomi?= <kirjaamo.etela@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683]
Date
Nov. 6, 2018, 10:36 a.m.

Hei, Viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu diaarinumerolle ESAVI/21890/2018. Ystävällisin terveisin, Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo
From
=?utf-8?b?VGFuaHVhbnDDpMOkIEVlcm8gKEFWSSk=?= <eero.tanhuanpaa@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683]
Date
Nov. 15, 2018, 4:44 p.m.
Attachments

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt diaariotteita Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin liittyvistä tietopyynnöistä vuosilta 2010-2018. Aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja. Diaariin kirjataan mm. mitä asia koskee, asian vireille saattajan nimi ja vireille tulon päivämäärä. Yksityiskohtaisemmat tiedot näette ohessa liitteenä olevasta diaarin tietuekuvauksesta. Koska diaaritiedot sisältävät henkilötietoja, diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 4 momentin mukaan ”Oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään”. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: ”Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.” Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan ”Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.” Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopalvelupyyntöänne seuraavasti 3.12.2018 mennessä: * ilmoittakaa tietojen käyttötarkoitus (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). * ilmoittakaa laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.). * ilmoittakaa, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). Hallintolain 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt niitä varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Aluehallintovirastoissa käsiteltävät asiat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Olette lisäksi erillisellä 5.11.2018 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon tekemällänne tietopalvelupyynnöllä pyytäneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston lupadokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee Lounais-Suomen alueen ympäristölupa-asiaioita. Ympäristölupa-asioihin liittyvät asiakirjat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Ohessa on liitteenä yhteenveto aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään tallennettavista diaaritiedoista, jolla vastaamme myös 5.11. tekemäänne tietopalvelupyyntöön. Tietopalvelupyyntönne diaarinumero on ESAVI/21890/2018. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU
  1. 1 year, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:45 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 1 year, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:46 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  3. 1 year, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:49 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?b?VGFuaHVhbnDDpMOkIEVlcm8gKEFWSSk=?= <eero.tanhuanpaa@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683]
Date
Dec. 12, 2018, 11:53 a.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualue on ratkaissut oheisen tietopalvelupyyntöasianne. Päätöksen toimittamista varten pyydän, että ilmoitatte postiosoitteenne tai henkilökohtaisen sähköpostisoitteenne ja puhelinnumeronne. Pyydän Teitä ilmoittamaan edellä mainitut tiedot maanantaihin 17.12.2018 mennessä. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU Lähettäjä: Tanhuanpää Eero (AVI) Lähetetty: torstai 15. marraskuuta 2018 16.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683] << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt diaariotteita Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin liittyvistä tietopyynnöistä vuosilta 2010-2018. Aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja. Diaariin kirjataan mm. mitä asia koskee, asian vireille saattajan nimi ja vireille tulon päivämäärä. Yksityiskohtaisemmat tiedot näette ohessa liitteenä olevasta diaarin tietuekuvauksesta. Koska diaaritiedot sisältävät henkilötietoja, diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 4 momentin mukaan ”Oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään”. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: ”Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.” Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan ”Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.” Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopalvelupyyntöänne seuraavasti 3.12.2018 mennessä: * ilmoittakaa tietojen käyttötarkoitus (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). * ilmoittakaa laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.). * ilmoittakaa, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). Hallintolain 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt niitä varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Aluehallintovirastoissa käsiteltävät asiat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Olette lisäksi erillisellä 5.11.2018 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon tekemällänne tietopalvelupyynnöllä pyytäneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston lupadokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee Lounais-Suomen alueen ympäristölupa-asiaioita. Ympäristölupa-asioihin liittyvät asiakirjat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Ohessa on liitteenä yhteenveto aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään tallennettavista diaaritiedoista, jolla vastaamme myös 5.11. tekemäänne tietopalvelupyyntöön. Tietopalvelupyyntönne diaarinumero on ESAVI/21890/2018. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU
  1. 1 year, 5 months agoDec. 12, 2018, 11:54 a.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?b?VGFuaHVhbnDDpMOkIEVlcm8gKEFWSSk=?= <eero.tanhuanpaa@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VL: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683]
Date
Jan. 17, 2019, 3:03 p.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , oheista tietopalveluasiaanne koskeva Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualueen valituskelpoinen päätös on toimitettavissa ja tiedoksiannettavissa heti, kun ilmoitatte meille henkilökohtaiset yhteystietonne, joko postiosoitteenne tai henkilökohtaisen sähköpostiosoitteenne. Päätöksen valitusaika alkaa kulua vasta sen tiedoksi antamisesta. Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Tarkempia tietoja voitte tiedustella hallinto-oikeudesta. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU Lähettäjä: Tanhuanpää Eero (AVI) Lähetetty: keskiviikko 12. joulukuuta 2018 11.53 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683] << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualue on ratkaissut oheisen tietopalvelupyyntöasianne. Päätöksen toimittamista varten pyydän, että ilmoitatte postiosoitteenne tai henkilökohtaisen sähköpostisoitteenne ja puhelinnumeronne. Pyydän Teitä ilmoittamaan edellä mainitut tiedot maanantaihin 17.12.2018 mennessä. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU Lähettäjä: Tanhuanpää Eero (AVI) Lähetetty: torstai 15. marraskuuta 2018 16.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VS: Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#683] << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt diaariotteita Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelemistä hallintokanteluista ja niihin liittyvistä tietopyynnöistä vuosilta 2010-2018. Aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmä (diaari) on lähtökohtaisesti julkinen, mutta diaarimerkinnät voivat asiakohtaisesti sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Diaari sisältää myös henkilötietoja. Diaariin kirjataan mm. mitä asia koskee, asian vireille saattajan nimi ja vireille tulon päivämäärä. Yksityiskohtaisemmat tiedot näette ohessa liitteenä olevasta diaarin tietuekuvauksesta. Koska diaaritiedot sisältävät henkilötietoja, diaari muodostaa henkilörekisterin. Diaariotteella näkyy muun ohella asian vireille saattajan nimi. Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 4 momentin mukaan ”Oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään”. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 13 §:n 2 momentissa säädetään tietojen antamisesta viranomaisen henkilörekisteristä seuraavasti: ”Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.” Lisäksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan ”Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.” Edellä mainittujen lainkohtien perusteella pyydämme Teitä täydentämään tietopalvelupyyntöänne seuraavasti 3.12.2018 mennessä: * ilmoittakaa tietojen käyttötarkoitus (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). * ilmoittakaa laillinen peruste (säännös), jonka nojalla katsotte, että Teillä on oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiänne henkilötietoja (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.). * ilmoittakaa, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (Julkisuuslaki 13 § 2 mom.). Hallintolain 33 §:n 2 momentin perusteella määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Diaaritietojen lisäksi olette pyytänyt niitä varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Aluehallintovirastoissa käsiteltävät asiat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Olette lisäksi erillisellä 5.11.2018 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon tekemällänne tietopalvelupyynnöllä pyytäneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston lupadokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee Lounais-Suomen alueen ympäristölupa-asiaioita. Ympäristölupa-asioihin liittyvät asiakirjat rekisteröidään aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään. Ohessa on liitteenä yhteenveto aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään tallennettavista diaaritiedoista, jolla vastaamme myös 5.11. tekemäänne tietopalvelupyyntöön. Tietopalvelupyyntönne diaarinumero on ESAVI/21890/2018. Ystävällisin terveisin, Eero Tanhuanpää ___________________________________ Eero Tanhuanpää Suunnittelija/ Planerare Yleishallintoyksikkö/Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut/ Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 018 125 |avi.fi/rfv.fi PL 22/PB 22 20801 TURKU
  1. 1 year, 4 months agoJan. 17, 2019, 3:04 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.